Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu

PROGRAM

      WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. ORLĄT LWOWSKICH

W PRZEMYŚLU

2019/2020

MOTTO

,,Wychowanie to pomaganie początkowo bezradnemu i nieświadomemu siebie dziecku, by stopniowo stawało się ono kimś, kto potrafi myśleć, kochać i pracować. Nic zatem dziwnego, że odpowiedzialne wychowanie wymaga wyjątkowych kompetencji, które bywają określane mianem geniuszu wychowawczego.

Wychowankowie potrzebują nie tylko nauczycieli, ale też mistrzów i przyjaciół, którzy będą towarzyszyć im w drodze z miłością, a jednocześnie ze stanowczością”.

Ks. M. Drzewiecki

 

SPIS TREŚCI

 

 1. Wstęp……………………………………………………………………………………………………………………4
 2. Akty prawne…………………………………………………………………………………………………………..7
 3. Pomoc dla uczniów, rodziców i nauczycieli……………………………………………………………….9
 4. Sylwetka absolwenta szkoły………………………………………………………………11
 5. Cel ogólny……………………………………………………………………………………………………………13
 6. Cele szczegółowe………………………………………………………………………………………………….13
 7. Realizacja celów…………………………………………………………………………………………………..13
 8. Procedury ewaluacyjne………………………………………………………………………………………….13
 9. Diagnoza……………………………………………………………………………………………………………..14
 10. Wnioski……………………………………………………………………………………………………………… 15
 11. Harmonogram………………………………………………………………………………………………………17

WSTĘP

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania.

Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka, natomiast zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości. Biorąc pod uwagę powyższe założenia, wynikające ze zmian w podstawie programowej Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły oparty został na niżej zaprezentowanych założeniach.

Wychowanie to świadome działanie przez wychowawcę na wychowanka mające na celu wytworzenie pewnej zmiany w jego osobowości. Zmiany te winny obejmować zarówno stronę poznawczą, jak i instrumentalną, a sam proces zachodzący między nimi jest uwarunkowany wieloma czynnikami. A zatem, naszego wychowanka będziemy traktować jako integralną całość, stwarzając sytuacje dydaktyczno-wychowawcze, które docierając do wszystkich stron osobowych ucznia, rozwijać będą zdolność do integracji myśli, czynów, słów, dając wizję świata i osoby ludzkiej.

Integralną część wychowania stanowią wartości, dzięki którym tworzy się obraz każdej osoby. W naszych oddziaływaniach wychowawczych stawiamy na zespół wartości opisujący osobę.
Są nimi: godność, mądrość, wolność, odpowiedzialność, zdolność do miłości i zdolność do transcendencji. Istotnym zadaniem edukacyjnym, na którym skupiać będą się działania wychowawczo-profilaktyczne jest wspomaganie młodych ludzi w poznaniu tych wartości oraz w ich urzeczywistnianiu.

Za cel nadrzędny wychowania przyjmuje się wartości związane z poszczególnymi „warstwami rozwojowymi” człowieka, integralny rozwój i osiągnięcie przez wychowanka pełni człowieczeństwa. Wiąże się z tym:

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji;
 • wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
  i etnicznej;
 • formowanie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość.

Natomiast podstawowym zadaniem twórców i realizatorów programu będzie poszukiwanie sposobów wspomagania dzieci i młodzieży w poszanowaniu tych wartości, akceptowaniu, przeżywaniu, urzeczywistnianiu, ocenie realizowania przez nich wartości i propagowaniu ich wśród innych.

„Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktczny” uwzględnia obszary działań wychowawczo-profilaktycznych dotyczących sfer: psychicznej, fizycznej, społecznej i duchowej. W swoim założeniu ma na celu identyfikację zjawiska, zdiagnozowanie stanu i potrzeb, określenie celów, wyznaczenie zadań, zaplanowanie działań i ich realizację oraz monitorowanie i ewaluację. Wszystkie podmioty życia szkoły, znają i rozumieją plan działań wychowawczo-profilaktycznych, który umożliwi identyfikację uczniów – potencjalnych ofiar i sprawców.

„Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktczny” opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu: analizy wyników ankiet, dotyczących problematyki zachowań dezadaptacyjnych, obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych, terapeutycznych, podczas uroczystości szkolnych oraz w czasie przerw.

W trakcie wdrażania programu nastąpi monitorowanie i ewaluacja realizowanych działań. Planowane jest podjęcie wielu działań, będą one wdrażane stopniowo w poszczególnych latach
oraz monitorowane na bieżąco pod względem skuteczności i efektów.

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTY PRAWNE

 

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz.483 ze zm.);
 2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
  z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526);
 3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Paryż, 10 XII 1948);
 4. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych  (1966);
 5. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526);
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe;
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej);
 8. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 10. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
 11. Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 12. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 875);
 13. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916);
 14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U  Nr 149, poz.887, z późn. zm.);
 15. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                           w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842);
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022;
 17. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016;
 18. Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017-2021;
 19. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015;
 20. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020;
 21. Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014 –2018;
 22. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024;
 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
 25.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa;
 27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach;
 28. Statut Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich                           w Przemyślu;
 29. Program Szkoły Promującej Zdrowie.

 

POMOC DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI – POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 1. Załącznik nr 1 – Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu w sprawie wprowadzenia procedur postępowania
  w sytuacjach kryzysowych.
 2. Załącznik nr 2 – Program zajęć z wychowawcą dla klas IV-VIII.
 3. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży –116 111. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00-22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl.
 4. Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci – 800 100 100. Bezpłatna
  i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia
  i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty  i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku
  do piątku w godzinach 12:00 -18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl
 5. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
 6. Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej – 112.
 7. Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990. Oferta Telefonu skierowana jest do osób z problemem narkomanii: osób nadużywających substancji psychoaktywnych, uzależnionych oraz ich bliskich. Do zakresu pomocy świadczonej przez pracowników infolinii należy udzielanie informacji na temat systemu leczenia i adresów konkretnych placówek, informowanie o przepisach prawnych związanych z narkomanią a przede wszystkim udzielanie porad i wsparcia psychologicznego. Telefon jest czynny codziennie
  w godzinach 16.00 – 21.00.
 8. www.dopalaczeinfo.pl  jest to internetowy portal dotyczący dopalaczy. Portal podzielony jest na cztery podstrony, w których zawarte są informacje o dopalaczach: „Co to są dopalacze?”, „Mity
  i prawdy o dopalaczach”, „Szczegóły o dopalaczach”, a także podstrona „Uwaga!”, która zawiera informacje na temat szkodliwości dla zdrowia tych substancji. Portal adresowany jest zarówno do dorosłych jak i młodzieży.
 9. www.nacomito.com.pl jest portalem internetowym stworzonym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki? Na co mi to”. Strona internetowa zawiera min. Materiały edukacyjne dla młodzież, przydatne linki, a także przekierowanie na fanpage nacomito na Facebook. Fanpage adresowany jest do młodzieży i moderowany na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 10. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801-120-002. Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie – osobom doznającym przemocy, stosującym przemoc, świadkom przemocy, zarówno dorosłym, jak                     i dzieciom.
 11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Przemyśl. Kapitulna 4, 37-700 Przemyśl, Telefon: 0166783794. Poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej                         i rehabilitacyjnej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom, wychowawcom.
 12. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 37-741 Krasiczyn, Korytniki 14, Tel./Fax.:16 671 85 94, e-mail: kontakt@sow-korytniki.pl, sow-korytniki.pl.  
 13. Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu, ul. Św. Brata Alberta 10, 37-700 Przemyśl, Telefon: +48 16 672 30 04 / +48 16 671 39 56.
 14. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, tel. 22 345 37 00, www.ore.edu.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja szkoły to wychowanie ucznia do wartości, poprzez inicjowanie działań zmierzających do wspomagania go w poszanowaniu tych wartości,

