Akademia Chóralna

Akademia Chóralna (dawniej Śpiewająca Polska) jest projektem edukacji chóralnej realizowanym przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma on na celu upowszechnienie śpiewu chóralnego oraz podnoszenie umiejętności wykonawczych dzieci i młodzieży. Powyższe działania obejmują opieką merytoryczną nad dyrygentami i chórami, w tym hospitację zajęć, organizację warsztatów, koncertów i przesłuchań na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim, a także dostęp do nowej literatury chóralnej.

 

Program skie­ro­wa­ny jest do dzieci i młodzieży, by przez śpiew mogły ra­do­wać się ży­ciem, do­świad­czać bo­gac­twa mu­zy­ki, czer­pać sa­tys­fak­cję ze wspól­ne­go śpie­wa­nia i otwie­rać się na świat kul­tu­ry.
 Nasz szkolny chór Triola już od kilku lat z powodzeniem   uczestniczy w tym programie.
 Pro­gram wspie­ra roz­wój chó­rów szkol­nych przez do­fi­nan­so­wa­nie go­dzin lek­cyj­nych oraz opie­kę me­to­dycz­ną nad pe­da­go­ga­mi kie­ru­ją­cy­mi chó­ra­mi.
Programem zarządza Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry przy po­mo­cy part­ne­ra, jakim jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Wra­ti­sla­via  Can­tans.  Fe­sti­wal spra­wu­je opie­kę me­to­dycz­ną i me­ry­to­rycz­ną dzię­ki ze­spo­ło­wi ko­or­dy­na­to­rów re­gio­nal­nych .
Sta­ły­mi for­ma­mi dzia­łal­no­ści w ra­mach pro­gra­mu są m.in.: lek­cje śpie­wu chóralnego, co­mie­sięcz­ne warsztaty dla dy­ry­gen­tów pro­wa­dzą­cych chóry oraz do­rocz­ne prze­glą­dy chó­rów szkol­nych.
 Re­ali­za­cja po­wyż­szych zadań ma miej­sce we współ­pra­cy z wykładowcami z  aka­de­mii mu­zycz­nych   kształ­cą­cych kadrę dy­ry­genc­ką.
Re­ali­za­cja pro­gra­mu to szan­sa na:
– edukację świadomych odbiorców sztuki,
– poznanie przez młodzież wartościowego polskiego i światowego repertuaru muzycznego,
– wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie sztuka niesie,
– rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną,
– kontakt chórzystów z wybitnymi artystami – mistrzami,
– doskonalenie zawodowe nauczycieli – dyrygentów w kierunku pracy z dziećmi.
Informacje o działalności naszego chóru znajdują się w aktualnościach i archiwum naszej strony internetowej.
Deklaracja dostępności
Skip to content