Rozwijanie kompetencji kluczowych

Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

 

W związku z wprowadzoną reformą oświaty, nową podstawa programową oraz ZALCENIAMI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY  z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie przystąpiliśmy  do programu

„Program wsparcia placówek oświatowych

z województwa podkarpackiego”

 

Udział w tym projekcie zobowiązał szkołę do jego realizacji.

 

 

 1. Uwarunkowania prawne kształcenia kompetencji uczniów w szkole.

 

Unia Europejska

Polska

1. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

2. Zalecenie RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej…

3. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

 

 

 1. Co to są kompetencje kluczowe?

 

 • Kompetencje kluczowe to ramy określające nowe umiejętności podstawowe uzyskiwane w procesie uczenia się przez całe życie
 • Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do  samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego, zrównoważonego stylu życia, udanego życia w pokojowych społeczeństwach, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i aktywnego obywatelstwa.
 • Kompetencje kluczowe to dynamiczna kombinacja wiedzy, umiejętności i postaw.

 

Kompetencje zdefiniowano w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako połączenie:

• wiedzy,

• umiejętności,

• postaw odpowiednich do sytuacji:

 

 

Wiedza

Umiejętności

Postawa

Na wiedzę składają się fakty

i liczby, pojęcia, idee i teorie, które są już ugruntowane

i pomagają zrozumieć określoną dziedzinę lub zagadnienie.

Umiejętności definiuje się jako zdolność i możliwość realizacji procesów

i korzystania  z istniejącej wiedzy do osiągania wyników.

 

Postawy opisują gotowość

i skłonność do działania lub reagowania na idee, osoby lub sytuacje.

 

 

Osiem kompetencji kluczowych – cechy

 

• Wszystkie są jednakowo ważne dla rozwoju osobistego.

• Niektóre są przekrojowe lub interdyscyplinarne (np. znajomość technologii informacyjno-   komunikacyjnych, przedsiębiorczość, umiejętności obywatelskie, ekspresja kulturowa).

• Są ze sobą powiązane lub się częściowo pokrywają. Umiejętności wynikające z jednej, wspierają biegłość w innej:

–Umiejętności językowe (sprawność, czytania, pisania), matematyczne i umiejętności w zakresie (TIK) to podstawa uczenia się;

–Umiejętność uczenia się sprzyja wszelkiej innej aktywności edukacyjnej.

• Niektóre sprawności są kluczowe dla wszystkich ośmiu kompetencji (np. krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów, ocena ryzyka,  podejmowanie decyzji, kierowanie emocjami).

 

Kompetencje kluczowe

 

 1. porozumiewanie się w języku ojczystym

To zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie  i piśmie oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji, pracy, domu i czasie wolnym.

 

 1. porozumiewanie się w językach obcych   

Opiera się na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych. Wymaga też takich umiejętności, jak mediacja i rozumienie różnic kulturowych.

 

 1. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne       

Kompetencje matematyczne to umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.

Obejmują zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele).

Podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia.

 

Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności wykorzystywania zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby ludzi.

Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.

 

 1. kompetencje informatyczne

Obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w edukacji, pracy, czasie wolnym. Opierają się na podstawowych umiejętnościach

w zakresie TIK: wykorzystywaniu różnorakich narzędzi i ich oprogramowania (komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, smartfonów) do uzyskiwania, krytycznej oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

 

 1. umiejętność uczenia się

Zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. Oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także umiejętne korzystanie z wcześniejszych doświadczeń.

 

 1. kompetencje społeczne i obywatelskie

Kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe, obejmujące zachowania przygotowujące do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także rozwiązywania konfliktów. Obejmują zdolność do empatii, wykazywania się tolerancją, porozumiewania się w różnych środowiskach, negocjacji, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, umiejętności współpracy, asertywność i prawość.

Obejmują znajomość współczesnych, jak i głównych wydarzeń i tendencji w narodowej, europejskiej i światowej historii, zdolność do zaangażowania w działania publiczne, poszanowanie praw człowieka, w tym równości, jako podstawy demokracji, uznanie i zrozumienie różnic w systemach wartości różnych religii i grup etnicznych, znajomość integracji europejskiej oraz struktur UE, świadomość różnorodności i tożsamości kulturowych w Europie.

Kompetencje obywatelskie przygotowują do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa.

 

 1. inicjatywność i przedsiębiorczość

Zdolność do wcielania pomysłów w czyn, w tym do planowania przedsięwzięć i ich realizacji zgodnie z zamierzeniami. Obejmują kreatywność, innowacyjność, umiejętność oceny własnych mocnych i słabych stron, gotowość do podejmowania ryzyka. Wskazuje także na znaczenie świadomości zagadnień etycznych związanych z przedsiębiorstwami, znajomość zasad działania gospodarki, w tym zagadnienia stanowiące kontekst pracy i dotyczące życia ludzi.

 

 1. świadomość i ekspresja kulturalna

Świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca w świecie. Docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i emocji za pośrednictwem szeregu środków wyrazu (muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych).