w ich akceptowaniu, przeżywaniu, urzeczywistnianiu.

SYLWETKA ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY ZGODNA Z DZIAŁANIAMI WYZNACZONYMI W NASZYM PROGRAMIE

SFERA FIZYCZNA:

·zaopatrzony w wiedzę odnośnie budowy i funkcjonowania swojego organizmu;

 • dbający o zdrowie poprzez propagowanie zdrowego, higienicznego stylu życia;
 • promujący aktywność fizyczną;
 • unikający zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, substancji psychoaktywnych; narkotyków itp.

SFERA EMOCJONALNA:

·świadomy  siebie, swoich uzdolnień, mocnych i słabych stron;

 • opanowany, rozumie i kontroluje swoje emocje;
 • odpowiedzialny za podejmowane przez siebie zadania oraz zachowania;
 • potrafi radzić sobie w różnorodnych trudnych sytuacjach szkolnych oraz w realnym życiu;
 • otwarty i wrażliwy na otaczającą go naturę, drugiego człowieka;
 • odznacza się wrażliwością estetyczną, dostrzega piękno przyrody oraz sztuki;
 • tolerancyjny i empatyczny wobec innych, szczególnie osób potrzebujących, odrzuconych;
 • wyobcowanych, starszych, niepełnosprawnych;
 • szanuje wiedzę i dokonania innych;
 • umie panować nad stresem i w asertywny sposób rozwiązywać konflikty.

 

SFERA INTELEKTUALNA:

 • rozwija zdolności dostrzegania prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się w życiu tymi wartościami;
 • kształtuje umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • rozwija zainteresowania nauką, kulturą, sztuką, literaturą polską i obcą;
 • przygotowany do życia w społeczeństwie informatycznym, umiejący we właściwy sposób korzystać z mediów;
 • posiada zdolność logicznego myślenia, gromadzenia, weryfikowania informacji oraz wykorzystywania ich w sytuacjach praktycznych;
 • zna różnorodne metody naukowe i wykorzystuje je w życiu codziennym;
 • ciągle doskonali swoją wiedzę i umiejętności.

SFERA SPOŁECZNA:

 • zna obowiązujące normy życia społecznego i stosuje je w kontaktach  interpersonalnych;
 • umie porozumiewać się w różnych sytuacjach prywatnych i publicznych, w tym także
  z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się;
 • szanuje odrębność innych oraz odnosi się z szacunkiem do osób starszych, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły itp.;
 • umie bezpiecznie zachowywać się w środowisku naturalnym, dbając o jego ochronę
  dla przyszłych pokoleń;
 • potrafi współpracować w grupie rówieśniczej, przyjmując za nią odpowiedzialność;
 • potrafi odnaleźć się w określonych sytuacjach życiowych;
 • zna i szanuje zasady demokracji i samorządności na poziomie klasy, szkoły;
 • współtworzy społeczeństwo obywatelskie poprzez aktywny udział w akcjach prospołecznych, ekologicznych itp.

 

SFERA DUCHOWA:

 • ma ugruntowany system wartości;
 • swoim zachowaniem wyraża postawy szacunku dla przeszłości, historii i tradycji, jako podstawy tożsamości narodowej;
 • odnosi się z szacunkiem do wszystkich istot żywych;
 • szanuje odmienność innych, przyjmując ją ze zrozumieniem;
 • szanuje zwyczaje i obyczaje własnego narodu oraz innych państw;
 • potrafi zachować się godnie podczas uroczystości szkolnych, państwowych, kościelnych.

 

 

 

CEL GŁÓWNY:

Identyfikowanie i zaspokajanie poszczególnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych  oraz możliwości psychofizycznych uczniów w sferze fizycznej, psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej) społecznej, duchowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Propagowanie idei integracji.
 2. Kształtowanie właściwych postaw społecznych i patriotycznych.
 3. Kształtowanie osoby świadomej własnego potencjału twórczego.
 4. Podejmowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 5. Wplatanie treści profilaktycznych w codzienność szkolną.
 6. Pedagogizacja rodziców.

REALIZACJA ZAMIERZONYCH CELÓW OPIERAĆ SIĘ BĘDZIE NA ZADANIACH WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH  W SFERACH:

 • fizycznej;
 • psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej);
 • społecznej;
 • duchowej.

PROCEDURY  EWALUACYJNE PROGRAMU:

1. Monitorowanie działań przez koordynatorów.

2. Semestralna analiza sprawozdań.

3. Diagnoza.

4. Wnioski.

DIAGNOZA

Diagnoza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole na lata 2017-2020 dokonana przy użyciu: analizy wyników ankiet (rodzice, uczniowie, nauczyciele), dotyczących problematyki zachowań dezadaptacyjnych, obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych terapeutycznych, podczas wycieczek i uroczystości szkolnych, w czasie przerw, a także analizy wpisów w dziennikach, wywiadów.

