RODO

Rodo

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe uregulowania prawne – RODO, a więc unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Główną ideą stojącą za RODO jest to, aby dane osobowe były zbierane i wykorzystywane za zgodą ich właścicieli i w sposób celowy.

Informuję, że jako dyrektor szkoły z mocy prawa jestem Administratorem Danych Osobowych. Wypełniając swój obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  publikacja: 4.5.2016   L 119/37 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL, proszę Rodziców/Opiekunów prawnych uczniów o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w celu podpisania wymaganych prawem dokumentów. Również wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły (obecnie zatrudnieni oraz emeryci ze względu na korzystanie z ZFŚS), są proszeni o podpisanie stosownych dokumentów zgodnie z wymogami RODO.

Dane kontaktowe Inspektora ds. ochrony danych w SP-16 :

Adres korespondencyjny: Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Alicja Dobosz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content