Program Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu

Program Rozwoju

Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020

Szkołę Podstawową nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich prowadzi Miasto Przemyśl.

Szkoła jest jednostką budżetową.

 

Wielkość zajmowanej posesji 2,4 ha. Wielkość powierzchni użytkowej 8 666 m². Szkoła zlokalizowana jest na terenie osiedli mieszkaniowych.

Budynek szkolny oddano do użytku w roku 1991. W następnych latach nastąpiła modernizacja i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zainstalowanie windy, budowę  podjazdów oraz połączeń pomiędzy poszczególnymi sektorami.

W szkole funkcjonuje biblioteka z czytelnią (księgozbiór biblioteczny liczy 10466 książek, 6089 podręczników, 70 kaset audio, 83 kasety video, 638 nośników elektronicznych i 5 tytułów czasopism), świetlica szkolna, stołówka, szatnia, izba ekologiczna, sklepik, gabinet lekarski oraz stomatologiczny, gabinet  rehabilitacyjny dla uczniów niepełnosprawnych. Ponadto działają gabinety: psychologa, pedagoga szkolonego, pedagoga terapeuty, logopedy, rewalidatora.

W szkole znajduje się kompleks sportowy, w skład którego wchodzą 2 sale gimnastyczne, sala do gimnastyki korekcyjnej oraz zaadaptowana

z tzw. łącznika sala do gier i zabaw zespołowych. Istnieje również boisko szkolne wielofunkcyjne oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią wybudowane w ramach programu „Blisko Boisko”. Od wiosny 2016 szkoła dysponuje placem zabaw i siłownią na świeżym powietrzu.

Klasy I-III szkoły podstawowej mieszczą się w oddzielnym budynku-segmencie szkoły z osobnym wejściem. W tym sektorze znajduje się sala gimnastyczna, sale do zajęć indywidualnych i w małych grupach, sala do gimnastyki korekcyjnej oraz gabinet rehabilitacyjny.

Klasy IV-VIII SP mieszczą się w kolejnych dwóch częściowo wydzielonych sektorach. Poszczególne klasy mają przydzielone stałe sale lekcyjne. Uczniowie klas gimnazjalnych korzystają z pracowni: chemicznej, fizycznej, biologicznej, językowych, geograficznej, historycznej, informatycznej oraz z sal do nauki języka polskiego, matematyki, katechetycznych. Od września 2013r. mają podobnie jak I i II etap edukacyjny przydzielone konkretne sale lekcyjne, którymi opiekują się wraz z wychowawcą lub innym nauczycielem uczącym w danej klasie.

Klasy integracyjne na wszystkich etapach przemieszczają się ze swoich sal do pracowni wówczas, gdy wymaga tego sytuacja, co jest rzadkością w szkole podstawowej, ale częste w gimnazjum, ze względu na możliwość wykorzystania dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych.

W zespole szkół istnieją dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu otrzymane w ramach programów „Internet w każdej gminie”

i „Internet w każdym gimnazjum”. Większość sal lekcyjnych i pracowni doposażona jest w komputer, a na terenie szkoły działa bezprzewodowa sieć Wi-Fi. Komputery do dyspozycji nauczycieli znajdują się również we wszystkich pokojach nauczycielskich.

Uczniowie działający w Samorządzie Szkolnym posiadają autonomiczne pomieszczenie – swoją siedzibę, nazywaną przez nich popularnie  „akwarium”, ze względu na wydzielenie pomieszczenia ze szkolnego korytarza szklaną ścianą.

 

OBSZARY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ:

 

I.       KSZTAŁCENIE

II.     WYCHOWANIE I OPIEKA

III.   ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI

IV.   BAZA SZKOŁY

Obszar

Cele

Zadania

Sposoby realizacji

Standardy

oczekiwane

K

S

Z

T

A

Ł

C

E

N

I

E

Wysoki poziom kształcenia, potwierdzony wynikami egzaminów zewnętrznych,

ze szczególną dbałością

o kształcenie integracyjne.

Sprawne stosowanie umiejętności kluczowych.

1. Odpowiedni dobór programów  zapewniających realizację celów podstawy programowej

(programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor).

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania jako narzędzie wspierające rozwój ucznia.

3.Dobre przygotowanie uczniów do zewnętrznego sprawdzianu

i egzaminu gimnazjalnego.

4. Praca z uczniem

ze specyficznymi potrzebami

w uczeniu się (uczeń zdolny

oraz uczeń z trudnościami).