 

 

PLAN  WSPOMAGANIA  ROZWOJU

Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich

w Przemyślu

w roku szkolnym 2018/2019

OBSZAR  ROZWOJU: kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich

 

1. Czas realizacji: wrzesień 2018 – czerwiec 2019

2. Diagnoza potrzeb (wstępna i pogłębiona):

Wstępna – sprawozdawczość dyrektora, analiza wyników egzaminów zewnętrznych, analiza wyników klasyfikacji, analiza wyników konkursów, sprawozdawczość nauczycieli.

Pogłębiona – ankieta i wywiad wśród nauczycieli.

3. Cel ogólny:

Zaangażowanie nauczycieli w rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich służących kształtowaniu postaw uczniów zgodnych z systemem wartości promowanych w szkole oraz zgodnych z oczekiwaniami rodziców i środowiska lokalnego.

4. Cele szczegółowe:

 • setna rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości,  kształtowanie patriotycznych, obywatelskich postaw uczniów
 • poznanie przez uczniów zadań i kompetencji instytucji działających  w środowisku  lokalnym
 • podniesienie jakości pracy nauczycieli i szkoły
 • współpraca z rodzicami oparta na dobrych relacjach nastawionych na  realizację wspólnych przedsięwzięć oraz pogłębienie współpracy  na rzecz rozwoju dziecka.

4. Zakładane rezultaty:

 • umieszczenie informacji o realizowanym projekcie na stronie www. SP16,  w gazetce szkolnej „Orlątko” oraz gazetce ściennej
 • uczniowie z szacunkiem odnoszą się do symboli narodowych i szkoły,  znają historię miejsc pamięci narodowej, mają poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, pogłębiają wiedzę o patronie szkoły, posiadają  większą świadomość obywatelską, zaangażowani są w życie szkoły  i środowiska lokalnego,
 • nauczyciele prowadzą ciekawe zajęcia (100%), projekty edukacyjne, podnoszą swoje kwalifikacje.

5. Działania:

Etap przygotowawczy –  diagnoza wstępna i pogłębiona, przeszkolenie rady pedagogicznej, wybór kompetencji do realizacji w ciągu roku szkolnego.

6. Realizatorzy Rocznego Planu Wspomagania:

 • dyrektor szkoły
 • Rada Pedagogiczna
 • zespół zadaniowy
 • zewnętrzny ekspert

7. Harmonogram realizacji zadań:

 

Zadanie Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Uwagi o realizacji
1.Spotkanie szkolnego lidera z dyrektorem szkoły IX 2018 D. Szeremeta
2. Wypracowanie szkolnego programu wspomagania – zespół do spraw  wspomagania X 2018 D. Szeremeta
3. Szkolenie prowadzone przez eksperta     zewnętrznego zgodny z harmonogramem
4. Systematyczny udział pocztu sztandarowego szkoły w różnorodnych    uroczystościach m.in. 1 września, 17 września, 27 września, 11 listopada,  3 maja 27.20.2019 K. Ziąber,

M. Kania,

J. Żmudzki

5. Udział uczniów w odczytach,  konferencjach naukowych  organizowanych przez instytucje zewnętrzne np. Drogi Polaków do Niepodległości” organizowanej przez pedagogiczną Bibliotekę Publiczną w Przemyślu 07.11.2018 D. Strociak- Nuckowska

K. Ziąber

6. Udział w koncertach związanych ze  Świętem Niepodległości tj. udział   szkolnego chóru Triola w Filharmonii  Podkarpackiej w „Narodowym śpiewaniu” X 2018 J. Cioch
7. Zorganizowanie w szkole dla uczniów  klas 1-3, 4 – 8 wspólnego śpiewania pt.   „Śpiewamy dla Niepodległej” XI 2018 J. Cioch

M. Bednarz

8. Udział w ogólnopolskiej akcji  „Śpiewania hymnu narodowego” w dniu 9 XI 2018 (o godz. 11.11 szkoła oraz  11 XI 2018 o godz. 12.00 Rynek miasta) XI 2018 J. Cioch
9. Udział wybranych uczennic w III Dziecięcym Festiwalu „Piosenka w mundurze” oraz w III Międzyszkolnym Konkursie Piosenki  „W drodze do Niepodległości” w MDK w Przemyślu. wg harmonogramu J. Cioch

J. Bobko

10. „Polska oczami dziecka” – zajęcia techniczne w ramach rewalidacji cały rok nauczyciele rewalidatorzy
11.Organizacja akademii z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości w formie multimedialnej lekcji o patronie szkoły  –  Orlętach Lwowskich. Klasy I-III –organizacja programu słowno – muzycznego „Polska niepodległa” XI 2018 A. Kaczmarek

J. Bobko

12. Kształtowanie postaw obywatelskich poprzez wyjście na cmentarz celem posprzątania grobów i złożenia kwiatów i zniczy. X-XI 2018 wychowawcy klas
13. Realizacja projektu „Ocalić od zapomnienia” – opieka nad grobem legionisty 1918 zgodnie z harmonogramem M. Kania
14. Kultywowanie tradycji i obyczajów polskich – koncert przedświąteczny pt.  „Grudniowe noce ” na Zamku   Kazimierzowskim.  Klasy I-III – wspólne świąteczne kolędowanie 14.12.2018 J. Cioch

