Deklaracja dostępności

 • Wstęp 

Szkoła Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej ,
zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu
http://sp16przemysl.pl 
 

 • Daty publikacji i aktualizacji 
 1. Data publikacji strony internetowej – 2008-09-01
 2. Strona aktualizowana jest na bieżąco. 
 • Status pod względem zgodności z ustawą 

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest: 

– w pełni zgodna pod względem technicznym, 

– częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej: 

 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie); 
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie; 
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 
 • Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.25 

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. 

Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie http://wave.webaim.org/
z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe 
 • Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:
  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter
  • podświetlane linki
  • skala szarości
  • jasne tło
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 1. Pod adresem
  http://sp16przemysl.pl http://www.sp16przemysl.witrynaszkolna.pl/strona=strona_glowna  dostępne są dane teleadresowe siedziby Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu
 2. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jolanta Bracha
  e-mail: jolanta.bracha@sp16przemysl.pl
 3. Pod adresem http://sp16przemysl.pl dostępny jest numer telefonu 16 6702915, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej. 
  Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

 • Informacje na temat procedury odwoławczej 
 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 
  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
 2. Szkoła Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich
  w Przemyślu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1. 
 • Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich 

https://www.rpo.gov.pl/pl

 • Dostępność architektoniczna 
 1. Budynek  jest częściowo dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Podjazd dla wózków znajduje się od strony wejścia głównego, przy stanowisku woźnego.
  Budynek jest wyposażony w windę. 
 2. Szkoła posiada przed wejściem głównym ,wyznaczone i oznakowane dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych ruchowo.
 • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content