Statut Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu

S T A T U T

Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
 2. szkole, jednostce – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu;
 3. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu;
 4. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 5. dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu;
 6. nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela przedmiotu, wychowawcę, nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczno-wychowawczy w klasie integracyjnej, rewalidatora i innego pracownika pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu;
 7. pracowniku niepedagogicznym – należy przez to rozumieć pracownika Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu niebędącego nauczycielem;
 8. organach szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski;
 9. gimnazjum – należy przez to rozumieć oddziały dotychczasowego Gimnazjumnr 4funkcjonujące w strukturze Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymiim. Orląt Lwowskich w Przemyślu do 31 sierpnia 2019 roku.
 10. Ilekroć w statucie jest mowa o:  Mediacji – należy przez to rozumieć rozmowę stron będących w konflikcie w obecności mediatora, w tym mediatorów rówieśniczych,  w trakcie której dąży się do rozwiązania sporu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami.

§ 2.

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu.

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 81 w Przemyślu.

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Przemyśl z siedzibą przy ul. Rynek 1.

4. Organem nadzoru pedagogicznego szkoły jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

5. Rekrutację uczniów do szkoły regulują przepisy ustawy – rozdział VI

6. Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.

7. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi 8 lat.

 

§ 3.

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła posiada dwie okrągłe pieczęcie urzędowe:

1) dużą z wizerunkiem godła państwa w środku i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu”;

2) małą z tym samym wizerunkiem i napisem.

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

 

§ 4.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska.

2. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania ze zrozumieniem;

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności(przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, itp.);
5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
6) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

3. Szkoła stwarza warunki do kształcenia następujących umiejętności:
1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przejmowania przez ucznia coraz większej odpowiedzialności za jej nabywanie;
2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania według obowiązujących norm społecznych;
4) rozwiązanie sporów i problemów w sposób twórczy, w tym poprzez mediacje.
5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego i krytycznego posługiwania się technologią informacyjną;

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
8)przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów

i problemów społecznych;

9) przyjmowania postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, dzięki stosowaniu w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych.

4. Szkoła w pracy wychowawczej zmierza w szczególności do tego, aby uczniowie:

1) znajdowali w niej środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarzeintelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno z poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie nauczania;

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra, w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własnąz wolnością innych;

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli, na drodze rzetelnej pracy, do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie;

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborówi hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów;

9) umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danej klasy lub świadectwa ukończenia szkoły, przystąpienia do egzaminu zewnętrznego niezbędnego do podjęcia nauki w szkołach ponadpodstawowych.
 2. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
 1. organizowanie prozawodowych zajęć warsztatowych wspólnie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom;
 2. kierowanie na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych instytucji świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom oraz rodzicom uczniów niezdecydowanych na wybór szkoły ponadpodstawowej;
 3. poznawanie zawodów i przekazywanie informacji o kierunkach kształcenia w szkołach ponadpodstawowych;
  4) pomoc uczniom w odkrywaniu ich predyspozycji i świadomym wyborze dalszej drogi życiowej.
 1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:
 1. realizację indywidualnych programów nauczania, indywidualnych toków nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie;
  2) organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w ramach środków finansowych szkoły;
 1. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach, uroczystościach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

8. Szkoła kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, poprzez możliwość udziałuw działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

§ 5.

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły obejmuje:

 1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
 2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

§ 6.

1. Szkoła w szczególności:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie  w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 3. realizuje cele i zadania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz ramowym planie nauczania;
 4. realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, zwanymi WZO;
 5. umożliwia uzyskanie świadectw, których wzory określone są przez Ministra Edukacji Narodowej w odrębnych przepisach;
 6. zapewnia nauczanie młodzieży niepełnosprawnej;
 7. zapewnia uczniom pomoc psychologiczno–pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
 8. umożliwia prowadzenie zajęć edukacyjnych z udziałem wolontariuszy;
 9. może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.
 10. Sposób wykonywania zadań szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres:
 11. umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości innych kultur;
 12. udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę    z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, rozwijających, rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne;
 13. organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły;
 14. zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania
  i opieki, a realizację tego zadania powierza się dyrektorowi, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym;
 15. umożliwiania rozwijania zainteresowań poprzez indywidualizację pracy podczas zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz kołach zainteresowań;
 16. umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek
  i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych,      a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub w innych obiektach sportowych;
 17. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zwanymi dalej BHP.

 

§ 7.

1. Szkoła realizuje swoje cele i zadania:

 1. w procesie lekcyjnym w oparciu o programy nauczania zawarte w szkolnym zestawie programów nauczania;
 2. na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w miarę potrzeb, możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych szkoły, w oparciu o programy przygotowane przez nauczycieli prowadzących te zajęcia, zatwierdzonych przez dyrektora;
 3. na uroczystościach szkolnych organizowanych według przyjętego harmonogramu w planie  pracy szkoły w danym roku szkolnym;
 4. na zajęciach, uroczystościach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, kulturalne oraz organizacje społeczne i władze miasta Przemyśla;
 5. na wycieczkach szkolnych organizowanych według planu zatwierdzonego przez dyrektora;
 6. na konkursach, olimpiadach szkolnych i międzyszkolnych;
 7. w pracy w organizacjach uczniowskich działających na terenie szkoły;
 8. przez tworzenie klas integracyjnych, sportowych i innych.

 

§ 8.

