Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu

Szkoła Podstawowa nr 16

Gimnazjum nr 4

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty art.53.4

§ 1. Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu.

§ 2. Rada rodziców jest samorządnym ciałem przedstawicielskim rodziców uczniów,  powołanym do:

1.      uchwalania:

a)      regulaminu swojej działalności i dokonywania w nim zmian

b)     programu wychowawczego placówki – w porozumieniu z radą pedagogiczną

c)      programu profilaktyki – w porozumieniu z radą pedagogiczną

2.      wnioskowania:

a)      we wszystkich sprawach zespołu do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny

b)     w sprawie dokonania zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników

3.      opiniowania

a)      szkolnego zestawu podręczników

b)     oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciele stażysty, kontraktowego i mianowanego

c)      programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

d)     projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

e)      podjęcia działalności w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację

4.      podejmowania decyzji w sprawie:

a)      wzoru jednolitego identyfikatora  na terenie szkoły – w porozumieniu z dyrektorem

§ 3. Rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców  i innych źródeł  oraz gospodaruje nimi.

§ 4. Kadencja rady rodziców trwa rok. Ustępująca rada  działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej.

§ 5. Wybory do nowej rady rodziców powinny być przeprowadzone na pierwszym zebraniu  rodziców w każdym roku szkolnym.

§ 6. W skład rady rodziców wchodzą  po  jednym  przedstawicielu rad oddziałowych wybranych  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału lub  rodzice          uczniów ZSzOI, których w imiennym wniosku wskazano jako osoby aktywni wspierające działalność regulaminową Rady Rodziców i działające na rzecz rozwoju ZSzOI.

§ 7 Rada rodziców na pierwszym zebraniu organizacyjnym wybiera zarząd. W skład zarządu wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.

§ 8. Zarząd rady rodziców:

a)      koordynuje działalność klasowych rad rodziców

b)     informuje radę o swojej działalności oraz sposobie załatwienia zgłaszanych wniosków

c)      sprawuje nadzór nad pracami komisji

d)     decyduje o działalności finansowo – gospodarczej i  dysponuje funduszami rady rodziców

e)      odbywa zebrania, zwoływane przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora w określonych odstępach czasu lub w miarę potrzeby

f)       składa coroczne sprawozdanie z działalności przed ogólnym zebraniem

g)      kieruje bieżącymi pracami rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową

h)     wykonuje uchwały rady

i)       opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli za okres stażu

j)       opiniuje pracę nauczycieli podlegających ocenie

k)     reprezentuje radę i ogół rodziców uczniów wobec dyrektora i innych organów szkoły oraz na zewnątrz

l)       dokumentuje swoje zebrania i podejmowane podczas nich czynności w formie protokołu

§ 9. Przewodniczący:

a)      kieruje całokształtem prac rady

b)      opracowuje projekt planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok

c)      przedstawia projekt planu działalności do zatwierdzenia na zebraniu rady

d)     przydziela zadania i obowiązki innym członkom rady

e)      zwołuje i prowadzi zebrania oraz posiedzenia zarządu

f)       podpisuje uchwalona dokumenty

g)      podpisuje protokoły

h)      podpisuje czeki

i)        określa zakres zadań dla komisji stałych i doraźnych

j)        kieruje działalnością finansowo – gospodarczą

k)      reprezentuje radę i ogół rodziców uczniów wobec dyrektora i innych organów szkoły oraz na zewnątrz

§ 10. Wiceprzewodniczący:

a)      w razie nieobecności przewodniczącego wykonuje jego obowiązki

b)      podpisuje czeki

§ 11. Sekretarz:

a)      zapewnia właściwą organizację pracy rady

b)      prowadzi korespondencję i dokumentację oraz zapewnia jej prawidłowe przechowywanie

c)      podpisuje protokoły z zebrań rady

§ 12. Skarbnik:

a)      prowadzi całokształt działalności finansowo- gospodarczej

b)      wypełnia obowiązki określone przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości

c)      podpisuje czeki

§ 13.W miarę potrzeb rada rodziców może organizować spośród swoich członków komisje tematyczne. Obowiązkowe jest powołanie komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna zostaje

powołana na pierwszym ogólnym zebraniu rady rodziców w danym roku szkolnym.

§ 14. Komisja rewizyjna:

a)      czuwa nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami

b)      kontroluje raz w roku działalność w zakresie zgodności z przepisami regulaminu, przyjętym planem i uchwałami rady

c)      kontroluje raz w roku działalność finansowo – gospodarczą w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości, w tym prowadzenie rachunkowości, zgodności obrotów i sald na rachunku bankowym rady rodziców szkoły z dokumentami

d)     kontroluje raz w roku celowość i prawidłowość wydatków rady rodziców

e)      kontroluje działalność organów rady na żądanie dyrektora szkoły, rodziców lub organu nadzorującego szkołę

f)       składa roczne sprawozdanie ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi

g)      opiniuje roczne sprawozdania finansowe rady

h)      wykonuje inne zadania kontrolne zlecone przez radę

i)        dokumentuje swoje zebrania i podejmowane podczas nich czynności w formie protokołu

§ 15. Najwyższym wyrazicielem woli rodziców jest zebranie ogólne Zebranie ogólne powinno być zwoływane dwa razy w roku. Do jego zadań należy:

a)      wybór zarządu rady rodziców

b)      wybór komisji rewizyjnej (co najmniej trzy osoby biegłe w problematyce finansowej)

c)      opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników

d)     uchwalanie programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki w porozumieniu z radą  pedagogiczną

e)      dokonywania zmian w regulaminie rady rodziców

§ 16. Uchwały wszystkich zebrań zapadają większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

§ 17. Dokumentacja z pracy zarządu przechowywana jest w kancelarii szkoły.

§ 18. Fundusze rady rodziców mogą być użyte w celu polepszenia warunków pracy dydaktyczno – wychowawczej i jej wyników, uhonorowania uczniów mających bardzo dobre     wyniki w nauce lub innych niezbędnych wydatków wynikających z  regulaminowych działań rady rodziców.

§ 19. Wszelkie ruchomości i urządzenia kupione z funduszy rady rodziców stają się własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji.

§ 20. Zbieraniem funduszy pochodzących z dobrowolnych składek zajmują się skarbnicy rad  klasowych.

czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Zajecia ceramiczne- Heca z pieca - LOGO
Vulcan Nabor
Deklaracja dostępności
baner Nasze orlątko
Skip to content