Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orląt Lwowskich w Przemyślu realizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”– w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, realizowany w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Cel główny projektu:

Poprawa jakości kształcenia ogólnego ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (szczególnie w ramach technologii informacyjno-komunikacyjnej), zwiększających ich szansę na rozwój osobisty.

Grupa docelowa projektu:
a) uczniowie SP nr 16 im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

b) nauczyciele pracujący w SP nr 16 im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

Zakres wsparcia:

 1.  zajęcia dodatkowe kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz kreatywność, innowacyjność i pracę zespołową, prowadzone metodami aktywnymi wg autorskich programów;
 2. indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 3. indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno-psychologiczne;
 4. indywidualna terapia specjalistyczna BIOFEEDBACK skierowana do uczniów z trudnościami w nauce i z zaburzeniami rozwojowymi;
 5. realizacja warsztatów przyrodniczych w ramach Szkolnego Koła Młodego Odkrywcy sekcja: przyrody, biologii, fizyki, chemii i geografii;
 6. warsztaty dla uczniów dotyczące wykorzystania narzędzi TIK;
 7. szkolenia dla nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych;
 8. doposażenie pracowni przyrodniczych, tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 9. doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK; wykonanie w szkole sieci komputerowej przewodowej i bezprzewodowej;
   

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.


Wartość projektu:                                           983 701,25 zł

Wysokość dofinansowania projektu:                933 553,25 zł

        Zajęcia projektowe

Klasy I

 • ABC emocji – kształtowanie umiejętności uczenia się z wykorzystaniem inteligencji emocjonalnej
 • Nauka czy zabawa?, a może jedno i drugie – kształtowanie umiejętności uczenia się
 • Klub Młodego Odkrywcy – sekcja przyrody – zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-psychologiczne
 • Ceramiczne sztuczki (tylko uczniowie z niepełnosprawnością) – zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia logopedyczne (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Mówię, myślę, jestem” (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Trening umiejętności społecznych” (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Terapia specjalistyczna Biofeedback (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)

Klasy II

 • Przygoda z matematyką
 • Roboty w akcji – zajęcia z informatyki
 • Bajkowe potyczki szachowe – zajęcia rozwijające myślenie strategiczne
 • Nauka czy zabawa?, a może jedno i drugie – kształtowanie umiejętności uczenia się
 • Klub Młodego Odkrywcy – sekcja przyrody – zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-psychologiczne
 • Ceramiczne sztuczki (tylko uczniowie z niepełnosprawnością) – zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia logopedyczne (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Mówię, myślę, jestem” (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Trening umiejętności społecznych” (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Terapia specjalistyczna Biofeedback (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)

Klasy III

 • Przygoda z matematyką
 • Roboty w akcji – zajęcia z informatyki
 • Bajkowe potyczki szachowe – zajęcia rozwijające myślenie strategiczne
 • Nauka czy zabawa?, a może jedno i drugie – kształtowanie umiejętności uczenia się
 • Klub Młodego Odkrywcy – sekcja przyrody – zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-psychologiczne
 • Ceramiczne sztuczki (tylko uczniowie z niepełnosprawnością) – zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia logopedyczne (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Mówię, myślę, jestem” (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Trening umiejętności społecznych” (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Terapia specjalistyczna Biofeedback (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)

Klasa IV

 • Roboty w akcji – zajęcia z informatyki
 • Bajkowe potyczki szachowe –rozwijanie myślenia strategicznego
 • ABC emocji – kształtowanie umiejętności uczenia się z wykorzystaniem inteligencji emocjonalnej
 • Nauka czy zabawa?- kształtowanie umiejętności uczenia się
 • Życie to teatr – warsztaty dramowe
 • Rozwijanie kompetencji społecznych – asertywność
 • Nasze Orlątko – kształtowanie inicjatywności, przedsiębiorczości i pracy w grupie
 • Klub Młodego Odkrywcy – sekcja przyrody
 • Warsztaty dotyczące wykorzystania narzędzi TIK oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (wszyscy uczniowie)
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-psychologiczne
 • Zajęcia sportowe BOCCE (uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Ceramiczne sztuczki – zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Mówię, myślę, jestem” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Trening umiejętności społecznych” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Terapia specjalistyczna Biofeedback (trudności w nauce, zaburzenia zachowania)

Klasy V

 • Programowanie robotów – zajęcia z informatyki
 • Bajkowe potyczki szachowe –rozwijanie myślenia strategicznego
 • Życie to teatr – warsztaty dramowe
 • Rozwijanie kompetencji społecznych – asertywność
 • Nasze Orlątko – kształtowanie inicjatywności, przedsiębiorczości i pracy w grupie
 • Klub Młodego Odkrywcy – sekcja biologii
 •  Klub Młodego Odkrywcy – sekcja geografii
 • Warsztaty dotyczące wykorzystania narzędzi TIK oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (wszyscy uczniowie)
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-psychologiczne
 • Zajęcia sportowe BOCCE (uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Ceramiczne sztuczki – zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Mówię, myślę, jestem” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Trening umiejętności społecznych” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Terapia specjalistyczna Biofeedback (trudności w nauce, zaburzenia zachowania)

Klasy VI

 • Programowanie robotów – zajęcia z informatyki
 • Grafika komputerowa w matematyce – zajęcia z informatyki
 • Życie to teatr – warsztaty dramowe
 • Rozwijanie kompetencji społecznych – asertywność
 • Nasze Orlątko – kształtowanie inicjatywności, przedsiębiorczości i pracy w grupie
 • Klub Młodego Odkrywcy – sekcja biologii
 •  Klub Młodego Odkrywcy – sekcja geografii
 • Warsztaty dotyczące wykorzystania narzędzi TIK oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (wszyscy uczniowie)
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-psychologiczne
 • Zajęcia sportowe BOCCE (uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Ceramiczne sztuczki – zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Mówię, myślę, jestem” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Trening umiejętności społecznych” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Terapia specjalistyczna Biofeedback (trudności w nauce, zaburzenia zachowania)

Klasy VII

 • Grafika komputerowa w matematyce – zajęcia z informatyki
 • Życie to teatr – warsztaty dramowe
 • Rozwijanie kompetencji społecznych – asertywność
 • Nasze Orlątko – kształtowanie inicjatywności, przedsiębiorczości i pracy w grupie
 • Klub Młodego Odkrywcy – sekcja chemii
 •  Klub Młodego Odkrywcy – sekcja fizyki
 • Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-psychologiczne
 • Zajęcia sportowe BOCCE (uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Ceramiczne sztuczki – zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Mówię, myślę, jestem” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Trening umiejętności społecznych” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Terapia specjalistyczna Biofeedback (trudności w nauce, zaburzenia zachowania)

Klasy VIII

 • Życie to teatr – warsztaty dramowe
 • Rozwijanie kompetencji społecznych – asertywność
 • Nasze Orlątko – kształtowanie inicjatywności, przedsiębiorczości i pracy w grupie
 • Klub Młodego Odkrywcy – sekcja chemii
 •  Klub Młodego Odkrywcy – sekcja fizyki
 • Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-psychologiczne
 • Zajęcia sportowe BOCCE (uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Ceramiczne sztuczki – zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Mówię, myślę, jestem” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Trening umiejętności społecznych” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Terapia specjalistyczna Biofeedback (trudności w nauce, zaburzenia zachowania)
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content