DIAGNOZA 2018/2019 – EWALUACJA PROCESU EDUKACYJNEGO ZORGANIZOWANEGO W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ 

Ankiety wypadły bardzo pozytywnie dla obrazu działań podejmowanych w badanym  przedmiocie w szkole. Biorąc pod uwagę analizę wyników obu ankiet można stwierdzić,
że uczniowie naszej szkoły czują wsparcie ze stron nauczycieli w zakresie ich postępów
w nauce oraz osiąganiu sukcesu w szkole. Ponadto znają obowiązujące zasady oceniania
i czują, że nauczyciele oceniają ich systematycznie oraz sprawiedliwie. Jednocześnie ocena motywuje ich do dalszej pracy. Uczniowie zwrócili uwagę, że ilość codziennych zajęć powoduje, że często czują się zmęczeni, co na pewno nie wpływa na ich aktywność i chęć do dalszej pracy.

Pytania skierowane do rodziców dotyczyły zagadnień związanych z opiniami odnośnie wsparcia ich dzieci przez szkołę w zakresie oceniania, wsparcia ucznia, a także indywidualizacji procesu nauczania. Ponadto uzyskano opinie rodziców dotyczące specjalistycznej oferty szkoły skierowanej do uczniów.

Odpowiedzi uczniów i rodziców były bardzo do siebie zbliżone. Może to świadczyć
o tym, że praca wychowawcza szkoły nakierowana jest na stworzenie metod sprzyjających efektywniejszemu uczeniu się przez uczniów.

DIAGNOZA 2017/2018 – POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Liczba uczniów biorących udział w diagnozie 213
  Tak Nie
Znajomość zagrożeń płynących ze strony innych ludzi 90% 10%
Uczeń wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc 93% 7%
Uczeń umie poprosić o pomoc 85% 15%
Stosowanie przemocy wobec rówieśników

 

33%

 

67%

 

Doświadczanie przemocy ze strony rówieśników 39%

 

61%

 

 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wewnątrzszkolnej, Zespół Psychologiczno- Pedagogiczny wraz ze wszystkimi nauczycielami Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Przemyślu, postanowił wzmocnić w procesie kształcenia działania zmierzające do:
 • przeciwdziałania agresji i przemocy;
 • ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

DIAGNOZA 2016/2017 – „PRACA SZKOŁY W KSZTAŁTOWANIU POSTAW I RESPEKTOWANIU NORM SPOŁECZNYCH”.

Ankiety wypadły bardzo pozytywnie dla obrazu działań podejmowanych w badanym przedmiocie w szkole. Biorąc pod uwagę analizę wyników obu ankiet można stwierdzić, że uczniowie naszej szkoły znają obowiązujące w niej zasady i normy postępowania społecznego. Zarówno uczniowie jak również ich rodzice deklarują, że respektują obowiązujące  w szkole zasady, choć część
z nich przyznaje, że nie zawsze stosuje się do nich.

Według ankietowanych znajomość norm życia społecznego oraz ich respektowanie w znacznej mierze wpływa na poziom bezpieczeństwa w szkole. To bezpieczeństwo uczniowie i rodzice oceniają na bardzo wysokim poziomie.

Jednocześnie ankietowani wskazali, które z negatywnych zachowań najbardziej ich dotykają w szkole i które uważają za najgroźniejsze. Co ważne, odpowiedzi uczniów  i rodziców były bardzo do siebie zbliżone. Podobnie w kwestii norm życia społecznego, które uznają za najważniejsze, rodzice i uczniowie wskazali na te same.

Może to świadczyć o tym, że praca wychowawcza szkoły nakierowana na kształtowanie określonych norm zachowania społecznego jest taka sama, jak wartości reprezentowane przez rodziców naszych uczniów.

WNIOSKI

W swoich działaniach będziemy dążyć przede wszystkim do kształtowania postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży, podnoszenia u nich poczucia własnej wartości, poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, uczenia umiejętności asertywnego zachowania się w sytuacjach trudnych.

Rozpoznane potrzeby uczniów oraz problemy występujące w środowisku szkolnym, realizowane będą przez całą społeczność szkolną. Zadania zamieszczone w harmonogramie „Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego” będą na bieżąco monitorowane  w ramach nadzoru pedagogicznego. Uczniom zostanie zapewniona bieżąca pomoc psychologiczno-pedagogiczna na podstawie rozpoznanych potrzeb. W dalszym ciągu będziemy prowadzić zajęcia podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców, współpracować z rodziną dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Uczniowie będą wspierani przez nauczycieli i specjalistów w zakresie podniesienia swojej samooceny, uczenia umiejętności psychologicznych i społecznych, które pozwolą im lepiej radzić sobie ze stresem i budować dobre relacje z otoczeniem. Prowadzone będą przez nauczycieli
i specjalistów zajęcia poświęcone oddziaływaniu mediów na młodego człowieka. W trakcie tych zajęć analizowane będą destrukcyjne wzorce medialne wywołujące niezadowolenie z własnego wyglądu, poczucie winy i wstydu.

Nauczyciele i specjaliści będą na bieżąco rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Szkoła będzie ściśle współpracować z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Opisane powyżej działania znalazły odzwierciedlenie w harmonogramie „Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego”.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wewnątrzszkolnej, Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny wraz ze wszystkimi nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu, postanowił wzmocnić w procesie kształcenia działania zmierzające do:
 • kontynuowania pracy nad kształtowaniem właściwych postaw uczniowskich według wytyczonych zasad;
 • mobilizowania uczniów do większej aktywności społecznej;
 • zadbania, aby jak największy procent uczniów nie tylko znał obowiązujące w szkole normy społeczne, ale także je respektował;
 • niwelowania niepożądanych zachowań uczniów poprzez przygotowanie i wprowadzenie
  w życie różnorodnych programów psychoedukacyjnych oraz profilaktycznych;
 • prowadzenia pracy w klasach integracyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych;
 • prowadzenia tak zajęć z uczniami niepełnosprawnymi, aby zdrowi nie czuli się dyskryminowani;
 • zwiększenia ,,polityki informacyjnej” wśród uczniów naszej szkoły, aby lepiej rozumieli specyfikę klas integracyjnych, żeby np. nie postrzegano ich, jako te, w których mniej się wymaga;
 • wzmocnienia procedur bezpieczeństwa w szkole w związku z pojawiającymi się sytuacjami ośmieszania, odrzucania osób niepełnosprawnych (m.in. dyżury szkolne);
 • edukowania uczniów w zakresie niebezpieczeństw związanych z różnorodnymi zagrożeniami płynącymi z internetu.