 1. W celu zapewnienia uczniom opieki i bezpieczeństwa oraz stworzenia odpowiednich warunków do nauki:
 1. nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie uczniów (opuszczenie przez nauczyciela klasy jest możliwe jedynie w przypadku  zapewnienia zastępstwa innej osoby);
 2. podczas przerw międzylekcyjnych organizuje się dyżury nauczycielskie (opuszczenie rejonu dyżuru jest możliwe jedynie w przypadku zapewnienia zastępstwa innej osoby);
 3. dyrektor zapewnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, właściwe warunki            w miejscu pracy i nauki;
 4. w szkole działa gabinet profilaktyki zdrowotnej, zapewniający doraźną pomoc w nagłych wypadkach;
 5. wszystkie wypadki, które wydarzą się w czasie zajęć są ewidencjonowane w rejestrze wypadków;
 6. dyrektor organizuje przegląd stanu technicznego obiektu celem usunięcia wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa użytkowników.

 

§ 9.

 1. Szkoła na życzenie rodziców organizuje uczniom naukę religii i etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

 

§ 10.

 1. Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki umożliwia się:
 1. bezpłatne obiady w stołówce szkolnej;
 2. pomoc materialną w postaci zapomogi;
 3. doraźną pomoc pedagogiczną i wychowawczą;
 4. wizyty domowe wychowawców i pedagoga;
 5. inne niezbędne formy opieki adekwatne do sytuacji i możliwości szkoły.
 1. Zakres i formy pomocy uczniom, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem możliwości szkoły, określa zespół do spraw pomocy materialnej powołany przez dyrektora.
 2. Podstawą przyznania pomocy może być wniosek wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub rodziców ucznia.

 

§ 11.

 1. Uczniowie szkoły mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania.
 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego, a kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

 

§ 12.

 1. Dyrektor powierza każdy oddział szkoły pod szczególną opiekę wychowawczą jednemu nauczycielowi  uczącemu  w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził oddział przez cały etap nauczania.
 3. Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy:
 1. z własnej  inicjatywy, po zasięgnięciu opinii rodziców uczniów danej klasy i rady pedagogicznej;
 2. na umotywowany wniosek 2/3 rodziców danej klasy.
 1. Dyrektor  podejmuje decyzję w sprawie odwołania z funkcji wychowawcy po wysłuchaniu nauczyciela pełniącego tę funkcję.
 2. W przypadku wniosku rodziców o odwołanie nauczyciela z funkcji wychowawcy, dyrektor podejmuje decyzję o odwołaniu w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku.

 

§ 13.

Szkoła prowadzi dokumentację nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

 

 

 

Rozdział 3

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 14.

Organami szkoły są:

 1. dyrektor;
 2. rada pedagogiczna;
 3. rada rodziców;
 4. samorząd uczniowski.

 

 

 

§ 15.

 1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań i kompetencji dyrektora należy w szczególności:
 1. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole;
 2. współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim;
 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  w szkole;
 4. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne;
 5. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego;
 6. realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji, zgodnie z prawem oświatowym;
 7. kierowanie pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;
 8. załatwianie spraw powierzonych przez organ prowadzący szkołę;
 9. dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 10. administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 11. dokonywanie oceny pracy nauczycieli;
 12. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 13. kierowanie pracowników na badania lekarskie;
 14. wykonywanie wszystkich, przewidzianych prawem czynności związanych z przeprowadzaniem  egzaminów zewnętrznych;
 15. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 16. powoływanie i odwoływanie wicedyrektorów, osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz przydzielanie zakresu czynności;
 17. określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników szkoły;
 18. stwarzanie warunków do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 19. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, dla uczniów wymagających szczególnego wsparciaw rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 20. ustalanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałówćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym;
 21. planowanie zakupu do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz gospodarowanie nimi;
 22. określanie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z podręcznikówi materiałów edukacyjnych;
 23. stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
 24. współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnianie imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
 25. organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych za zgodą organu prowadzącego szkołęi po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
 26. opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

4. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:

 1. dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
 2. realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
 3. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów
 4. i wychowanków;
 5. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 6. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
 7. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

5. Dyrektor w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń wydanych przez wizytatora jest obowiązany powiadomić:

 1. organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
 2. organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

 

§ 16.

 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora lub wicedyrektorów zgodnie z ustawą.
 2. Obowiązki i uprawnienia wicedyrektora reguluje zakres czynności.
 3. Dopuszcza się możliwość tworzenia w szkole dodatkowych stanowisk wicedyrektora lub innych stanowisk kierowniczych za zgodą organu prowadzącego i w ramach posiadanych środków finansowych.

 

§ 17.

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły, realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.
 4. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach.
 5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego rady pedagogicznej za zgodą lub na wniosek rady.
 6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady, organu prowadzącego szkołę albo 1/3 członków rady.
 8. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej zebrania są protokołowane.
 10. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy do roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

§ 18.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

 1. zatwierdzanie planów pracy jednostki;
 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
 6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny  w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

§ 19.

Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy w szczególności:

 1. opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 2. opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 3. opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielowi odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 5. opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
 6. opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została określona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

§ 20.

Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub z innego stanowiska kierowniczego.

 

§ 21.

 1. Szkoła współdziała z rodzicami uczniów bezpośrednio oraz poprzez ich reprezentację, którą jest rada rodziców.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Rada rodziców może wystąpić do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw jednocześnie.
 4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 5. Zasady wydatkowania funduszu rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
 6. Rada rodziców opiniuje zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 7. Do zadań rady rodziców należy w szczególności:
 1. pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 2. współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;
 3. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
 4. udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły;
 5. współpraca ze środowiskiem lokalnym;
 6. udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole;
 7. organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej
  w rodzinie i środowisku lokalnym;
 8. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną i w związku z tym ustalenie zasad użytkowania pozyskanych środków;
 9. tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkoły;
 10. współpraca z radami oddziałowymi, przede wszystkim w celu realizacji zadań rady rodziców na szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz oddziału klasy i szkoły.
 1. Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną:
 1. Regulamin rady rodziców;
 2. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.
 1. Rada rodziców opiniuje:
 1. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 2. projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 3. pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu poprzez przedstawienie opinii na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego, a nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 4. ustalane przez dyrektora podręczniki i materiały edukacyjne w przypadku braku zgody między nauczycielami przedmiotu;
 5. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 6. formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.

