Procedury obowiązujące w świetlicy SP16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

I.Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.

 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów/ (Karta zapisu dziecka do świetlicy), składanego rokrocznie w sekretariacie szkoły, lub w świetlicy
 2. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice /prawni opiekunowie/ w terminie do końca kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny, wyjątkowo do 10 września danego roku szkolnego.
 3. Rodzice / prawni opiekunowie/ mogą zgłosić chęć zapisu  dziecka do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych przypadkach.
 4. Karty zgłoszenia są pobierane u wychowawców świetlicy lub w sekretariacie szkoły.
 5. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas 1-3 oraz 4, w szczególności rodziców pracujących, sieroty i dzieci z rodzin niepełnych.
 6. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku (karty zapisu  do świetlicy) przez komisje kwalifikacyjną w składzie: kierownik świetlicy, wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny.
 7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania informacji na ten temat.
 8. Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidzianym w regulaminie terminie, następuje do 15 września – po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc.
 9. W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze, które nie powinny przekraczać 25 wychowanków. Grupą w miarę możliwości opiekuje się jeden wychowawca.
 10. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do kierownika świetlicy.

II.Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

 1. Przyjście dziecka  do świetlicy zostaje odnotowane w dzienniku świetlicowym
 1. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do świetlicy dzieci zdrowe i czyste.
 2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do świetlicy. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 1. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez rodziców /opiekunów/ lub osobę dorosłą wskazaną przez rodziców /opiekunów/ w karcie świetlicowej. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, musi ona posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów.
 2. W wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca świetlicy może po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicem, wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu.
 3. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklaracje, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie/ zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. O sytuacji częstego  nie odbierania dziecka ze świetlicy wychowawca informuje kierownika świetlicy, dyrektora szkoły.

III.Procedura w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy do godziny 16.30

 1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut.
 3. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
 4. W sytuacji gdy wychowawca nie może nawiązać kontaktu z rodzicami, bądź opiekunami dziecka, nauczyciel informuje kierownika świetlicy, dyrektora szkoły  o zaistniałej sytuacji.
 5. Wychowawca jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką wychowawcy i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności wychowawcy przekazuje ucznia rodzicowi /opiekunowi/.
 6. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów/ dziecko przekazane zostaje  policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.
 7. Z przebiegu zaistniałej sytuacji wychowawca sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora szkoły.

IV.Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci klas I–III uczęszczających do świetlicy

 1. Na lekcje dzieci odprowadzane są ze świetlicy pod opieką wychowawcy ze  świetlicy.
 2. Po skończonych lekcjach wychowawca klasy jest zobowiązany odprowadzić dzieci do świetlicy.
 3. Jeżeli lekcje kończy inny nauczyciel (np. religii, języka angielskiego itd.), jest on również zobowiązany do  odprowadzenia uczniów do świetlicy po skończonej lekcji.
 4. Nauczyciel /wychowawca klasy/ jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy.
 5. Przed odprowadzeniem uczniów na lekcje oraz po ich przyjściu do świetlicy po lekcjach wychowawcy świetlicy mają obowiązek sprawdzić listę obecności.
 6. Wychowawcy klas zobowiązani są zgłaszać kierownikowi świetlicy zaplanowane wycieczki i zmiany panu związane z wyjściami lub uroczystościami klasowymi.

V.Procedura postępowania z dziećmi z klas I–III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki

 1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci nie zapisane do świetlicy szkolnej mogą w niej przebywać, gdy liczebność grupy obecnej w świetlicy nie przekracza 25 uczniów.
 2. Jeżeli w danym momencie w świetlicy przebywa więcej niż 25 wychowanków na jednego wychowawcę, opiekę do momentu przybycia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnią lekcję.
 3. W sytuacji opisanej w punkcie 2, jeżeli nauczyciel ma jeszcze planowe zajęcia dydaktyczne, może przyprowadzić dziecko do świetlicy. Robi to osobiście, podając dane ucznia. Zobowiązany jest również do telefonicznego poinformowania rodziców /prawnych opiekunów/, gdzie przebywa dziecko.