 

HARMONOGRAM SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYKI

Sfera psychiczna

Zadania

szczegółowe

Formy

Realizacji

Oczekiwane

Efekty

Termin Odpowiedzialny lub

realizator

Upowszechnianie

informacji na temat

typowych

problemów

wychowawczych

występujących

w okresie

dorastania

pedagogizacja rodziców                       w trakcie wywiadówek szkolnych rodzice uczestniczą aktywnie w życiu dziecka

 

cały rok wychowawcy klas

 

Prowadzenie zajęć adaptacyjno – integrujących uczniów klas I programy własne w trakcie zajęć lekcyjnych integracja zespołu klasowego cały rok A.Marko

A.Zięba

M.Mühln

E.Kowalska

Trening zachowań

nieagresywnych,

pedagogizacja rodziców- cykl spotkań „Inteligencja emocjonalna”

program profilaktyczny „Kształcenie inteligencji emocjonalnej”

klasy I-III SP

lepsze radzenie sobie ze swoimi emocjami cały rok wychowawcy klas
realizacja programu innowacyjnego, kształcenie inteligencji emocjonalnej wg badań Daniela Golemana: „ Serce, rozum, ciało” lepsze radzenie sobie ze swoimi emocjami cały rok R. Szabaga
zajęcia profilaktyczne „Zrozumieć siebie”                            w nauczaniu zintegrowanym uświadomienie sobie swojej wyjątkowości, lepsze poznanie               i zrozumienie siebie drugi semestr A. Mazurek
Zapobieganie przemocy fizycznej                         i psychicznej

 

otoczenie szczególną troską dzieci wykazujących zaburzenia                       w zachowaniu przeciwdziałanie przemocy i agresji cały rok M. Kowalska

 

E. Sowa

rozmowy                        z rodzicami mającymi problemy wychowawcze             z dziećmi pomoc rodzinom              w rozwiązaniu bieżących problemów                       z dzieckiem cały rok M.Kowalska

 

E. Sowa

  przemoc                          i agresja- przeciwdziałanie im kształcenie metod                  i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów                    w ramach godzin wychowawczych cały rok wychowawcy klas
zajęcia aktywizujące                        w klasie II B SP kształcenie emocji, samoświadomości              i empatii u dzieci cały rok R. Szabaga
Otoczenie opieką uczniów                       u których występują zachowania ryzykowne

 

indywidualne rozmowy pedagoga, psychologa,

wychowawców            oraz nauczycieli                  z uczniami

uczniowie mają możliwość skorzystania                      z pomocy psychologa, pedagoga na terenie szkoły, poprawa zachowania dysfunkcyjnego cały rok wychowawcy klas

 

specjaliści szkolni

Pomoc

w przezwyciężaniu

trudności                  w nauce

prowadzenie zajęć

wyrównawczych

z wybranych

przedmiotów

nauczania

systematyczne

wyrównywanie

braków

cały rok wszyscy nauczyciele
indywidualizacja

procesu kształcenia

wymagania

dostosowane do

możliwości ucznia

cały rok wszyscy nauczyciele
ćwiczenia „Lubię się uczyć” poprawa umiejętności, czytania, pisania                   i liczenia cały rok B. Sikorska
Profilaktyka

dysleksji

przeprowadzenie

badań pilotażowych

dotyczących skali

ryzyka dysleksji

wyłonienie

w klasach I uczniów

zagrożonych

dysleksją

IX. 2019 M. Ludwa

A. Mazurek

badania grupowe w klasach III SP wyłonienie

w klasach III uczniów

zagrożonych

dysleksją

V. 2020 M. Kowalska

M. Ludwa

realizacja programu

dotyczącego

profilaktyki

dysleksji

lepszy stopień

radzenia sobie

z czytaniem

i pisaniem                             u uczniów

zagrożonych

dysleksją

cały rok wychowawcy świetlicy
Unikanie nadmiernego stresu, radzenie sobie z problemami, akceptacja                        w grupie pogadanki oraz tworzenie poczucia przynależności      w grupie, gry zespołowe identyfikowanie się z grupą cały rok szkolny zespół  nauczycieli wychowania fizycznego

 

Monitorowanie sfery psychicznej

 

Osoba odpowiedzialna – M. Kowalska

 

Terminy – X.2019, V.2020

Formy ewaluacji

– sprawozdanie osób odpowiedzialnych z przebiegu zadań,

– informacja zwrotna od wybranych uczestników imprez,

– zapisy w kronikach szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfera fizyczna

Zadania

szczegółowe

Formy

Realizacji

Oczekiwane

efekty

Termin Odpowiedzialny lub

realizator

Racjonalne żywienie zajęcia propagujące zdrowy tryb życia Fit and Fun poznawanie właściwych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie do systematycznej aktywności fizycznej cały rok

 

S. Kwiatkowska

K. Zaremba-Schulz

pogadanki oraz układanie prostych zestawień dziennego żywienia poznanie zasad zdrowego odżywiania cały rok

 

zespół nauczycieli wychowania fizycznego
program „ Śniadanie daje moc”. Pogadanki, lekcje, warsztaty, wspólne śniadanie dla klas I cały rok wychowawcy klas I
Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących spędzania czasu wolnego organizowanie rozgrywek sportowych na terenie

szkoły, organizowanie                        i udział w miedzy-szkolnych rozgrywkach sportowych

poznanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego

 

cały rok

 

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Praca z dzieckiem

z dysfunkcjami rozwojowymi

cykliczne zajęcia

z  uczniami zakwalifikowanymi do pomocy psychologicznej

łagodzenie objawów

 

cały rok M. Kowalska
Aktywność fizyczna pogadanki oraz prezentowanie podczas lekcji właściwych form ruchu wiedza na temat wpływu ruchu na samopoczucie, udział uczniów               w dodatkowej pozalekcyjnej aktywności ruchowej cały rok

 

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Dbałość o ciało                   i najbliższe otoczenie pogadanki na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie znają podstawowe czynności dotyczące troski                               o własne ciało

 

 

 

cały rok

 

Przygotowanie sal na potrzeby klas integracyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

dostosowanie sprzętów szkolnych do wzrostu  uczniów                              i  zadbanie                            o odpowiedni wystrój sal lekcyjnych dbanie o własne zdrowie  oraz bezpieczeństwo,

dbanie o prawidłową postawę ciała, zasady higieny

dbanie o estetykę pomieszczeń,

wpajanie nawyku utrzymywania ładu i porządku

IX 2019 wychowawcy klas, nauczyciele wspierający proces dydaktyczno-wychowawczy, rodzice, kierownik gospodarczy
Integrowanie społeczności szkolnej                           i środowiska lokalnego

 

 

 

 

 

Szkolne Zawody Lekkoatletyczne dla klas IV-VIII wiedza na temat wpływu ruchu na samopoczucie, udział uczniów                  w dodatkowej, pozalekcyjnej aktywności ruchowej IX 2019 K.Grabowski
Mikołajkowy Turniej Siatkówki dla klas VII-VIII wiedza na temat wpływu ruchu na samopoczucie

