Historia Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu

1 września 1991 r. rozpoczęła działalność edukacyjną Szkoła Podstawowa Nr 16. Pierwsze dni były bardzo trudne. Nowy, ogromny, podzielony na sektory budynek, w którym gubili się uczniowie i rodzice, a czasem nauczyciele. Najdłużej błądziły maluchy. Ale jak tu nie błądzić, gdy łączna długość korytarzy wynosi 440 m2

Jednak, po tygodniu, byliśmy już zadomowieni, a nieprzyjazne początkowo korytarze szkolne stały się boiskiem, salą gimnastyczną, bieżnią, szeroką autostradą, a także przytulnym kącikiem koło kaloryfera.

Pierwszym dyrektorem naszej placówki był Pan Daniel Wiech– inspirator bardzo wielu przedsięwzięć. To On, wspólnie z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zainicjował nadanie szkole zaszczytnego imienia Orląt Lwowskich.

29 maja 1993 roku, Msza Św. odprawiona przez Ks.Biskupa Stefana Moskwę rozpoczęła uroczystości związane z nadaniem szkole imienia. W tym dniu odbył się także Bieg Uliczny o Puchar Prezesa TMLiKPW, konkurs plastyczny na temat: „Moje wyobrażenia o Lwowie” oraz konkurs historyczny „Lwowskie Orlęta”. Zaczęliśmy tworzyć tradycję bardzo jeszcze młodej placówki, a wymienione imprezy stały się cyklicznymi elementami obchodów Święta Szkoły.

W drugą rocznicę nadania imienia szkole odsłonięto pamiątkowe tablice na murze szkoły. W tym roku odwiedzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Orląt Lwowskich z. Nowego Sącza.

sp16

Kurator oświaty Piotr Idzikowski odczytał właśnie akt nadania naszej szkole zaszczytnego imienia Orląt Lwowskich

K

sp16

Ks. bp. Stefan Moskwa święci budynek, sztandar oraz ziemię z Cmentarza Orląt Lwowskich


sp16

Przemarsz pocztu sztandarowego przed zgromadzonymi. Sztandar niesie mgr H. Gładki, Ania Obler i Dorota Bacza


sp16

Fragment programu słowno-muzycznego w wykonaniu klas VII i VIII

Rok 1993 był ważny dla naszej szkoły z jeszcze jednego powodu. 1 września tego roku rozpoczęła naukę, pierwsza w województwie przemyskim, klasa integracyjna. Uczniowie tej klasy ukończyli w ubiegłym roku szkolnym gimnazjum, a obecnie uczęszczają do przemyskich szkół ponadgimnazjalnych.

Przyjęcie niepełnosprawnych dzieci wymagało zniesienia barier architektonicznych. Oddana niedawno do użytku „16-tka” stała się znowu placem budowy. Efektem, czasem uciążliwych dla uczących się, prac były podjazdy, winda (początkowo wielka atrakcja dla wszystkich uczniów) i inne usprawnienia.

Integracja polega na tworzeniu nowego typu środowisk edukacyjnych, w których dzieci o zróżnicowanych możliwościach znajdą właściwe warunki do swego rozwoju.

Integracji uczyliśmy się ( i uczymy się nadal ) wszyscy. To wielka, wspaniała idea, która wciąż rośnie i rozwija się, ale wymaga dużej wiedzy, umiejętności dydaktycznych i wychowawczych od nauczycieli oraz zrozumienia i życzliwości od wszystkich.

sp16

Powinnością współczesnej szkoły jest również wychowanie prozdrowotne.

W realizacji tego zadania pomogło naszej placówce przystąpienie, w 1995 r., do ogólnokrajowego programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Udział w programie miał jeszcze jedną poważną zaletę. Pozwolił przygotowywać się w działaniu (diagnoza, planowanie zadań, wdrażanie priorytetów i ewaluacja ich realizacji) do mającej nastąpić reformy edukacji.

sp16

Jedna z kartek kroniki Szkoły Promującej Zdrowie

Reforma systemu edukacji spowodowała, iż w roku szkolnym 1999/2000 w jednym budynku funkcjonowały dwie oddzielne szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 16 i Gimnazjum Nr 4.

Zmiana prawa oświatowego umożliwiła powołanie w roku 2000 Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich, w skład którego weszły wyżej wymienione placówki.

Klasy I-III Szkoły Podstawowej Nr 16 mieszczą się w oddzielnym segmencie szkoły z osobnym wejściem. W tym sektorze znajduje się sala gimnastyczna, z której korzystają małe dzieci, a także salka do gimnastyki korekcyjnej.

Klasy IV-VI SP mieszczą się w kolejnych dwóch, częściowo wydzielonych, sektorach.

Klasy integracyjne mają przydzielone na stałe sale na parterze, w sektorze C. Uczniowie tych klas przemieszczają się do pracowni tylko wówczas, gdy wymaga tego sytuacja.

Gimnazjaliści korzystają z pracowni: chemicznej, fizycznej, biologicznej, geograficznej, historycznej oraz z sal języka polskiego, języków obcych i matematyki.

W zespole istnieją dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu otrzymane w ramach programów „Internet w każdej gminie” i „Internet w każdym gimnazjum” oraz komputerowa pracownia języków obcych.

Uczniowie działający w Samorządzie Szkolnym posiadają pomieszczenie popularnie zwane „akwarium” ze względu na wydzielenie go z korytarza szybami.

W zespole funkcjonuje biblioteka z czytelnią, świetlica szkolna, stołówka, szatnia, izba ekologiczna, sklepik, gabinet lekarski oraz stomatologiczny, salka rehabilitacyjna dla uczniów niepełnosprawnych.

W szkole znajduje się kompleks sportowy, w skład którego wchodzą 2 sale gimnastyczne, sala do gimnastyki korekcyjnej oraz zaadaptowana z tzw. łącznika sala do gier i zabaw zespołowych. Istnieje również boisko szkolne.

Ponad 90 nauczycieli pracujących z zespole dba, aby tworzyć środowisko sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia.

Właściwe funkcjonowanie placówki zapewnia także 20-osobowy zespół pracowników administracji i obsługi.

Naszym marzeniem jest, aby szkoła rozwijała się dynamicznie i była godna zaufania, a jej uczniowie dobrze znali historię własnego kraju byli wrażliwi i otwarci na potrzeby innych.

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content