J. Bobko

ks. M. Szczęsny

15. W ramach działalności szkolnego koła Caritas i PCK – organizowanie różnych akcji charytatywnych  i zbiórek  Zaangażowanie się w akcję „Szlachetna paczka” cały rok B. Michacewicz

H. Stachowicz

ks. M. Szczęsny

16. Konkurs fotograficzny „Ulice naszego  miasta” Zabytki Przemyśla pokazujące piękno oraz historię miasta. Ludzie którzy zapisali się na kartach  naszego miasta. cały rok M. Bury
17. Gazetki tematyczne i dekoracje korytarzy szkolnych. Galeria prac plastycznych o tematyce patriotycznej – korytarz obok świetlicy. cały rok wszyscy

nauczyciele

18. Konkurs recytatorki dla kl. III „Kto Ty jesteś? Polak mały”. XI 2018 B. Bublewicz
19. Wyjścia do muzeów, archiwum na tematyczne wystawy m.in. poświęcone tematyce patriotycznej i obywatelskiej. XI 2018 nauczyciele

zespołu

humanistycznego

20. Ogólnopolski konkurs literacki na artykuł „Śladami I i II wojny światowej w regionach” organizowany w ramach X Edycji Programu „Patriotyzm Jutra” cały rok D. Strociak – Nuckowska
21. Ogólnopolski konkurs na scenariusz gry miejskiej „Przestrzeń miejska regionu – skarbnicą edukacji, pamięci i rzygody” w ramach X Edycji Programu „Patriotyzm Jutra” cały rok nauczyciele zespołu humanistycznego
22. Ogólnopolski konkurs literacki o Orlętach Lwowskich X-XI 2018 D. Strociak – Nuckowska
23.„Zasłużeni dla naszej historii” – spotkanie dla uczniów klas VII –VIII z przedstawicielem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich – prelekcja o zrywie Orląt Lwowskich. V 2019 D. Strociak – Nuckowska
24. Okolicznościowa wystawa poświęcona  Orlętom Lwowskim V 2019 L. Baran
25. Poranek poświęcony rocznicy Uchwalenia Konstytucji  3 Maja V 2019 A. Kaczmarek
26. Program poetycki z okazji „Święta Szkoły” V 2019 A. Kalita
27. Tydzień prezentacji teatralnych V 2019 nauczyciele zespołu humanistycznego
28. Redagowanie szkolnej gazetki  „Orlątko” VI 2019 I. Zając
29. Wyjście do Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu klas I-III –  Polska Muzyka Klasyczna XI 2018 R. Szabaga
30. Przeprowadzenie konkursu Biblijnego o Wielkich Polakach. Poznanie świętych i błogosławionych regionu, historii katedry. Wycieczka do katedry i muzeum IV 2019 ks. M. Szczęsny
31. Organizacja i prowadzenie „Koła liturgicznego” – przyzwyczajenie uczniów do aktywnego uczestnictwa  w życiu szkoły, parafii, miasta i gminy cały rok ks. M. Szczęsny
32. Organizacja Dnia Języków Obcych, zajęcia warsztatowe podczas Święta      szkoły dotyczące projektu Erasmus+ – tworzenie projektów o tematyce     świątecznej, dotyczące np. podobieństw i różnic m.in. w systemie edukacji, współpraca z instytucjami  zagranicznymi (program z j. niemieckiego DSD)  – organizacja wyjść, wyjazdów w skali miasta, kraju, Europy cały rok J. Baran
33.Zorganizowanie przez uczniów kl. III  gimn. kolejnej szkolnej edycji „Mam Talent” VI 2019 J. Cioch
34. Powstanie i działalność „Klubu mediatora” X 2018–VI 2019 M. Kowalska

 


 

Dekoracje – Święto Niepodległości

 

 


„Cała Polska śpiewa hymn”

 

Jak śpiewaliśmy można zobaczyć:

 • kl. 1-3: tutaj
 • kl. 4-6 i 3ga kl. 4-6 i 3ga: tutaj
 • kl. 7 -8 i gimnazjum: tutaj

Chór „Triola”

 

 • Powiatowy Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek – tutaj
 • „Hej ludzie idą święta” – mini miusical naszego chóru na za tutaj
 • „Cała Polska śpiwa hymn” – tutaj
 • Nasz chór na scenie Filharmonii Podkarpackiej tutaj
 • Narodowe Święto Niepodleglościtutaj
 • Konkurs pieśni patriotycznych tutaj
 • Dziecięcy Festiwal Piosenki Patriotycznej tuta

Święto liczby Pi

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

 


VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

 


 

 

Wspólne kolędowanie

 

 


 

Szkolne zawody pływackie

 

 


 

 

Szkolne zawody gimnastyczne

 

Szkolne zawody gimnastyczne – film

 


 

 

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content