5.Efektywne uczenie się podstawą sukcesu edukacyjnego.

6.Umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, jako droga prowadząca  do osiągnięcia własnych celów oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

7.Umiejętnośćwykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązy-wania problemów – ważną cechą współczesnego ucznia.

8.Świadomy, adekwatny do możliwości wybór kariery edukacyjnej przez ucznia.

Modyfikacja programów edukacyjnych,

w tym dostosowanie do możliwości uczniów z uwzględnieniem osób  niepełnosprawnych.

Monitorowanie efektów poszczególnych programów edukacyjnych.

Monitorowanie Przedmiotowych Systemów oraz Regulaminu Oceniania Zachowania  jako elementu pracy zespołów przedmio-towych, zadaniowych i wychowawczych.

Permanentne doskonalenie  nauczycieli

w zakresie funkcji i sposobów oceniania

w procesie rozwoju nauczyciela i ucznia.

Ciągłe zaznajamianie uczniów i rodziców

z zasadami WSO.

Dokonywanie analizy porównawczej ocen szkolnych z wynikami badań zewnętrznych.

Planowanie, przeprowadzanie i ewaluacja wewnątrzszkolnego badania osiągnięć uczniów według szkolnego harmonogramu.

Dokonywanie analizy statystycznej

i dydaktycznej i umiejętne wykorzystanie wyników do dalszej pracy w celu poprawienia efektów edukacji.

Zaznajamianie rady pedagogicznej, uczniów i rodziców z wynikami badania osiągnięć i wnioskami z dokonanej analizy.

Przygotowanie uczniów do zewnętrznego pomiaru osiągnięć.

Analiza uzyskiwanych przez uczniów wyników i stosowanie przez nauczycieli wniosków z niej wynikających do pracy.

Aktywne działanie na rzecz poprawy efektywności procesu nauczania – uczenia się w obszarze dydaktyki i wychowania.

Udoskonalanie systemu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej jako efektu współdziałania wychowawców,  nauczycieli, specjalistów i rodziców.

Rozpoznawanie uczniów ze specyficznymi potrzebami i diagnoza trudności jako istotny element pracy zespołu psychologiczno-pedagogicznego oraz wszystkich nauczycieli z zaakcentowaniem szczególnej roli wychowawcy klasowego.

Nauczyciele współorganizujący proces dydaktyczno – wychowawczy dostosowują wymagania uczniom niepełnosprawnym.

Nauczyciele rewalidatorzy opracowują dla ucznia niepełnosprawnego indywidualne programy usprawniania zaburzonych funkcji.

Systematyczna analiza postępów uczniów ze specyficznymi potrzebami.

Stosowanie odpowiednich metod i form pracy zapewniających osiągnięcie przez ucznia sukcesu.

Aktywizujące metody  nauczania, projekty edukacyjne i praca własna podstawą kształtowania twórczej postawy ucznia.

Ciągłe poszerzanie wiedzy na temat  poszczególnych etapów rozwojowych.

Motywowanie uczniów szczególnie uzdolnionych do podejmowania indywidualnego programu (lub toku) nauki.

Motywowanie uczniów do licznego udziału w konkursach przedmiotowych i innych.

Mierzenie przyrostu sprawności w zakresie umiejętności pracy zespołowej.

Uczeń, pod kierunkiem nauczycieli wykorzystuje nowoczesne technologie

i zdobycze nauki do osiągania coraz lepszych efektów.

Kształcenie umiejętności planowania własnej pracy na zajęciach przedmiotowych i godzinach do dyspozycji wychowawcy.

Nauczyciel zna i stosuje metody, formy pracy i narzędzia pozwalające na dużą efektywność nauki.

Uczeń refleksyjnie przetwarzając różnorodne teksty osiąga rozwój osobowy

i przygotowuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.

Wszyscy nauczyciele, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotekarzy, współ-pracują w kształceniu tej umiejętności.

Samorządność uczniów przygotowuje ich do uczestnictwa w życiu społecznym.

Stwarzanie sytuacji dydaktycznych sprzyjających stawianiu pytań

i poszukiwaniu odpowiedzi.

Kształcenie umiejętności stosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów.

Ukierunkowywanie uczniów podczas podejmowania wyborów dotyczących dalszej edukacji.

Istnieją zmodyfikowane  programy  dostosowane do zróżnicowanych możliwości uczniów.

Nauczyciele ewaluują programy.

Ocenianie wspiera ucznia

w rozwoju.

Nauczyciele umieją dobrze oceniać.

