Rekrutacja do SP-16 w Przemyślu


Karta zapisu dziecka do SP16 – pobierz

Karta zapisu dziecka do świetlicy – pobierz


 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) ustala się następujące zasady przyjęć dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 16.

§ 1. Termin rekrutacji

SZANOWNI RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

 informuje, że

w okresie od dnia 1.03.2023 r.  do dnia 22.03.2023 r. 

zostaje uruchomiony elektroniczny system naboru umożliwiający zgłoszenie Państwa dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.

Link do rejestracji:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl/Candidates/Add

Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla

Wypełniony i wydrukowany wniosek/zgłoszenie, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka należy dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.

W przypadku problemów z rejestracją, chętnie udzielimy pomocy w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu: (16) 670 29 15

Oferta edukacyjna szkoły na rok szkolny 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy utworzyć trzy klasy pierwsze w tym:

– dwie klasy integracyjne (w zależności od ilości zgłoszeń dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

– jedna klasa ogólnodostępna

§ 2. Przyjęcie do szkoły

 1. Do szkoły przyjmuje się:
   1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (określonym przez organ prowadzący szkołę) na podstawie zgłoszenia/deklaracji rodzica,
   2. na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem, jeśli szkoła dysponuje miejscami.
   3. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024 przyjmuje się:
     • dzieci urodzone w 2016 roku,
     • dzieci urodzone w 2017 roku, którym odroczono obowiązek szkolny,
     • na wniosek rodziców – dzieci urodzone w 2017 roku, jeżeli były objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, a szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeśli nie były objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ale uzyskały opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Do oddziałów integracyjnych przyjmuje się dzieci:
 1. posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną ze względu na niepełnosprawność z zalecaną formą kształcenia w oddziale integracyjnym szkoły ogólnodostępnej,
 2. dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność na uzasadnione zgłoszenie/wniosek rodziców dziecka.
 1. Dzieci będące obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowane na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły / klasy oraz sumy lat nauki szkolnej.
 2. Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

§ 3. Odroczenia obowiązku szkolnego

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Decyzję o odroczeniu podejmuje dyrektor szkoły wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie.
 3. Podejmując decyzję dyrektor szkoły uwzględnia opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 4. Zapisy do szkoły

 1. Rodzic może ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech wybranych szkół, określając je we wniosku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 2. W przypadku braku miejsc w wybranych/preferowanych szkołach, kandydat zostanie automatycznie przyjęty w systemie elektronicznego naboru do jego szkoły obwodowej.
 3. Rodzic osobiście, okazując dokument tożsamości, składa w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru:
 4. zgłoszenie  w przypadku dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły lub wniosek  w przypadku dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły,
 5. zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci ur. w 2016 r.
 6. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zalecaną formą kształcenia w oddziale           integracyjnym w przypadku dziecka niepełnosprawnego,
 7. opinię/informację poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku badanego tu dziecka,
 8. kartę zapisu do świetlicy w przypadku rodziców pracujących zawodowo,
 9. inne dokumenty (oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów w przypadku dziecka zamieszkałego poza obwodem).

§ 5. Kryteria przyjęć dzieci spoza obwodu

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły brane są pod uwagę następujące kryteria:
L.p. Kryteria Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci). 20
2. Niepełnosprawność kandydata. 20
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców. 20
4. Niepełnosprawność obojga rodziców. 20
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 20
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 20
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 20
8. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły. 20
9. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do danej szkoły. 5
10. Miejsce pracy rodzica/opiekuna znajduje się w obwodzie danej szkoły. 4
11. Kandydat, którego dziadkowie wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki/opiekunowie zamieszkują w obwodzie danej szkoły. 3
12. Kandydat uczęszczał do przedszkola mającego siedzibę w obwodzie szkoły. 2
13. Rodzic/opiekun/rodzeństwo kandydata jest absolwentem danej szkoły. 1

§ 6.  Komisja rekrutacyjna

 1. Wnioski rodziców dzieci spoza obwodu rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
 2. Na podstawie spełnianych kryteriów podstawowych, komisja rekrutacyjna ustala listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 3. Jeśli dziecko zostało zakwalifikowane, rodzice składają pisemne potwierdzenie woli zapisu.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

§ 7.  Przepisy końcowe

 1. Jeśli po postępowaniu rekrutacyjnym szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadzi postępowanie uzupełniające.
 2. Rodzice mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, w terminie 7 dni określonym w ustawie o systemie oświaty.
 3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni określonym w ustawie o systemie oświaty.
 4. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 5. Przydział uczniów do klas odbędzie się najpóźniej do końca czerwca 2023 roku.
 6. Liczba dzieci w oddziałach ogólnodostępnych  nie może przekraczać 25, a w oddziałach integracyjnych 20 (w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych).

 

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content