VI.Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia świetlicy przez dziecko (ucieczki)

 1. Jeżeli w świetlicy obecnych jest dwóch wychowawców, jeden z nich sprawuje opiekę nad dziećmi, drugi  prowadzi poszukiwania na terenie szkoły.
 2. O zaistniałym zdarzeniu nauczyciel informuje rodziców/prawnych opiekunów/ i wychowawcę klasy oraz sporządza notatkę służbową.
 3. W obecności rodziców /opiekunów prawnych/ wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu.
 4. W przypadku ponownego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny.
 5. Jeżeli w/w czynności nie przynoszą oczekiwanego rezultatu i dziecko w dalszym ciągu samowolnie opuszcza świetlicę, zostaje ono zawieszone w prawach uczestnika świetlicy.
 6. Jeżeli dziecko samowolnie opuściło budynek szkolny, wychowawca o zajściu powiadamia rodziców i wspólnie z nimi ustala dalsze działania. Informuje również dyrektora szkoły, pedagoga i wychowawcę klasy, i sporządza notatkę służbową.

VII.Procedura przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych.

Procedura dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia ze świetlicy w czasie, kiedy powinien w niej przebywać: przed lub po lekcjach.

Obowiązki ucznia:

 1. Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica lub opiekuna z czytelnym podpisem i datą. W piśmie takim powinna być wyraźnie wyrażona zgoda na samodzielne wyjście ucznia, z podaniem nazwy zajęć dodatkowych oraz godzin, w jakich się one odbywają.
 2. Wymieniony dokument uczeń powinien przedstawić wychowawcy świetlicy.
 3. Bez spełnienia powyższych warunków, dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy na dodatkowe zajęcia.

Obowiązki wychowawcy świetlicy:

 1. Wychowawca świetlicy, który otrzymuje stosowne pismo informujące o zwolnieniu ucznia ze świetlicy, odnotowuje w dzienniku nieobecność ucznia,
 2. Otrzymane pismo przechowuje się w świetlicy, w segregatorze z upoważnieniami.

Odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć świetlicowych ponosi osoba wydająca pozwolenie na piśmie/rodzice, opiekunowie/.

VIII.Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających

 1. W przypadku podejrzenia, iż rodzic/opiekun prawny/ jest nietrzeźwy (czuć od niego alkohol) lub znajduje się pod wpływem innych środków odurzających, wychowawca zobowiązany jest poinformować go o konsekwencjach czynu.
 2. Nie może przekazać dziecka i podejmuje następujące działania:
  1. jeżeli rodzic po odmowie wydania dziecka zachowuje się spokojnie, wychowawca świetlicy:
 • powiadamia drugiego rodzica/opiekuna prawnego/ i czeka na jego przybycie,
 • jeżeli poinformowanie drugiego rodzica/opiekuna prawnego/ nie jest możliwe (np. nie odbiera telefonu), powiadamia osobę dorosłą, wskazaną przez rodzica/opiekuna prawnego/, a po jego zgłoszeniu się spisuje dane z dowodu osobistego i za pisemnym oświadczeniem o podjęciu się opieki nad dzieckiem do czasu wytrzeźwienia rodzica, przekazuje dziecko,
 • jeżeli nie ma możliwości przekazania dziecka drugiemu rodzicowi lub innemu dorosłemu opiekunowi, powiadamia policję,
 • o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora szkoły i sporządza notatkę służbową,
 • o w/w zdarzeniu powiadamia również kierownika świetlicy, pedagoga szkolnego i wychowawcę klasy.
 1. b)  jeżeli rodzic po odmowie wydania dziecka awanturuje się wychowawca świetlicy:
 • dzwoni na policję, podaje adres zamieszkania dziecka oraz szkoły,
 • niezależnie od wymienionych czynności powiadamia dyrektora szkoły, kierownika świetlicy, wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i sporządza notatkę służbową.

IX.Procedura korzystania z telefonu komórkowego w świetlicy

 1. Rodzice, którzy pozwalają dzieciom przynosić do świetlicy telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny, czynią to na własną odpowiedzialność.
 2. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież w/w sprzętu.
 3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, są w świetlicy zabronione.
 4. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego tylko za pozwoleniem wychowawcy.
 5. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie świetlicy powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela, a następnie przekazanie go rodzicom lub prawnym opiekunom.
 6. W przypadku częstego naruszenia zasad, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do świetlicy.
 1. Procedura postępowania w przypadku stosowania przez ucznia agresji słownej i fizycznej
 1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych:
 1. a)  izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę, udziela upomnienia,
 2. b)  o zdarzeniu powiadamia wychowawcę klasy oraz rodziców,
 3. c)  sporządzą notatkę służbową.
 1. Jeżeli zachowania agresywne u dziecka powtarzają się lub dochodzi do sytuacji, w której inni wychowankowie narażeni są na niebezpieczeństwo, sprawca zostaje czasowo zawieszony w prawach uczestnika świetlicy (w zależności od przewinienia w okresie od jednego  do dwóch tygodni).
 1. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów i świetlicy
 1. Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia rodziców, wychowawcę klasy.
 2. Sporządza notatkę służbową i umieszcza informację w zeszycie do korespondencji.
 3. Uczeń niszczący mienie kolegów i szkoły oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

