Plakat reklamujący szkołe

Oferta edukacyjna szkoły na rok szkolny 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy utworzyć trzy klasy pierwsze w tym:

– dwie klasy integracyjne (w zależności od ilości zgłoszeń dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

– jedna klasa ogólnodostępna

1. Klasa 1 A integracyjna  – „Mali badacze przyrody” – celem programu jest rozwijanie wyobraźni i pomysłowości oraz ciekawości poznawczej. Podstawa programowa będzie rozszerzona o dodatkowe wiadomości przyrodnicze, które będą tak dobierane i uatrakcyjniane,  aby pobudzały dzieci do twórczego myślenia i działania. Podstawowymi formami pracy z dziećmi będą doświadczenia, obserwacje i eksperymenty. Gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia plastyczne i techniczne prowadzone w środowisku i dla środowiska będą sprzyjać łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych  oraz dostarczą uczniom wiele satysfakcji  i radości z osiągniętych sukcesów „badawczych”.

2. Klasa 1 B – integracyjna„Doświadczam, rozumiem , konstruuję” – celem programu jest zachęcenie uczniów do kreatywnego działania i myślenia w ramach standardowych zajęć realizowanych w oparciu o podstawę programową. Zajęcia będą przeplatane ciekawymi doświadczeniami, warsztatami, zajęciami technicznymi. Nie zabraknie też zajęć plastycznych oraz rękodzieła artystycznego, aby rozwijać wrażliwość estetyczną dzieci i ich indywidualne zdolności twórcze.

3. Klasa 1 C – ogólnodostępna „Poznaj siebie – zaakceptuj innych – odnieś sukces” – w klasie realizowana będzie innowacja metodyczna pt. „Wysoka samoocena i wiara w siebie receptą na sukces”. Jej celem jest podniesienie efektywności nauczania i wychowania przez wprowadzenie zasad przyspieszonego uczenia się oraz elementów kinezjologii edukacyjnej. U podstaw wszelkiego uczenia się leży pozytywna samoocena i wiara w siebie, te cechy  będą rozwijane u uczniów poprzez tworzenie środowiska, w którym dziecko będzie posiadało odczucie aprobaty i uznania ze strony innych osób, poczucie bezpieczeństwa, silnej pewności swojej pozycji w grupie. Będzie zdawało sobie sprawę ze swoich słabych i mocnych stron, wartości oraz przekonań, będzie zdobywać  wiedzę o sobie, swoich odczuciach, potrzebach, odmiennościach. Będzie uczyło się wykorzystania tej wiedzy w procesie uczenia się, wykazywało regularne i pozytywne pragnienie sukcesu, wierzyło, że nauka jest celowa. Prowadzić do tego będą zabawy integrujące, stosowanie technik pracy grupowej, rozmowy i dyskusje, ćwiczenia kształtujące umiejętność podejmowania decyzji, podkreślanie wspólnych oraz indywidualnych sukcesów.

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content