 

 

 

XII 2019 P. Gładki

R.Kupecki

Szkolny Turniej Piłki Nożnej dla klas V – VI wiedza na temat wpływu ruchu na samopoczucie, udział uczniów                w dodatkowej, pozalekcyjnej aktywności ruchowej

 

 

 

 

 

 

III 2020 J. Pakosz
Szkolne Zawody Pływackie dla klas III – VIII II 2020 P.Gładki

R.Kupecki

J.Pakosz

 

Noworoczny Turniej Szachowy dla klas I-VI I 2020 A. Ligęza – Kuśnierz
Szkolne Zawody Gimnastyczne dla klas IV-VIII II 2020 K.Grabowski

 

 

Olimpiada Sportowo-Edukacyjna dla Przedszkoli promowanie szkoły                                       w środowisku lokalnym,

rozwijanie sprawności kondycyjnej                             i koordynacyjnej

II 2020 J.Pakosz

 

Zawody Strzeleckie dla klas IV – VIII

 

III 2020 P. Gładki
Święto Szkoły

 

 

 

 

 

V 2020 R. Kupecki

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Monitorowanie sfery fizycznej

 

Osoba odpowiedzialna  – E.Sowa

 

Termin – koniec I i II semestru

Formy ewaluacji

– sprawozdanie osób odpowiedzialnych z przebiegu zadań,

– informacja zwrotna od wybranych uczestników imprez,

– zapisy w kronikach szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfera społeczna

Zadania

szczegółowe

Formy

Realizacji

Oczekiwane

efekty

Termin Odpowiedzialny lub

realizator

Trening zachowań

nieagresywnych

realizacja programu wychowawczego

w klasie II A SP „Kto chce mieć przyjaciela musi być przyjacielem”

uczniowie potrafią spojrzeć empatycznie na  drugą osobę cały rok B. Kaczmarska
Szkolny Klub Mediatora rozwiązywanie spraw spornych, konfliktów miedzy uczniami przez

mediatorów rówieśniczych

uczniowie potrafią rozwiązywać sprawy sporne cały rok M.Kowalska

E.Gajda-Chorzępa

Poprawa bezpieczeństwa                 w szkole

 

stały nadzór

dyżurów na

korytarzach podczas

przerw

nauczyciele

rozumieją potrzebę

dyżurowania

i wywiązują się

z tego obowiązku

na bieżąco

 

B. Kędra

 

realizacja programu jak być przezornym               i bezpiecznym dla klas drugich SP „Jestem bezpieczny”

 

uczniowie są ostrożni, spostrzegawczy, zachowują się bezpiecznie, rozumieją potrzebę zachowania czystości osobistej, szanują przyrodę cały rok I. Gawczyńska-Bacza
kształtowanie postaw asertywnych                   i świadomości zagrożeń lepsze radzenie sobie                              z sytuacjami trudnymi

 

cały rok szkolny nauczyciele wychowania fizycznego
spotkanie                        z policjantem dla klas I – III zapoznanie                  z zasadami ruchu drogowego- bądź bezpieczny                  w ruchu ulicznym

 

IX 2019 wychowawcy klas I – III
Nabywanie umiejętności                  z zakresu pierwszej pomocy realizacja programu edukacyjnego Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy                        i Uczymy Ratowania”

 

uczniowie potrafią właściwie reagować na sytuacje związane                           z pierwsza pomocą cały rok K.Kwolek
Poznawanie zasad

ruchu drogowego

 

przeprowadzenie

zajęć na temat

podstawowych zasad

ruchu drogowego

i stosowanie ich

w praktyce

uczniowie klas I – VII znają zasady

ruchu drogowego,

wiedzą jak

bezpiecznie

korzystać                         z przejść

dla pieszych,

chodników, dróg etc.

IX.2019 nauczyciele

kształcenia

zintegrowanego

i wychowawcy klas

IV – VII SP

karta rowerowa-

„Prawo jazdy dla

każdego ucznia”

zajęcia dla uczniów

klas IV SP,

uczniowie

świadomie

i bezpiecznie

korzystają z dróg

publicznych jako

piesi                                i rowerzyści

IX – VI

2019/2020

H. Stachowicz
Przekazanie

uczniom informacji

na temat

odpowiedzialności

karnej

spotkania                         z kuratorami sądowymi uczniowie poznają

podstawową wiedzę

z zakresu prawa oraz

wynikające                         z niego

konsekwencje

X-XI 2019 E.Sowa
Przedstawienie

rodzicom                         i uczniom

przepisów

prawnych

regulujących

ryzykowne zachowania dzieci

i młodzieży

cykl pogadanek dla rodziców  „Jak radzić sobie z dzieckiem                        w okresie dojrzewania”

 

rodzice poznają

przepisy prawne dotyczące

zachowań

ryzykownych dzieci

i młodzieży

IX. 2019 wychowawcy

klas

 

Zapobieganie zachowaniom ryzykownym                 w klasach III SP program edukacyjny dla dzieci klas III SP „Zawsze razem”

 

kształtowanie               u dzieci właściwych postaw                         i zachowań wobec słabszych rówieśników, oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych cały rok D. Szeremeta
Zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi                   i paleniu papierosów

 

redagowanie do gazetki szkolnej                      i klasowej artykułów związanych                  z tematyką uzależnień uczniowie uświadamiają

sobie

zagrożenia

związane

z używkami

cały rok wychowawcy klas
przygotowanie uczniów do Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy              o uzależnieniach” rozwijanie zachowań asertywnych,

budowanie poczucia własnej wartości

 

kwiecień

2020

D. Strociak-Nuckowska
udział uczniów                         w zajęciach zorganizowanych na terenie szkoły przez pracownika ośrodka „MOZU” uczniowie poznają mechanizmy uzależnienia cały rok E.Sowa
przeprowadzenie lekcji tematycznych związanych                       z niebezpieczeństwem uzależnień, ćwiczenie asertywności, zasad zdrowego stylu życia rozwijanie zachowań asertywnych,

uczeń wie, jakie są uzależnienia          i do kogo należy zwrócić o pomoc oraz jak się przed nimi ustrzec

cały rok nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
rozmowy na temat. zachowań ryzykownych zwiększenie zasobu wiedzy dot. uzależnień, zdrowy styl życia cały rok nauczyciele wychowania fizycznego
Zapoznanie

uczniów z wiedzą

nt. oddziaływania

nikotyny, alkoholu

i narkotyków na

organizm człowieka

przeprowadzenie

cyklu zajęć

„Uzależnienia –

przyczyny, skutki

i zapobieganie”

