Ogłoszenie o przetargu na sklepik szkolny 2021/2022

Przemyśl, 16.06.2021r.

OGŁOSZENIE

na najem pomieszczenia  z przeznaczeniem  na sklepik szkolny

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu, ul. Grunwaldzka 81

Na podstawie :

  • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm. )
    • Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu, nr 148/2011 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie trybu wyłaniania najemców, dzierżawców i biorących w użyczenie nieruchomości stanowiących zasób Miasta Przemyśla 
    • Przepisy Ustawy Kodeksu Cywilnego

ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku szkolnego

o pow19 m²  położonego w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu ul. Grunwaldzka 81.

Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem sklepiku szkolnego.

Lokal składa się z: powierzchni głównej przeznaczonej do prowadzenia działalności  19 m²,wyposażony w instalację elektryczna, wodno-kanalizacyjną,  centralne ogrzewanie.

 Przedmiotem przetargu jest cena netto czynszu za najem powierzchni użytkowej lokalu użytkowego.

Cena wywoławcza czynszu netto za najem  powierzchni 19 m² wynosi 170,00 zł . Cena czynszu nie zawiera opłat z tytułu eksploatacji przedmiotu najmu ( energia elektryczna, woda i ścieki, oraz centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości)

Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczenia oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku szkolnego na następujących zasadach:

– godziny otwarcia sklepiku od 7:30 do 15:30 z wyłączeniem dni wolnych od nauki

– prowadzenie działalności zgodnie z przepisami bhp, ppoż., Sanepidu,

– wyposażenie sklepiku w niezbędny sprzęt i meble,

– utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

– produkty spożywcze sprzedawane w sklepiku powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.(Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2016r. poz.1154.)

– konsultowanie z Dyrektorem Szkoły oferowanego asortymentu. Asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów, powinien on obejmować „zdrową żywność”.

W asortymencie sklepiku mogą znaleźć się artykuły szkolne np. zeszyty, długopisy, ołówki, gumki, itp. Nie powinny natomiast znajdować się takie produkty jak: chipsy i napoje gazowane.

– zakaz sprzedawania artykułów tytoniowych, alkoholowych, pirotechnicznych, łatwopalnych itp.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.07.2021r. .o godz.10:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu, ul. Grunwaldzka 81

 Oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  z napisem „Przetarg na wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku szkolnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej 81 „ należy składać w terminie do 01.07.2021r. do godz. 12:00  w siedzibie zamawiającego tj. Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej 81 w sekretariacie.

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Nie dopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

Umowa zostanie zawarta na czas określony .

Wygrywa oferent z najwyższą ceną najmu za 19 m² powierzchni lokalu  

 Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Teresa Skowyra – kierownik gospodarczy

tel. 798161277 

                                                                                      wz. Dyrektora Szkoły

                                                                                       mgr Barbara Kędra  

Oferta na sklepik szkolny

Umowa

baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content