Egzamin 8

Organizacja egzaminu ósmoklasisty 2021

Organizacja egzaminu ósmoklasisty 2021 (na podstawie wytycznych CKE, MZ, GIS, MEiN)

 1. Egzamin odbywa się w dniach 25-27 maja 2021 r.

  25 maja (wtorek), godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego (czas trwania 120 minut lub 180 dla uczniów uprawnionych)

  26 maja (środa), godz. 9.00 – egzamin z matematyki (czas trwania 100 minut lub 150 dla uczniów uprawnionych)

  27 maja (czwartek), godz. 9.00  – egzamin z języka obcego (czas trwania 90 minut lub 135 dla uczniów uprawnionych)

 2. Uczniowie przychodzą do szkoły od 8.00 do 8.30. Prosimy nie gromadzić się w grupach, zachować bezpieczny odstęp oczekując na wejście do szkoły. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy maseczką. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu;
  2) nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  wychodzi do toalety;
  3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

 3. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

 4. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 5. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 6. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu z powodów zdrowotnych lub odbywania kwarantanny przystąpi do egzaminu w terminie dodatkowym (16-18 czerwca 2021 r.).

 7. Na terenie szkoły zostały wyznaczone sale, w których uczniowie będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste oraz oczekiwać do momentu przejścia do właściwej sali egzaminacyjnej.

 8. Na salę egzaminacyjną można wnieść długopis lub pióro z czarnym tuszem, oraz linijkę (na egzamin z matematyki), legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz małą butelkę wody. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content