Ogłoszenie o zamówieniu

Szkoła Podstawowa nr 16  z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu 

tel/faks. 16 670-29-15

www.sp16przemysl.pl

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości poniżej 30.000 EURO na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki  Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Orląt Lwowskich w Przemyślu, ul. Grunwaldzka 81 w roku 2020.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie bez stosowania przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy (Dz.U. z 2014 r., poz. 423 z późniejszymi zmianami) oraz  na podstawie Zarządzenia Nr 7/2017 Dyrektora Szkoły zgodnie z § 5 Procedura udzielania zamówienia powyżej kwoty 2000 EURO do 30 000 EURO (zapytanie ofertowe)

Specyfikacja przetargowa umieszczona jest na stronie SP16 www.sp16przemysl.pl

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia: jeden rok (od 2 stycznia do 31 grudnia 2020r bez okresów wakacyjnych)

Do przetargu dopuszcza oferentów, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym specyfikacją przetargową i prawidłowo wypełnili wszystkie druki załączone do specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Kryteria oceny ofert:

– cena ( wartość zamówienia netto)            100 %

 

Oferty należy składać do 10.12.2019r. do godz. 15:00 w  sekretariacie SP16 nr 16 z OI

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2017r. o godz. 12:00

Otwarcie ofert jest jawne.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Bernardeta Sobiecka-Huczko

tel.16 670-29-15 w godz. 8.00 – 13.00

 

Przemyśl 14.11.2019r.

Załączniki:

 

Dyrektor SP nr16 z OI

mgr Alicja Dobosz

 

 

Sporządziła: Teresa Skowyra

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content