 

§ 22.

Rada oddziałowa rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o niedzielenie oddziału klas I-III szkoły podstawowej, w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch w trakcie roku szkolnego.

 

§ 23.

 1. W szkole działa samorząd  uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z ze statutem szkoły.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 3. prawo redagowania  i wydawania gazety szkolnej;
 4. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

§ 24.

 1. Spory wynikłe między poszczególnymi organami szkoły w pierwszej kolejności rozstrzyga dyrektor.
 2. W okresie dwóch tygodni od otrzymania pisemnej informacji o zaistniałym sporze dyrektor przedstawia na piśmie swoje stanowisko.
 3. W przypadku nierozwiązania zaistniałego sporu każda ze stron ma prawo zwrócenia się do kuratora oświaty i organu prowadzącego.
 4. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej  poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
 5. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę i postępowanie wyjaśniające.
 6. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
 7. W  zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:
 1. konflikt dyrektor – rada pedagogiczna:
 1. spory pomiędzy dyrektorem, a radą pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej,
 2. w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”;
 1. konflikt dyrektor – rada rodziców:
 1. spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora,
 2. w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się     o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego;
 1. konflikt dyrektor – samorząd uczniowski: spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami, a dyrektorem w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego.
 2. konflikt rada pedagogiczna – samorząd uczniowski: spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora.

 

§ 25.

 1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale poradni psychologiczno-pedagogicznej:
  1. na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów:
 1. z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
 2. przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia;
 1. wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych;
 2. indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysfunkcjami;
 3. na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne      w miarę posiadanych środków finansowych;
 4. nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych na terenie poradni.
 1. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 1. zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci;
 2. zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin;
 3. sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych;
 4. informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.
 1. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikt z prawem szkoła nawiązuje współpracę z:
  1. inspektorem do spraw nieletnich;
  2. kuratorem sądowym;
  3. Policyjną Izbą Dziecka;
  4. Pogotowiem Opiekuńczym;
  5. Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami Poprawczymi;
  6.  innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.

 

§ 26.

 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
  i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
 2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża dyrektor szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady pedagogicznej.

 

§ 27.

 1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.
 2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym               i metodycznym dyrektora szkoły.
 3. Za zgodą rodziców oraz dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.
 4. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i dyrektora szkoły.

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły

§ 28.

1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:

1) pierwsze półrocze rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia roku szkolnego i trwa do końca drugiego pełnego tygodnia stycznia;

2) drugie półrocze trwa do zakończenia roku szkolnego.

3. Zajęcia dydaktyczno–wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a jeżeli 1 września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 1 września, a kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca.

 

§ 29.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 21 kwietnia każdego roku, a do 29 maja każdego roku organ prowadzący szkołę zatwierdza arkusz organizacji.

 

2. W arkuszu organizacji jednostki zamieszcza się w szczególności

 1. liczbę oddziałów poszczególnych klas;
 2. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 3. dla poszczególnych oddziałów:
  a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

b) tygodniowy wymiar zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,

c) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

d) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,

 1. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 2. liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
 3. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
 4. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych     w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. liczbę godzin zajęć świetlicowych;
 6. liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

 

§ 30.

 1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII oraz klasy gimnazjum.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy           w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym  z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem nauczania.
 3. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25 do 30 uczniów, z wyjątkiem oddziałów integracyjnych i sportowych.
 4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów                     w oddziale może być niższa od określonej w ust. 2.

5. W szkole tworzy się oddziały integracyjne, a liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

6. W szkole można tworzyć na podstawie odrębnych przepisów oddziały sportowe, a liczba uczniów w oddziale sportowym może wynosić 20.

7. W czasie roku szkolnego do oddziału klas I-III szkoły podstawowej, liczącego 25 uczniów dyrektor może przyjąć dodatkowo 1 lub 2 uczniów z obwodu szkoły i taki oddział może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

§ 31.

Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                         i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony   i higieny pracy uczniów i nauczycieli.

 

§ 32.

1. Szkoła, za zgodą organu prowadzącego, dokumentuje obowiązkowe zajęcia dydaktyczne wyłącznie w dzienniku elektronicznym, zwanym dalej e-dziennikiem.

2. Zasady użytkowania e-dziennika określa odrębny regulamin opracowany przez dyrektora.

 

§ 33.

 1. Podstawową formą  pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone    w systemie klasowo – lekcyjnym.
 2. Przy realizacji I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I – III nauczyciel prowadzi zajęcia edukacyjne według ustalonego przez siebie planu dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć zgodny z planem nauczania.
 3. Począwszy od II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV – VIII lekcja trwa 45 minut.
 4. Rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania lekcji (nie dłuższy niż 60 minut) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

 

§ 34.

 1. Coroczny tryb dokonywania podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i BHP opiera się na zasadach wynikających z przepisów             w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Podział na grupy w klasach IV – VIII jest obowiązkowy:

1) na zajęciach z języków obcych nowożytnych i informatyki/zajęć komputerowychw oddziałach liczących powyżej 24 uczniów;

2) podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3. Podczas podziału uczniów na zajęciach z języka obcego nowożytnego należy brać pod uwagę stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego, a na zajęciach        z zajęć komputerowych/informatyki liczba uczniów nie może przekroczyć liczby stanowisk w pracowni komputerowej.

