Ogłoszenie

Szkoła Podstawowa nr 16  z Oddziałami Integracyjnymi

im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

tel/faks. 16 670-29-15

www.sp16przemysl.pl

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości poniżej 130.000,00zł na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Orląt Lwowskich w Przemyślu, ul. Grunwaldzka 81 w roku 2022.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie bez stosowania przepisów Ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 2, ust.1 pkt 1 cytowanej ustawy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz  na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 Dyrektora Szkoły zgodnie z § 4 Procedura udzielania zamówienia powyżej kwoty 8500,00zł do 130 000,00zł (zapytanie ofertowe)

Specyfikacja przetargowa umieszczona jest na stronie SP16 www.sp16przemysl.pl

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia: jeden rok (od 3 stycznia 2022r.  do 31 grudnia 2022r bez okresów wakacyjnych)

Do przetargu dopuszcza się  oferentów, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym specyfikacją przetargową i prawidłowo wypełnili wszystkie druki załączone do specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Kryteria oceny ofert:

– cena ( wartość zamówienia netto) 100 %

Oferty należy składać do 07.12.2021r. do godz. 15:00 w  sekretariacie SP16 nr 16 z OI

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2021r. o godz. 12: 00

Otwarcie ofert jest jawne.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani  Bernardeta Sobiecka-Huczko

tel.16 670-29-15 w godz. 8.00 – 13.00

Przemyśl 04.11.2021r.

                                                                                     po. Dyrektor SP nr16 z OI

                                                                                       mgr Barbara Kędra

Sporządziła: Teresa Skowyra

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja

Projekt umowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Formularz cenowy

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content