 

uczniowie klas V SP zdobywają

podstawową wiedzę

na temat

szkodliwych używek

dla zdrowia

człowieka

IV 2020 M. Bury
zorganizowanie

konkursu

plastycznego

„Zdrowy tryb życia”

uczniowie klas IV – VII SP uświadamiają

sobie

zagrożenia

związane

z używkami

II semestr

 

J.Cioch
Przedstawienie

rodzicom                           i uczniom

podstawowych

informacji nt.

uzależnienia

wykład podczas

zebrań z rodzicami

 

rodzice                          i uczniowie poznają

mechanizmy, formy

i skutki uzależnienia

 

 

 

 

 

 

I semestr wychowawcy

klas

 

realizacja

scenariuszy

godzin wychowawczych

I semestr wychowawcy

klas

Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących spędzania czasu wolnego organizowanie wyjść do kina, na spektakle teatralne, do muzeum,

rajdów i wycieczek krajoznawczych,

imprez szkolnych                   z udziałem uczniów, rodziców                                   i nauczycieli

poznanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego

 

cały rok

 

wychowawcy klas

 

organizowanie dyskotek i zabaw szkolnych Integrowanie grup klasowych cały rok wychowawcy klas
zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły (uwzględniających zapotrzebowanie oraz zainteresowania uczniów) udział uczniów w różnych formach aktywności cały rok wszyscy nauczyciele
Pomoc

w przezwyciężaniu

trudności                  w nauce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

codzienne czytanie dzieciom                    w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” poprawa koncentracji uwagi i sposobu wypowiadania się cały rok nauczyciele świetlicy
stosowanie systemu

wczesnego

wykrywania

uczniów, którym

grożą niedostateczne

oceny na koniec

semestru

proponowanie

doraźnej pomocy

i tworzenie planów

indywidualnych

cały rok E.Sowa
realizacja innowacji metodycznej                   w oparciu                          o zasady przyspieszonego uczenia się                         w klasie I A SP nabycie umiejętności

skutecznego uczenia

się

cały rok A. Zięba
zajęcia

logopedyczne

prowadzone dla

uczniów

usprawnienie zaburzonych funkcji językowych

 

cały rok M. Ludwa
Podwyższenie

poziomu frekwencji

i przeciwdziałanie

wagarowaniu

zapoznanie

z systemem

wczesnego

wykrywania

uczniów wagarujących

i trybu postępowania

wobec nich

 

uczniowie

wagarujący są pod

stałą kontrolą

na bieżąco E.Sowa

i

wychowawcy

klas

Integracja uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przeprowadzenie

zajęć integracyjnych

 

uczniowie czują się pewniej, poznają się nawzajem,

umocnią poczucie własnej wartości

IX – X

2019

wychowawcy

klas

specjaliści szkolni

organizowanie

imprez

w klasach

młodszych

uczniowie angażują się                   w przygotowanie

i zrealizowanie

scenariusza imprezy

na bieżąco wychowawcy

klas I –

III SP 16

zorganizowanie

rajdu dla uczniów

uczniowie

zdobywają wiedzą

przyrodniczą

i współdziałają

w grupie

X. 2019 wychowawcy klas
zorganizowanie imprezy integracyjnej we współpracy z Fundacją „jerzyk”- Igrzyska Dzieci  i Młodzieży (Nie)Pełnosprawnej „jerzyk 2020” w ramach obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej kształtowanie właściwych postaw wobec niepełno-                 sprawności,

pokonywanie własnych słabości,

umiejętność radzenia sobie                 z porażką

V 2020 K. Babiak,  nauczyciele wspierający proces dydaktyczno-wychowawczy

nauczyciele wychowania fizycznego

warsztaty plastyczne „Mamo, tato baw się ze mną” rozwijanie swoich umiejętności               i zdolności,

budowanie więzi rodzinnych poprzez wspólna zabawę

 

 

IX 2019 nauczyciele wspierający proces dydaktyczno-wychowawczy

 

zachęcanie uczniów do udziałów                  w różnorodnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych szerzących ideę integracji rozumienie                     i dostrzeganie osób niepełno- sprawnych cały rok poloniści, wychowawcy klas, plastyk

 

edukowanie rodziców w klasach integracyjnych, pogadanka nt. integracji i niepełnosprawności poszerzenie wiedzy rodziców na temat integracji

 

1x w semestrze I.Gawczyńska-Bacza

nauczyciele wspierający proces dydaktyczno-wychowawczy

współudział                      w organizacji szkolnych obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej kształtowanie właściwych postaw wobec niepełno-

sprawności

V  2020 B.Kaczmarska

nauczyciele wspierający proces dydaktyczno-wychowawczy

zajęcia  integracyjne z Bocci

 

rozwijanie swoich umiejętności                  i zdolności,

pokonywanie własnych słabości

cały rok

 

R.Kupecki
zorganizowanie Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia rozwijanie swoich umiejętności i zdolności,

wykorzystywanie wiedzy                      w praktyce

 

 

 

 

IX 2019 J. Bracha

E.Olszańska

zorganizowanie Święta Liczby Pi wykorzystywanie wiedzy                           w praktyce,

rozwijanie swoich umiejętności                    i zdolności

III 2020
 1. Więch
 2. Bzorek
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów

 

kontynuacja grupy wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych szkoły podstawowej uczniowie potrafią we właściwy sposób wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności, odkrywają swoje możliwości

 

 

 

 

 

cały rok psycholog,  pedagog terapeuta, logopeda
Zapoznanie uczniów                       z regułami                                        i zasadami obowiązującymi w szkole

 

wprowadzenie kontraktów                          i  ustalenie zasad współpracy wychowawcy                   z klasą uczeń zna swoje prawa                             i obowiązki IX 2019 wychowawcy klas

 

ustalenie zasad współpracy nauczyciela przedmiotu                          z uczniami danej klasy, przedstawienie PSO

 

 uczniowie znają zasady oceniania IX 2019 nauczyciele przedmiotu
przedstawienie regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania uczeń jest świadomy dokumentów określających zasady oceniania IX 2019 wychowawcy klas

 

poinformowanie uczniów                            o przysługujących im prawach oraz             o ich obowiązkach                   i zapoznanie ich                z Kodeksem Ucznia uczeń zna swoje prawa                            i obowiązki

 

 

 

 