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż           30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 3 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

5. Zajęcia z wychowania fizycznego od klasy IV prowadzone są w grupach liczących do      26 uczniów, a grupy mogą być koedukacyjne.

6. Podział na grupy w klasach integracyjnych regulują odrębne przepisy.

 

§ 35.

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość higienicznego spożycia ciepłego posiłku (pełnego obiadu) w stołówce szkolnej.
 2. Odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej ustalana jest przez dyrektora                        w porozumieniu z kierownictwem stołówki.

 

§ 36.

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców szkoła zapewnia opiekę w świetlicy.
 2. Decyzję o utworzeniu świetlicy lub jej likwidacji podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Świetlica jest pozalekcyjną formą dydaktyczno – opiekuńczą szkoły.
 4. Świetlica posiada odpowiednie pomieszczenia, wyposażenie i pomoce dydaktyczne.
 5. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z planem pracy przedstawianym corocznie dyrektorowi przez kierownika świetlicy.
 6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
 7. Grupa wychowawcza świetlicy nie powinna przekraczać 25 uczniów, będących pod opieką jednego nauczyciela.

8. Świetlica pełni funkcje:

 1. opiekuńczą;
 2. wychowawczą;
 3. profilaktyczną;
 4. edukacyjną.
 1. Działalność świetlicy określa regulamin opracowany przez kierownika świetlicy.

 

§ 37.

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna i czytelnia.
 2. Korzystanie z biblioteki i czytelni jest bezpłatne.

3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy oraz rodzice uczniów.

4. W pomieszczeniach biblioteki szkolnej:

 1. gromadzi się, ewidencjonuje, opracowuje rzeczowo i technicznie, konserwuje, selekcjonuje i przechowuje zbiory biblioteczne;
 2. prowadzi się warsztat informacyjny w postaci katalogu alfabetycznego, tytułowego             i systematycznego oraz kartoteki osobowej oraz zagadnieniowej;
 3. udostępnia się zbiory na miejscu oraz wypożycza;
 4. popularyzuje się bibliotekę i książkę poprzez wystawki i różnorodne imprezy czytelnicze.

5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają korzystanie z niej podczas zajęć lekcyjnych orazw czasie pozalekcyjnym i są rokrocznie dostosowywane do tygodniowego planu zajęć.

6. Organizację oraz funkcjonowanie  biblioteki i czytelni określa regulamin opracowany przez bibliotekarzy.

7. Każdy czytelnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu.

8. Misją biblioteki jest zapobieganie analfabetyzmowi funkcjonalnemu, wdrażanie użytkowania do edukacji permanentnej, przygotowanie do twórczego uczestnictwa                w społeczeństwie informacyjnym.

9. Biblioteka jest pracownią służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

10. Biblioteka jest instytucją kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych).

11. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania poprzez różne formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych.

12. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań oraz uzdolnień uczniów;

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

3) wdrażanie do poszanowania książki;

4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

6) współdziałanie z nauczycielami;

7) rozwijanie życia kulturalnego szkoły;

8) przygotowywanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa;

9) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki.

13. Zadania biblioteki szkolnej:

1) popularyzacja nowości bibliotecznych;

2) statystyka czytelnictwa;

3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego;

4) komputeryzacja biblioteki;

5) renowacja i konserwacja księgozbioru;

6) systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym;

7) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców;

8) współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy;

9) wykształcenie u uczniów umiejętności związanych z wyszukiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i tworzeniem informacji.

14. Biblioteka pełni funkcje:

1)  kształcąco-wychowawczą poprzez:

a)  rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

b)  przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

c)  kształcenie kultury czytelniczej,

d) wdrażanie do poszanowania książki,

e)  udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,

2)  opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

a)  współdziałanie z nauczycielami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, w tym świetlicowych,

b)  wspieranie działań mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

3)  kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

15. Biblioteka w szczególności podejmuje działania związane z:

1)  rozbudzaniem i rozwijaniem potrzeb i zainteresowań czytelniczych;

2)  przygotowaniem do korzystania z różnych źródeł informacji;

3)  kształtowaniem kultury czytelniczej,

4)  udzielaniem pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

5)  przygotowaniem do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;

6)  doskonaleniem umiejętności uczenia się;

7)  otaczaniem opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

8)  pomocą uczniom mającym trudności w nauce;

9)  ewidencją materiałów bibliotecznych, polegającą na ujęciu wpływów i ubytków w sposób umożliwiający identyfikację tych materiałów oraz na ujęciu ilościowym i wartościowym ich stanu z zachodzącymi w nim zmianami.

16. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:

1) organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych;

2) wymiany doświadczeń i informacji, z zastrzeżeniem zachowania zasad przetwarzania informacji i ochrony danych osobowych, w szczególności ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

17. Współpraca biblioteki z uczniami odbywa się poprzez:

1)  udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne;

2)  rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich poprzez rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy;

3) informowanie o zbiorach, doradzanie;

4)  prowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych podczas odwiedzin uczniów;

5)  pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji;

6)  opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni.

18. Współpraca biblioteki z nauczycielami odbywa się poprzez:

1) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych                     i materiałów ćwiczeniowych;

2) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;

3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego;

4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów;

5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów;

6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki;

7) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli;

8) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.

19. Współpraca biblioteki z rodzicami, środowiskiem i bibliotekami odbywa się poprzez:

1) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;

2) organizowanie imprez w środowisku lokalnym;

3) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom;

4) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci;

5) organizację wycieczek do innych bibliotek;

6) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa;

7) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim;

8) uczestnictwo w lekcjach przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek;

9) udział w spotkaniach z pisarzami oraz w konkursach poetyckich i plastycznych.

20. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami organizuje dyrektor.

21. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup nowych mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.

22. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

1) właściwą obsadę personalną;

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

 

§ 38.

Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:

 1. pomieszczenia do nauki odpowiednio wyposażone;
 2. pracownie przedmiotowe;
 3. świetlicę szkolną;
 4. gabinet profilaktyki zdrowotnej;
 5. gabinet stomatologiczny;
 6. bibliotekę z czytelnią;
 7. sale gimnastyczne;
 8. urządzenia sportowe i rekreacyjne, w tym boiska;
 9. sale informatyczne;
 10. gabinet psychologa;
 11. gabinet pedagoga;
 12. gabinet terapeuty pedagogicznego;
 13. gabinet logopedy;
 14. sale do zajęć rewalidacyjnych;
 15. szatnie;
 16. pomieszczenia administracji i obsługi.

 

Rozdział 5

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

§ 39.

1. W klasach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli współorganizujących proces dydaktyczno – wychowawczy.

2. W szkole zatrudnia się nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia rewalidacyjne         z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 40.

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, dydaktyczno-wychowawcze                               i problemowo-zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3. Zespoły przedmiotowe realizują zadania zgodnie z planem pracy zespołu przedstawionym dyrektorowi na początku każdego roku szkolnego.

4. Zespoły wychowawcze oceniają proces nauczania i wychowania uczniów w celu wykrywania  i eliminowania ich niepowodzeń szkolnych.

 1. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są przez dyrektora szkoły doraźnie w celu wykonania określonych zadań.
 2. Cele i zadania zespołów przedmiotowych:
  1. ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie    w miarę potrzeb;
  2. przedstawienie dyrektorowi propozycji jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do zajęć z zakresu edukacji w klasach I-III oraz jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV- VIII (na co najmniej trzy lata szkolne), a także materiałów ćwiczeniowych (na jeden rok szkolny);
  3. wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów;
  4. wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania wyników nauczania;
  5. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla początkujących nauczycieli, wymiany doświadczeń;
  6. prowadzenie lekcji otwartych;
  7. omawianie oraz opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania konkursów;
  8. przygotowywanie uroczystości szkolnych;
  9. opracowywanie raportu o wynikach egzaminów zewnętrznych.

 

§ 41.

1. Nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczno-wychowawczy  w klasie integracyjnej prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciel ma prawo do:

 1. decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych, podręczników      i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
 2. decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań;
 3. decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów;
 4. pomagania przy wystawieniu oceny zachowania i konsultowania się z wychowawcą oddziału, który decyduje o ocenie;
 5. wnioskowania w sprawie nagród/wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

3. Do obowiązków  nauczyciela należy w szczególności:

 1. wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju intelektualnego                i psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
 2. dążenie do własnego rozwoju osobowego;
 3. podejmowanie działań wzbogacających lub modernizujących warsztat pracy;
 4. udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu ich ewentualnych niepowodzeń szkolnych i życiowych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb;
 5. bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                 i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub   specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 6. informowanie rodziców  oraz wychowawcę klasy, a także dyrekcję i radę pedagogiczną      o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;
 7. czynny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole      i przez instytucje wspomagające szkołę;
 8. aktywny udział we wszystkich zebraniach rady pedagogicznej;
 9. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżurów, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;
 10. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
 11. kierowanie się w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dobrem ucznia, a także poszanowanie godności  osobistej ucznia;
 12. przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 13.  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 14.  kształcenie i wychowywanie młodzieży w miłości do Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 15.  kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

16) aktywny udział w życiu szkoły, uczestnictwo w uroczystościach i imprezach   organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej.

4. Nauczyciel w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:

 1. Jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad                                                                                                                                                                                                                 którymi sprawuje opiekę podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę;
 2. jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy BHP i przeciwpożarowe zwane dalej ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

3) jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi faktu zaistnienia wypadku
i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki poszkodowanemu oraz zabezpieczenia miejsca wypadku;

4) organizując wyjście uczniów ze szkoły lub na wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w szkolnej procedurze organizacji wycieczek szkolnych, w tym zagranicznych;

5) w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
a) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela, a jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek to zgłosić do dyrektora celem usunięcia usterek (do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć),
b) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
c) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej, a jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu natychmiast pierwszej pomocy (o zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia, a jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora),
d) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone błędy oraz dbać o czystość, ład i porządek podczas lekcji i po jej zakończeniu,

e) w pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (np. sala gimnastyczna, pracownia chemiczna, pracownia komputerowa) nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów
z regulaminami tych pomieszczeń;

6) w czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne, ale nie opuszczają budynku szkoły;

7) nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora (zgodnie z harmonogramem), a w czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:

a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi,

b) aktywnego pełnienia dyżuru, tj. reagowania na wszelkie objawy zachowań odbiegających od przyjętych norm, a w szczególności powinien reagować na zachowania niebezpieczne         i zagrażające bezpieczeństwu uczniów,

c) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek, sprzętów,  urządzeń i dekoracji szkolnych,

d) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia                   i opuszczania budynku szkolnego,

e) egzekwowania, aby uczniowie nie opuszczali budynku szkoły w trakcie przerw śródlekcyjnych,

f) niedopuszczanie do palenia papierosów i stosowania innych szkodliwych używek na terenie szkoły i podczas zajęć pozaszkolnych,

8) nauczyciel nie może opuścić dyżuru bez ustalenia zastępstwa innej osoby;

9) nauczyciel jest zobowiązany zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska;

10) nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i kończenia zajęć oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw międzylekcyjnych;

11) podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele korzystają     w miarę potrzeb z pomocy rodziców, ale nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci;

12) ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych;

13) nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na zajęciach             i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora;

14) uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na osobistą lub pisemną prośbę rodziców, a decyzję o usprawiedliwionej nieobecności podejmuje wychowawca, nauczyciel, dyrektor.

