Nauka w klasie integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu

Nie wszyscy uczniowie mogą osiągnąć w integracji sukces, dlatego też ważne jest stworzenie takiego zespołu klasowego, który maksymalizowałby te szanse.

Niezwykle ważnym obszarem działania jest zatem diagnoza i procedury kwalifikacyjne. Na tym etapie najważniejsza jest opinia specjalistów badających dziecko i wydane przez poradnię pedagogiczno – psychologiczną orzeczenie.

Wychowanie i nauczanie integracyjne wymaga zapewnienia uczniom o zróżnicowanych możliwościach i potrzebach psychofizycznych właściwych warunków do pełnego rozwoju, stąd też klasy integracyjne na tle szkoły są podobne do innych, a jednocześnie wyróżniające się pod wieloma względami.

Dużym atutem tych klas jest ich mniejsza liczebność, tj. 15 -20 osób, z czego 3-5 to osoby niepełnosprawne oraz stała obecność drugiego nauczyciela –  współorganizującego proces dydaktyczno – wychowawczy. Wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej lub nauczycielem przedmiotu dostosowuje on treści programowe do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych, gdyż realizują oni taką samą podstawę programową kształcenia ogólnego jak reszta klasy. Zmiany te dotyczą: tempa, ilości, stopnia trudności oraz metod i środków dydaktycznych. Obecność nauczyciela wspomagającego daje uczniom niepełnosprawnym poczucie bezpieczeństwa i zaufania w możliwość podołania codziennym trudom, choć wyraźnie należy podkreślić, że pomoc ta nie polega na wyręczaniu ucznia, ale stawianiu mu wymagań na możliwym do osiągnięcia poziomie. Ma to niebagatelne znaczenie, bowiem zbyt niskie wymagania rozleniwiają, zbyt wysokie prowadzą do zniechęcenia.

Poziom nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam jak w klasie ogólnej, mimo panującej niekiedy opinii, iż uczniowie niepełnosprawni wpływają na jego zaniżenie, bo absorbują uwagę nauczyciela, wymagają więcej czasu na realizację wielu zadań, itp. W klasach tych uczy się wielu zdolnych uczniów, którym obcowanie z różnymi obliczami niepełnosprawności nie przeszkodziło w odniesieniu sukcesów w nauce czy sporcie, a z pewnością otworzyło serce na potrzeby drugiego człowieka.

baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content