Uczniowie i rodzice  znają

i akceptują kryteria oceniania.

Ocenianie zewnętrzne

i wewnętrzne jest spójne.

Uczniowie dobrze znają wymagania egzaminacyjne

i warunki przeprowadzania  sprawdzianu i egzaminu.

Wyniki rzetelnie przeprowadza-nej analizy są wykorzystywane do podnoszenia efektów kształcenia.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice znają i rozumieją wyniki dokonywanej analizy i wnioski.

Uczniowie są przygotowani

do zewnętrznego pomiaru.

Wyniki szkoły kształtują się

co najmniej na poziomie średniej krajowej.

Nauczyciele współpracują ze sobą w celu uzyskania wysokich efektów kształcenia.

W szkole dobrze funkcjonuje system pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a dobrze poinformowani rodzice współpracują ze szkołą.

Każdy  nauczyciel, wychowawca i specjalista umie rozpoznać ucznia z określonymi potrzebami.

Każdy uczeń posiadający orzeczenie pracuje na lekcjach na miarę swoich możliwości.

Każdy uczeń posiadający orzeczenie pracuje na zajęciach rewalidacyjnych według indywidualnego programu.

Nauczyciele dokonują analizy postępów co najmniej raz w semestrze.

Nauczyciel zna i stosuje odpowiednie metody pracy

z uczniem.

Uczeń podejmuje aktywną  współpracę z nauczycielem na  lekcji i podejmuje pracę własną.

Nauczyciel posiada wiedzę

z zakresu psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.

W pełni świadomy uczeń realizuje indywidualny program nauki. Uczeń zainteresowany daną  dziedziną podejmuje dodatkową, samodzielną pracę.

Liczny i efektywny udział uczniów w różnych konkursach.

Uczeń umie pracować w grupie i chętnie tę formę pracy podejmuje

Uczeń uzyskuje efekty adekwa-tne do wkładu pracy, możliwości, działa w sposób twórczy, poszukuje nowych rozwiązań.

Uczeń planuje własny rozwój, świadomie i odpowiedzialnie podejmuje dodatkowe zadania.

Nauczyciel stosuje narzędzia pomiaru i weryfikuje metody

i formy pracy z uczniem.

Uczeń umie poszukiwać, selekcjonować i przetwarzać różnorodne informacje.

Kształcenie  umiejętności czytania – celem priorytetowym każdego nauczyciela.

Uczniowie aktywnie pracują

w SU i innych organizacjach.

Uczeń działa w sposób twórczy, nowatorski, wyciąga wnioski

i poszukuje nowych rozwiązań.

Uczniowie opracowują projekty edukacyjne na dobrym poziomie.

Uczeń świadomie planuje dalszą karierę edukacyjną.

W

Y

C

H

O

W

A

N

I

E

Środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi każdego ucznia.

1.Tworzenie dobrego, przyjaznego klimatu szkoły.

2. Przygotowanie uczniów

do aktywnego udziału

w życiu społecznym.

3.Działalność w zakresie profilaktyki wychowawczej, uzależnień, zdrowotnej i innej.

4. Współpraca z rodzicami.

5. Aktywna współpraca

z placówkami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży oraz szeroko pojętej profilaktyki.

6. Promowanie zdrowego stylu życia.

7. Aktywne działania sprzyjające wychowywaniu poprzez sport.

Ciągła i aktywna poprawa relacji

uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń,

nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-rodzic.

Integracja środowiska klasowego oraz środowiska szkolnego poprzez organizację imprez integrujących, a także wspieranie uczniów potrzebujących pomocy.

Rozwijanie autentycznej działalności samorządowej uczniów, w tym podejmowanie inicjatyw międzyszkolnych oraz praca w Młodzieżowej Radzie Miasta.

Wspieranie inicjatyw uczniowskich na poziomie klasy i szkoły.

Współudział uczniów przy planowaniu

i organizacji uroczystości szkolnych.

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

z uwzględnieniem regionalizmu.

Zaznajamianie uczniów z instytucjami życia publicznego.

Realizacja zadań profilaktycznych zawartych w Programie Wychowawczym Szkoły, Programie Profilaktyki Szkoły i  planie pracy Szkoły Promującej Zdrowie.

Współpraca z instytucjami, ośrodkami

i szkołami prowadzącymi działalność profilaktyczną. Prowadzenie na terenie szkoły Szkolnego Koła PCK.

Gromadzenie w bibliotece szkolnej różnych materiałów z zakresu profilaktyki.