 

§ 42.

 1. Wychowawca sprawuje  opiekę nad  powierzonym mu oddziałem klasowym, a ponadto:
 1. tworzy warunki do rozwoju wychowanków, przygotowuje ich do życia w zespole,    rodzinie i społeczeństwie;
 2.  rozwiązuje ewentualne spory w grupie, a także między wychowankami, społecznością szkolną;
 3. integrując klasę przekształca ją w grupę samowychowującą się i samorządną;
 4.  współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając i koordynując ich  działania wobec  uczniów;
 5. podejmuje działania wspierające rozwój uczniów wybitnie zdolnych, a także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi;
 6. utrzymuje bieżący kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych ich dzieci,
b) włączaniaw sprawy życia klasy i szkoły,
c) informowania o postępach w nauce oraz o możliwościach poprawienia ocen,
d) zapoznania z wynikami klasyfikacji śródrocznej i rocznej,

 1. ściśle współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu szczególnych potrzeb i problemów (także      zdrowotnych) uczniów;
 2. prowadzi pedagogizację rodziców zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami;
 3. współdziała z samorządem uczniowskim;
 4.  organizuje dla swojego oddziału klasowego imprezy integrujące, wycieczki i inne formy  wspólnego spędzania czasu, w trakcie których czuwa nad bezpieczeństwem  uczniów;
 5. ma prawo wnioskować o przyznanie pomocy materialnej dla swoich wychowanków.
 1. Działania wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 2. Wychowawca oddziału ma prawo do:

1) korzystania w swej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora, doświadczonych nauczycieli, pedagoga, psychologa szkolnego i poradni psychologiczno- pedagogicznej;

2) ustanawiania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków;

3)wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych
i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek działających w szkole.

 

§ 43.

W szkole można zatrudnić asystenta nauczyciela klas I-III oraz pomoc nauczyciela klas        IV-VIII, który jest zobowiązany do:

1) przestrzegania przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w szkole;

2) przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w szkole porządku pracy;

3) uczestniczenia w obowiązujących szkoleniach z zakresu BHP;

4) poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz zaleconym badaniom lekarskim;

5) przestrzegania tajemnicy służbowej;

6) przestrzegania zasad współżycia społecznego obowiązujących w szkole;

7) rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem pracy;

8) dbania o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;

9) uczestniczenia w zajęciach zgodnie z ustalonym w szkole przydziałem czynności                 i tygodniowym rozkładem zajęć oraz wykonywania innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły.

10) wspieranie rozwoju uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań;

11) rozpoznawania potrzeb uczniów i udzielania im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

12) dbania o powierzony sprzęt szkolny oraz ład i porządek w miejscu pracy;

13) wdrażanie dzieci do poszanowania mienia szkolnego;

14) stosowania się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie pozostająw sprzeczności z prawem lub umową o pracę.

 

§ 44.

 1. Szkoła zatrudnia pedagoga i psychologa.

2. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole  należy  w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą pełne uczestnictwo w życiu szkoły;

4) wspomaganie rodziców i nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

5) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb oraz wspieranie w tym zakresie nauczycieli i specjalistów;

6) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci              i młodzieży;

7) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

9) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz organizowania wsparcia, opieki i pomocy dla uczniów i ich rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, szczególnej sytuacji życiowej lub losowej.

 

§ 45.

1. Szkoła zatrudnia doradcę zawodowego.

2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje o zawodach istniejących na rynku pracy oraz wymaganiach związanych z zawodami;

2)  pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej uczniów;

3) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

4) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

6) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań                w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8) informowanie o bieżącej ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych;

9) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole.

 

§ 46.

1. Szkoła zatrudnia logopedę.

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych;

2) prowadzenie zajęć dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) podnoszenie świadomości językowej uczniów;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań     i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                          w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 47.

1. Szkoła zatrudnia terapeutę pedagogicznego.

2. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływańterapeutycznych;

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych iinnych o charakterze terapeutycznym;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań     i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                          w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 48.

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli bibliotekarzy.

2. Do zadań bibliotekarza należy w szczególności:

 1. opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni;
 2. prowadzenie inwentarza katalogu rzeczowego i alfabetycznego oraz kart czytelników;
 3. określenie godzin wypożyczania książek;
 4. organizowanie konkursów czytelniczych;
 5. współpraca z nauczycielami szkoły;
 6. zakup i oprawa książek;
 7. sporządzenie statystyki dziennej, półrocznej i rocznej, sprawozdania z pracy oraz prowadzenie dziennika biblioteki;
 8. gromadzenie i wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych
 9. egzekwowanie zwrotu książek i podręczników lub materiałów edukacyjnych.

3. Nauczyciel bibliotekarz jest współodpowiedzialny za tworzenie właściwych warunków do zarządzania informacją i wiedzą, prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej oraz wspomaganie procesu budowania jakości pracy szkoły.

 

§ 49.

1. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy w przypadku pracowników niepedagogicznych oraz ich prawa i obowiązki określają odrębne przepisy, a także zakresy czynności.

 

Rozdział 6

Prawa i obowiązki uczniów

§ 50.