IX-X 2019(apel szk.) dyrektor szkoły,

wychowawcy klas I i IV SP

 

zapoznanie uczniów z wybranymi elementami wiedzy prawnej, w tym przepisów regulujących szkodliwe społecznie zachowania dzieci                             i młodzieży uczeń zna dokumenty, które określają przepisy regulujące zachowania szkodliwe dzieci        i młodzieży I semestr E.Sowa

 

Współpraca nauczycieli                w zakresie organizacji procesu  nauczania                                               i wychowania przestrzeganie zasad przepływu informacji o uczniach – zespoły wychowawcze nauczyciele znają sytuację ucznia min. jedno spotkanie

w semestrze

wychowawcy klas – wszystkich etapów edukacyjnych

 

współpraca nauczycieli podczas realizacji projektów edukacyjnych nauczyciele współpracują ze sobą,

wymieniają się doświadczeniem

cały rok nauczyciele drugiego                                         i trzeciego etapu edukacyjnego

 

diagnozowanie możliwości  psychofizycznych uczniów klas I szkoły podstawowej wyłonienie dzieci zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi IX 2019 A. Mazurek,                M. Ludwa
diagnozowanie możliwości intelektualnych uczniów klas IV szkoły podstawowej wyłonienie dzieci wymagających pomocy specjalistycznej I semestr wych. klas IV SP
tworzenie przez ucznia planu naprawczego (doskonalącego) oraz jego realizowanie              w oparciu o wyniki testów wewnątrzszkolnych      i próbnych

 

uczeń potrafi konstruować indywidualny plan naprawczy (doskonalący) oraz realizować jego założenia

 

XI 2019

I-III 2020

wych. klas VIII
wdrożenie programu Uczymy się, jak się uczyć, poprzez cykl lekcji na godzinach wychowawczych uczeń zna siebie  i potrafi się uczyć, jest kreatywny                        i rozwija swoje zdolności X -VI 2019/20

 

wych. klas IV i V SP

 

wdrożenie programu Jak dobrze zdać egzamin, poprzez cykl lekcji na godzinach wychowawczych uczeń zna siebie i potrafi się uczyć , potrafi ocenić swoje mocne                                   i słabe strony X- III 2019/20 wych. klas VIII

 

realizacja programu DSD uczeń potrafi komunikować się w języku niemieckim na poziomie rozszerzonym cały rok J.Baran,

A. Ligęza-Kuśmierz,

K. Zaremba – Schulz

Zajęcia integrujące nowych członków społeczności szkolnej

 

zorganizowanie zajęć integracyjno-adaptacyjnych dla uczniów klasy I szkoły podstawowej integracja uczniów w klasie

 

X 2019

 

wych. klasy I SP

 

zajęcia integracyjne dla uczniów klasy I szkoły podstawowej wzmocnienie więzi między uczniami                               i wychowawcami I semestr A. Mazurek

 

zajęcia integracyjne dla uczniów klas IV szkoły podstawowej poprawa relacji interpersonalnych

wzmocnienie więzi między uczniami i wychowawcami

X 2019 pedagog, psycholog, wych. klas

 

rajdy integracyjne dla uczniów klas IV szkoły podstawowej X-XI 2019 wych. klas IV SP
Organizacja różnorodnych imprez,  uroczystości                    i konkursów akcja Sprzątanie Świata uczeń szanuje                  i chroni przyrodę, jest świadomy zagrożeń spowodowanych działaniem człowieka na środowisko naturalne IX 2019 B. Kaczmarska                        H. Stachowicz,  naucz. przyrodnicy, wych.  klas
charytatywny kiermasz ozdób                 i kartek z okazji Świąt Bożego Narodzenia                  i Wielkanocy uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi, rozbudzanie empatii XII 2019

IV  2020

H. Stachowicz
konkurs kolęd obcojęzycznych kultywowanie tradycji świątecznych

 

XII 2019 M. Specylak,

nauczyciele języków obcych

zorganizowanie szkolnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Uczeń zna zasady zdrowego żywienia i prowadzenia zdrowego tryby życia IV 2020 K. Ziąber, nauczyciele zespołu ds. promocji zdrowia

 

organizowanie imprez szkolnych, świetlicowych                   i międzyświetlico-wych (np. dyskoteki, Dzień Dziecka, zabawa karnawałowa) promowanie szkoły w środowisku lokalnym, integrowanie uczniów jedna impreza

w miesiącu (wg planu pracy SU)

K.Babiak,

przewodniczący SU,

Rada Rodziców, wych. klas, nauczyciele świetlicy

organizowanie imprez o charakterze integracyjnym oraz różnego rodzaju wycieczek integrowanie uczniów, wg planu wy- cieczek wych. klas,  naucz. świetlicy, naucz. przedmiotów
Współpraca               z rodzicami

 

cykliczne spotkania z rodzicami uczniów (konsultacje),

pedagogizacja rodziców Akademia Rodzica

poszerzanie wiedzy na temat wychowania dzieci cały rok A.Mazurek
spotkania                        z przedstawicielami

Rady Rodziców

 

kształtowanie właściwej relacji rodzic nauczyciel,

współdziałanie          w sprawach wychowania                  i nauczania dzieci

 

 

 

2019/2020 wszyscy nauczyciele

 

Dzień Rodzica, Tydzień Szkolnych Prezentacji Teatralnych włączanie rodziców w życie klasy i szkoły VI 2020 poloniści
współorganizowanie imprez aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą

 

 

 

 

 

cały rok wszyscy nauczyciele

 

Integracja szkoły ze społecznością lokalną

 

organizowanie spotkań, lekcji otwartych, przedstawień przez uczniów klas I-III  dla przedszkoli promowanie szkoły                                  w społeczności lokalnej cały rok wych. klas I-III SP
współpraca z Przedszkolem Integracyjnym nr 11 promowanie szkoły                        w społeczności lokalnej cały rok K.Kwolek, wych. klas I-III SP

 

zorganizowanie Dnia Otwartego szkoły podstawowej Promowanie szkoły                          w społeczności lokalnej XII 2019 nauczyciele klas I-III SP
Współpraca szkoły z instytucjami                   i organizacjami użyteczności publicznej

 

 

 

 

 

 

kontynuowanie współpracy                          z Parkami Krajobrazowymi, Polskim Związkiem Łowieckim                               i innymi organizacjami ekologicznymi, Stowarzyszenie Explorer aktywne uczestniczenie            w życiu środowiska lokalnego,

uczeń szanuje                 i chroni przyrodę

cały rok nauczyciele zespołu przyrodniczego

 

praca szkolnego koła LOP uczeń szanuje                                  i chroni przyrodę