Współudział  rodziców w tworzeniu Programu Szkoły.

Współudział w organizowaniu imprez szkolnych np. Święto Szkoły, Mistrzostwa w Pływaniu.

Aktywne wspieranie szkoły w podejmowa-niu i realizowaniu inicjatyw mających na celu poprawę warunków do nauki i zabawy oraz wzrost bezpieczeństwa uczniów.

Kontynuowanie współpracy z partnerami:

-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

-Przedszkole nr 11 z Oddziałami

Integracyjnymi

-Powiatowa Stacja Sanitarno-   Epidemiologiczna,

-Straż Miejska,

-Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przem.,

-Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i  Profilaktyki „SPES”,

-Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Korytniki),

-Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem,

-Zarząd Parków Krajobrazowych,

-Polski Czerwony Krzyż,

-CARITAS,

-Towarzystwo Miłośników Lwowa i   Kresów Południowo-Wschodnich.

Realizacja zadań  zawartych w programie Szkoły Promującej Zdrowie oraz inne

doraźne działania prowadzące do wzrostu aktywności ruchowej dzieci i młodzieży.

Działania profilaktyczne np. w zakresie zapobiegania wadom postawy.

Szkolne Mistrzostwa w Pływaniu.

Kontynuacja realizacji programu klas sportowych – klasa III gimnazjum.

Motywowanie do udziału w zawodach, turniejach i imprezach sportowych.

Organizacja  rozgrywek wewnątrzszkol-nych i międzyszkolnych np. Biegi na orientację, Turniej Piłki Nożnej, Mikołajkowy Turniej Piłki Sitkowej, Bieg Sztafetowy podczas Święta Szkoły, Szkolne Mistrzostwa w Pływaniu dla SP-16.

Udział uczniów w pozalekcyjnych zajęciach sportowych oraz włączanie w zajęcia ruchowe wszystkich uczniów, także niepełnosprawnych .

Wspieranie nauczycieli i rodziców

w organizacji „białych i zielonych szkół”.

Uczeń lubi przebywać w szkole

i czuje się w niej bezpiecznie.

Uczeń czuje się członkiem zespołu klasowego oraz społeczności szkolnej.

Uczeń umie planować, wdrażać

i ewaluować różnorodne inicjatywy.

Uczeń jest aktywnym członkiem społeczności klasowej, szkolnej oraz czuje się obywatelem swojego miasta, regionu

i państwa.

Uczeń dokonuje świadomych, korzystnych dla swojego życia

i zdrowia wyborów.

Rodzice aktywnie współpracują w zakresie planowania pracy szkoły, dbając o podnoszenie jakości pracy placówki.

Istnieją wymierne efekty współpracy (np. pozytywnie rozpatrzony wniosek w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Szkoła podejmuje i kontynuuje współpracę z placówkami, instytucjami i organizacjami  proponującymi działania zbieżne z programem rozwoju

oraz z charakterem placówki.

Uczniowie posiadają wiedzę na temat zdrowego stylu życia.

Sklepik szkolny oferuje zdrową żywność. Szkolna stołówka dba o odpowiednio zbilansowane menu

Uczeń, przeświadczony

o pozytywnym wpływie ruchu

na zdrowie fizyczne i psychiczne, wybiera adekwatną do swoich możliwości aktywność ruchową.

Wysoka frekwencja i aktywność uczniów SP-16.

Zmniejszenie liczby zwolnień

z w-f oraz aktywny udział

w proponowanych zajęciach,

np. Boccia, kryta pływalnia.

Z

A

R

Z

Ą

D

Z

A

N

I

E

Z

A

S

O

B

A

M

I

Kształtowanie potencjału kadrowego.

Promocja szkoły.

Racjonalne gospodarowanie  zasobami finansowymi.

1.Wykwalifikowana kadra.

2.Wspomaganie nauczycieli

w rozwoju zawodowym.

Dysponowanie środkami pozabudżetowymi.

Uzupełnianie posiadanych kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Zdobywanie nowych kwalifikacji, zbieżnych z potrzebami szkoły.

Doskonalenie umiejętności wychowawczych na miarę współczesności.

Praca samokształceniowa w ramach zespołów przedmiotowych.

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli, w tym Szkoleniowe Rady Pedagogiczne i formy warsztatowe zgodne z potrzebami nauczycieli prowadzone przez chętnych do podzielenia się wiedzą gości

i nauczycieli (zwłaszcza po przeszkoleniu).