Uczeń ma prawo do:

 1. procesu kształcenia zorganizowanego w sposób optymalny i zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę                   i poszanowanie jego godności;
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
 4. zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi dotyczącymi zajęć obowiązkowych              i  pozalekcyjnych;
 5. otrzymania informacji o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
 6. jawnej i uzasadnionej, na swój wniosek, oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 7. przystąpienia do egzaminu zewnętrznego;
 8. zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 9.  korzystania z pomocy materialnej oraz stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 10.  redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 11.  organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
 12. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się             w organizacjach działających w szkole;
 13. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu szkolnego;
 14.  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki w trakcie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych;
 15.  swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, ale także światopoglądowych i religijnych pod warunkiem, że nie narusza tym dobra innych;
 16. do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 17. Do rozstrzygania sporów i konfliktów między uczniami na drodze mediacji rówieśniczych w ramach działania Szkolnego Klubu Mediatora zgodnie z jego regulaminem.

 

§ 51.

1. Uczeń niepełnosprawny:

1) objęty jest kształceniem specjalnym w zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej;

2) objęty jest indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym uwzględniającym zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) przyjmowany jest do klasy integracyjnej na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i wniosku rodziców.

2. Uczniowi niepełnosprawnemu organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia mu naukę w dostępnym dla niego zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz specjalistyczną pomoc i opiekę.

3. Obowiązkiem szkoły jest:

1) zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu pomocy w zakresie usprawniania zaburzonych funkcji w formie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych,

2) opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

3) co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem;

4) pisemne zapraszanie rodziców na spotkania zespołu nauczycieli i specjalistów tworzących  i realizujących założenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;

5) dodatkowe zatrudnianie na mocy odrębnych przepisów:

a) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych,

b) specjalistów,

c) asystenta,

d) pomocy nauczyciela.

 

§ 52.

 1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone może wnieść skargę pisemnie lub ustnie do wychowawcy oddziału, a także bezpośrednio do dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni od stwierdzenia ich naruszenia.
 2. Wychowawca lub dyrektor wyjaśnia sprawę będącą przedmiotem skargi nie później niż      w ciągu 7 dni od jej wniesienia.
 3. Skargi/wnioski mogą być wniesione indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
 4. Skargi/wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.
 5. Skargi/wnioski nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 6. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego,             a wnoszący skargę otrzymuje informację/odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
 7. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 8. Za jakość i prawidłowe rozpatrzenie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.

 

§ 53.

Uczeń ma obowiązek:

 1. aktywnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły poprzez:

a) wykorzystywanie w pełni czasu lekcji i pracę w celu zdobywania wiedzy i umiejętności,

b) właściwe zachowywanie się w trakcie zajęć oraz należytą koncentrację podczas pracy,

c) systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz uroczystościach szkolnych,

d) rzetelne przygotowywanie się do zajęć, w tym wykonywanie zadań zleconych do domu,

 1. przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) szanować godność osobistą, poglądy i przekonania innych ludzi;

3) godnie  reprezentować  szkołę;

4) dbać  o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych uczniów;

5) przeciwstawiać się przejawom niepożądanych społecznie zachowań, w tym wulgaryzmom, agresji, przemocy fizycznej i psychicznej,

6) uzupełniać braki wynikające z nieobecności na zajęciach;

7) przedstawiać w terminie do 14 dni usprawiedliwienie nieobecności wystawione przez rodziców (nieobecność ucznia w szkole może być także zgłaszana z wyprzedzeniem oraz usprawiedliwiona przez rodziców poprzez pocztę systemową e-dziennika);

8) na czas zajęć edukacyjnych wyłączać i chować do plecaka/torby telefon komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne, które:

a) przynosi do szkoły na odpowiedzialność własną i rodziców (szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zaginięcia),

b) może używać podczas przerw międzylekcyjnych oraz na zajęciach za zgodą nauczyciela,

9) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny osobistej, w tym nie pić alkoholu, nie palić tytoniu, nie używać e-papierosów, narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających ;

10) dbać o czystość, estetykę oraz dostosowanie ubioru i wyglądu do sytuacji występujących w życiu szkolnym;

11) podczas pobytu w szkole nosić w widocznym miejscu identyfikator;

12) przestrzegać postanowień statutu szkoły oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 54.

1. Dla ucznia przewiduje się następujące nagrody:

1) list pochwalny dyrektora;

2) list pochwalny wychowawcy;

3) dyplom uznania;

4) nagrody rzeczowe;

5) ustną pochwałę dyrektora wobec społeczności szkolnej;

6) ustną pochwałę opiekuna organizacji uczniowskich wobec społeczności szkolnej;

7) ustną pochwałę wychowawcy wobec klasy;

8) pisemną pochwałę wychowawcy / nauczyciela w e-dzienniku.

2. Nagrody uczeń może otrzymać nagrodę za:

1) wysokie wyniki w nauce;

2) pracę na rzecz szkoły, społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego;

3) wzorowe zachowanie i postawę;

4) wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, tematycznych, turniejach wiedzy oraz  zawodach sportowych;

5) pomoc koleżeńską;

6) wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym (wolontariat);

7) pracę w samorządzie uczniowskim;

8) wysoką frekwencję.

3. Dyrektor przyznaje nagrody na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego lub rady rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, a wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie.

4. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe zgodnie              z regulaminem.

5. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść do dyrektora pisemne zastrzeżenie ze względu na niesprawiedliwie przyznaną nagrodę w terminie 7 dni od jej otrzymania.

6. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania i pisemnie przekazuje swoją decyzję.

 

§ 55.