 

 

 

 

wg planu pracy M. Bury
praca Szkolnego Koła Caritas

 

uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi, rozbudzanie empatii wg planu pracy B. Michacewicz
praca Szkolnego Koła PCK

 

wg planu pracy H. Stachowicz

 

Szkolna Liga Strzelecka

 

uczeń poznaje różne formy spędzania wolnego czasu cały rok P .Gładki
Klub Młodego Odkrywcy

 

rozwijanie zainteresowań uczniów Realizacja programu innowacyjnego „Odkrywam i tworzę” cały rok J.Demko, M.Bury,

A.Hadam, D.Urbańczyk

współpraca z Kołem Przyrodników PTTK i Nadleśnictwem aktywne spędzanie wolnego czasu, organizowanie wycieczek, rajdów krajoznawczych

 

cały rok A.Hadam

A.Zięba

R.Szabaga

współpraca z PCK Zamek, MDK, NFM Wrocław, biblioteką uwrażliwianie uczniów na muzykę, kulturę, sztukę. Udział            w konkursach, występach i spotkaniach                  w bibliotece cały rok J.Cioch

K.Tarczyńska

Aktywny udział uczniów w życiu szkoły i społeczności lokalnej poprzez działania Samorządu Uczniowskiego

 

 

wybory SU wykorzystywanie przez uczniów swoich predyspozycji i umiejętności do kierowania zespołem VI 2020

 

opiekun SU – K.Babiak
realizacja zadań wynikających z planu pracy SU angażowanie się w pracę na rzecz szkoły

 

cały rok

 

opiekun SU – K.Babiak
akcje na rzecz środowiska uczeń szanuje                i chroni przyrodę cały rok

 

opiekun SU – K.Babiak

 

współorganizacja uroczystości                    i przedsięwzięć szkolnych angażowanie się w pracę na rzecz szkoły cały rok

 

opiekun SU – K.Babiak
reprezentowanie szkoły w pracach Młodzieżowej Rady Miasta godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym                          i aktywny udział w pracach Młodzieżowej Rady Miasta cały rok K.Babiak

Monitorowanie sfery społecznej

Osoba odpowiedzialna – M.Kowalska

 

Termin – koniec I i II semestru

Formy ewaluacji

– sprawozdanie osób odpowiedzialnych z przebiegu zadań,

– informacja zwrotna od wybranych uczestników imprez,

– zapisy w kronikach szkoły.

Sfera duchowa

Zadania

szczegółowe

Formy

Realizacji

Oczekiwane

efekty

Termin Odpowiedzialny lub

realizator

Organizacja różnorodnych imprez,  uroczystości                  i konkursów uroczyste pasowanie na ucznia SP16 włączenie uczniów klas I                              w społeczność szkolną IX 2019 A.Dobosz, wych. klas I SP
Dzień Nauczyciela kształtowanie szacunku dla nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły X 2019 B. Bublewicz, E.Kowalska

 

przedstawienie wielkanocne dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły,

przedstawienie wielkanocne dla rodziców kl I b

 

kultywowanie tradycji świątecznych IV 2020 B.Bublewicz, E.Kowalska,

ks.Marek Szczęsny

R.Szabaga

organizacja Święta Szkoły                   z okazji obchodów rocznicy nadania szkole imienia poszerzanie wiadomości                   o Orlętach Lwowskich,

rozbudzanie poczucia patriotyzmu

V 2020 A.Kalita, E.Gajda-Chorzępa

zespół artystyczny, nauczyciele

III Szkolny konkurs „Mam talent” uwrażliwianie uczniów na muzykę

 

III 2020 J.Cioch
organizacja koncertów chóru Triola dla szkół                  i miłośników miasta IX 2019
Wieczór Światowych Przebojów. Prezentacja wokalno – instrumentalna uczniów i nauczycieli X  2019 K.Grabowski
zorganizowanie wyjścia do Towarzystwa Muzycznego dla kl I-III

 

X  2019 R.Szabaga
eliminacje do konkursu „Najpiękniejsze wiersze mojego dzieciństwa” uwrażliwianie uczniów na poezję wg harmonogramu imprez K.Tarczyńska
Aktywny udział młodzieży szkolnej                       w organizacji szkolnych imprez                     i uroczystości rocznicowych

 

Święto Niepodległości rozwijanie poczucia patriotyzmu XI 2019 D.Strociak

J.Żmudzki

Święto Konstytucji 3-go Maja V 2020 I. Zając
organizacja wycieczek po Przemyślu i Ziemi Przemyskiej

 

kształtowanie postaw społecznych                  i patriotycznych, znajomość historii i kultury swojego regionu wg harmonogramu wycieczek wych. klas, nauczyciele historii, nauczyciele świetlicy
spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi z naszym regionem

 

kształtowanie postaw społecznych                   i patriotycznych, znajomość historii i kultury swojego regionu cały rok

 

wychowawcy klas
organizowanie wizyt w muzeach, bibliotekach, galerii itp. rozwijanie znajomości historii i kultury wg harmonogra-mu wyjść wych. klas, nauczyciele przedmiotów
Aktywny udział młodzieży szkolnej w miejskich imprezach i uroczystościach rocznicowych

 

reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym rozwijanie poczucia odpowiedzialności za sztandar szkoły zgodnie

z kalendarzem imprez

K. Ziąber, E.Gajda-Chorzępa, inni nauczyciele
udział uczniów w ogólnomiejskich imprezach, happeningach  np. Dni Przemyśla

 

kształtowanie postaw społecznych                                     i patriotycznych wg

harmonogramu imprez

wszyscy nauczyciele, SU
Udział                      w różnorodnych konkursach

 

 

 

uczestnictwo              w szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursach                    o tematyce  historycznej, regionalnej poszerzanie i pielęgnowanie zwyczajów regionalnych, tradycji zgodnie

z kalendarzem imprez

nauczyciele historii, przyrody, zainteresowani nauczyciele kl. I-III SP

 

przeprowadzenie konkursu „Lwowskie Orlęta” w klasach VII-VIII Wzbudzanie szacunku wobec członków rodziny

 

III 2020 E. Gajda-Chorzępa

D.Strociak-Nuckowska

 

 

Monitorowanie sfery duchowej

 

Osoba odpowiedzialna – E.Sowa

 

Termin – koniec I i II semestru

 

Formy ewaluacji

– sprawozdanie osób odpowiedzialnych z przebiegu zadań,

– informacja zwrotna od wybranych uczestników imprez,

– zapisy w kronikach szkoły.

baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content