Tworzenie klimatu sprzyjającego zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego m.in. poprzez konsultacje.

Monitorowanie systemu  opieki nad młody-mi nauczycielami (stażyści i kontraktowi).

Obserwacje jako istotny element wspomagania nauczycieli w rozwoju.

Stosowanie i monitorowanie szkolnego regulaminu przyznawania nagrody dyrektora przy współudziale nauczycieli.

System oceniania nauczycieli funkcjonuje na bardzo dobrym poziomie.

Organizacja Dnia Integracji/Dnia Osoby Niepełnosprawnej lub innych form wymia-ny doświadczeń w zakresie integracji.

Informacja dla rodziców wszystkich klas

o idei nauczania integracyjnego.

Inicjowanie różnorodnych akcji środowiskowych, programów i konkursów:

-udział w miejskich imprezach kulturalnych, artystycznych, sportowych,

-prezentowanie dorobku szkoły na stronach internetowych,

-coroczne obchody Święta Szkoły,

-obchody jubileuszu 25-lecia szkoły,

-informowanie o sukcesach szkolnych prasy, radia i TV,

-udział w akcjach ogólnokrajowych.

Efektywne wykorzystanie środków budżetowych.

Pozyskiwanie środków z programów MEN, PFRON, UE (projekty).

Realizacja programu ERASMUS+.

Pozyskiwanie używanego sprzętu komputerowego w związku z wdrożeniem dziennika elektronicznego.

Pozyskiwanie sponsorów dla określonych zadań realizowanych przez szkołę.

Wszyscy nauczyciele SP-16

posiadają wymagane prawem kwalifikacje zawodowe oraz kompetentnie wypełniają powierzone im funkcje dydaktyczno-wychowawcze.

Nauczyciele umiejętnie planują własny rozwój i zdobywają kolejne stopnie awansu.

Nauczyciele w zespołach przedmiotowych typują kandydatów do nagrody.

Samoocena, ocena innych nauczycieli oraz uczniów, to istotne elementy oceny pracy n-la

Środowisko szkolne i lokalne

zna i popiera ideę integracji.

Zwiększa się ilość oddziałów integracyjnych.

Idea integracji  jest propagowana poprzez konkursy i inne działania.

Szkoła  prowadzi rzetelną politykę promocyjną, opartą

o rzeczywiste fakty i sukcesy.

Dostępne środki finansowe są racjonalnie wykorzystane.

 

 

 

 

 

 

 

B

A

Z

A

Dobra baza dydaktyczna.

Budynek.

Teren przyszkolny.

Odnawianie bazy dydaktycznej.

Sukcesywna wymiana wyposażenia.

Remonty bieżące.

Zapewnienie bezpieczeństwa

i dobrych warunków do przebywania i poruszania się na terenie szkoły oraz do szeroko pojętego uprawiania sportu.

-Diagnozowanie potrzeb w zakresie unowocześnienia bazy dydaktycznej.

-Zakup niezbędnych pomocy.

-Zakup sprzętu sportowego.

-Sukcesywne powiększanie księgozbioru.

-Wykorzystanie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece.

-Ciągłe doposażanie szkolnych gabinetów.

-Zakup stolików, krzeseł, mebli.

-Doposażanie korytarzy szkolnych w nowe ławeczki i łazienek w suszarki do rąk lub pojemniki na papier i ręczniki jednorazowe.

-Malowanie sal lekcyjnych, szatni, kuchni.

-Wymiana płytek PCV na wykładzinę antypoślizgową w kolejnych salach.

-Remont podjazdów dla niepełnospr. ruch.

-Termomodernizacja budynku szkoły.

-Wymiana szkolnej centrali elektrycznej.

-Naprawa placu przed wejściem głównym.

-Rozbudowa systemu monitoringu.

-Renowacja nawierzchni boisk szkolnych.

-Poszerzenie wjazdu głównego do szkoły.

-Wykonanie traktów pieszych wokół szkoły.

-Remont placu z miejscami parkingowymi dla rodziców uczniów oraz pracowników.

Szkoła posiada dobrą, modyfikowaną w miarę możliwości bazę dydaktyczną.

Uzyskanie środków finansowych z rezerwy budżetowej oraz z Rady Rodziców.

Estetyczny wygląd budynku szkolnego, na miarę możliwości finansowych i umiejętności zatrudnionych pracowników.

Termomodernizacja budynku wg harmonogramu wydziału inwestycji i funduszy europejskich – UM w Przemyślu.

Czynny,sukcesywnie utwardzany

 

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content