XII.  Procedura postępowania w przypadku kradzieży

 1. Gdy kradzież ma miejsce wśród wychowanków świetlicy i na jej terenie, nauczyciel przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową.
 2. O zdarzeniu informuje pedagoga, który wdraża szkolną procedurę postępowania w przypadku kradzieży w szkole.
 3. Rodzic, który wyraża zgodę na przynoszenie przez dziecko do świetlicy drogich przedmiotów – zabawek, telefonów komórkowych, itp. ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność. Wychowawcy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w świetlicy.

XIII.  Procedura korzystania ze sklepiku szkolnego i stołówki szkolnej

 1. Uczniowie przebywający w świetlicy wychodzą do sklepiku szkolnego pod opieką nauczyciela.
 2. Dzieci korzystające z obiadów w stołówce szkolnej, spożywają je pod opieką wychowawców świetlicy (przed lub po lekcjach)
 3. Uczeń korzystający ze stołówki szkolnej, który w porze obiadowej przebywa w świetlicy:
  • na jadalnię schodzi pod opieką nauczyciela
  • obiad spożywa pod opieką wychowawcy świetlicy
  • po skończonym posiłku czeka na pozostałe dzieci i z grupą, pod nadzorem nauczyciela wraca do świetlicy.

XIV. Procedura udzielania nagród i kar wobec wychowanków świetlicy

 1. Nagrodę może otrzymać każdy wychowanek świetlicy, który:
 • nienagannie zachowuje się w świetlicy, stosuje się do regulaminu oraz przyjętych norm i zasad,
 • wykonuje inne czynności na rzecz świetlicy (np. prace porządkowe, pomoc młodszym kolegom w nauce, czynnościach samoobsługowych, itp.)
 • reprezentuje świetlicę w konkursach międzyświetlicowych,  wojewódzkich, ogólnopolskich, itp.,
 • pomaga w przygotowaniu dekoracji, imprez świetlicowych,
  1. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
 • ustna pochwała ucznia przez nauczyciela lub kierownika świetlicy.
 • pochwała przed rodzicami, wychowawcą klasy, grupą rówieśniczą.
 • wyróżnienie w postaci punktów – bonusów na tablicy aktywności.
 • nagroda w postaci dyplomów i książek.
 1. Karę może otrzymać uczeń, który:
 • nie przestrzega regulaminu, łamie obowiązujące normy i zasady postępowania,
 • stosuje zachowania agresywne, przemoc psychiczną lub fizyczną,
 • nie stosuje się do poleceń wychowawcy świetlicy,
 • kradnie,
 • niszczy mienie kolegów lub świetlicy,
 • samowolnie opuszcza świetlicę, itp.,
 • zagraża bezpieczeństwu innych.
  1. Karą może być:
 • upomnienie wychowawcy świetlicy
 • upomnienie wychowawcy klasy
 • ustne lub pisemne powiadomienie rodziców /prawnych opiekunów/ przez wychowawcę, kierownika świetlicy lub pedagoga
 • upomnienie dyrektora szkoły
 • zawieszenie lub wykluczenie ucznia w prawach uczestnika świetlicy
  1. Wniosek o wykluczenie może nastąpić za nagminne łamanie  regulaminu świetlicy po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego, gdy uczeń:
 • umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innych osób
 • z premedytacją demoralizuje innych uczniów
 • stanowi zagrożenie dla siebie i innych dzieci,
  1. Po dwukrotnym zawieszeniu, w przypadku kolejnego przewinienia, uczeń  zostaje skreślony z listy świetlicowej.
  2. Procedurę o wykluczenie ucznia ze świetlicy szkolnej można rozpocząć na wniosek: wychowawcy lub kierownika świetlicy.
  3. Decyzję o wykluczeniu podejmuje komisja w skład, której wchodzą:

dyrektor lub wicedyrektor, kierownik świetlicy, pedagog lub psycholog szkolny, nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawcy świetlicy.

 1. Rodzice /prawni opiekunowie/ ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy ponoszą odpowiedzialność materialną .

Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

Postanowienia końcowe

Procedura obowiązuje wszystkich wychowawców świetlicy, rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy oraz osób upoważnionych  przez nich do odbioru dzieci.

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2015 r., została przedstawiona na Radzie Pedagogicznej w dniu 27.08.2015 r.

baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content