1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:

1) nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły, w tym obowiązków ucznia;

2) zastraszanie, wymuszanie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie jednostki lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę;

3) posiadanie, używanie, rozprowadzanie środków uzależniających na terenie szkoły lubw czasie imprez organizowanych przez szkołę;

4) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu własnemu oraz innych członków społeczności szkolnej.

2. Uczeń może zostać ukarany:

1) ustną uwagą nauczyciela / wychowawcy / dyrektora;

2) pisemną uwagą nauczyciela / wychowawcy w e-dzienniku;

3) upomnieniem wychowawcy na forum klasy z wpisem do e-dziennika;

4) naganą dyrektora na forum klasy w obecności wychowawcy, pedagoga i psychologa szkolnego z wpisem do e-dziennika;

5) zawieszeniem prawa do udziału w trzech najbliższych imprezach szkolnych;

6) pozbawieniem pełnienia funkcji w klasie lub w szkole;

7) konsekwencją naprawienia spowodowanych przez ucznia strat/zniszczenia mienia szkoły;

8) przeniesieniem do równoległej klasy (uchwałą rady pedagogicznej na wniosek wychowawcy/pedagoga/dyrektora);

9) złożeniem przez dyrektora wniosku do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej.

3. Decyzje w sprawach określonych w ust.2 pkt 4, 5, 6 podejmuje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy w porozumieniu z pedagogiem i psychologiem, a w pkt 1, 2, 3 wskazane osoby.

4. Podstawą do złożenia wniosku do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły podstawowej jest pozytywna uchwała rady pedagogicznej podjęta na wniosek szkolnej komisji dyscyplinarnej powołanej przez dyrektora, jeśli po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal:

 1. notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły i zasady społecznego współżycia;
 2. nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza podstawowe zasady etyczne;
 3. wchodzi w konflikt z prawem;
 4. świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;
 5. ulega nałogom (np. papierosy, alkohol, dopalacze, środki uzależniające) i przez to negatywnie wpływa na pozostałych uczniów;
 6. dokonuje kradzieży/włamań;
 7. demoralizuje innych uczniów;
 8. powoduje uszczerbki na zdrowiu drugiego człowieka, jest agresywny, dokonuje pobić;
 9. używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych.

5. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzą:

1) psycholog szkolny;

2) pedagog szkolny;

3) wychowawca ucznia, wobec którego zostało wszczęte postępowanie;

4) przedstawiciel rady rodziców;

5) reprezentant samorządu uczniowskiego.

6. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę, adekwatną do winy.

7. O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia.

8. Kara nałożona na ucznia nie może naruszać jego nietykalności i godności osobistej.

9. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie krótszy niż pół roku), na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub samorządu uczniowskiego.

 

§ 56.

1.Tok postępowania dyscyplinarnego obejmuje:

1) postawienie przez wychowawcę zarzutu wobec ucznia do komisji dyscyplinarnej;

2) rozpatrzenie zarzutu, po wysłuchaniu wyjaśnień ucznia;

3) tajne głosowanie członków komisji dyscyplinarnej;

4) przedstawienie radzie pedagogicznej wyniku głosowania i złożenie wniosku o ukaranie.

2. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

3. Uczeń lub jego rodzic mają prawo odwołać się od decyzji komisji dyscyplinarnej do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

4. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje uczniowi lub jego rodzicowi odwołanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

 

§ 57.

1. Uczeń ma prawo złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw oraz do odwołania się od decyzji dyrektora dotyczącej nałożonej kary do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego lub do rzecznika praw ucznia przy Podkarpackim Kuratorium Oświaty.

2. Od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy uczeń może odwołać się do dyrektora.

3. Odwołanie może kwestionować zarówno winę, jak i wysokość kary.

4. Odwołanie mają prawo wnieść:

1) ukarany uczeń;

2) rodzice ucznia;

3) pokrzywdzeni przez ukaranego;

4) wychowawca klasy;

5) pedagog szkolny;

6) samorząd uczniowski.

5. Rozstrzygnięcie uprawnionego organu jest ostateczne.

6. O sposobie i zakresie naprawienia szkód materialnych wyrządzonych przez ucznia decyduje dyrektor szkoły.

 

Rozdział 7

Zasady oceniania

§ 58.

 1. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  2. zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
  1. wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
  2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania    w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych, przy czym ocenia się również aktywność        i przygotowanie ucznia do zajęć.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły                             i uszczegółowionych w Regulaminie Oceniania Zachowania zwanym dalej ROZ.
 3. Ocenianie uczniów ma na celu:
 1. informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 4. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 5. umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 6. udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

6. Ilekroć w treści jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. ocenie śródrocznej – należy przez to rozumieć ocenę po pierwszym półroczu nauki, czyli ocenę półroczną;
 2. ocenie rocznej – należy przez to rozumieć ocenę po drugim półroczu nauki, podsumowującą całoroczną pracę ucznia;
 3. ocenie bieżącej – rozumie się przez to również ocenę uzyskaną w trakcie półrocza.

7. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

 1. bieżące – określające stopień wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania;
 2. śródroczne – określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidziany za pierwsze półrocze;
 3. roczne – określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych       w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu na dany rok szkolny.

 

§ 59.

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców o:
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
  z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna          z zajęć edukacyjnych.
  1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach
   i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania.
  2. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
  3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców, a nauczyciel ustnie na forum klasy uzasadnia ustaloną przez siebie ocenę, zarówno bieżącą, jak i śródroczną i roczną.
  4. Nauczyciel ustala ocenę na podstawie:
 1. prac samodzielnie wykonanych przez ucznia;
 2. osiągnięć sprawnościowych, artystycznych, twórczych, intelektualnych;
 3. sprawdzianów wiadomości i umiejętności dokonywanych w formie ustnej lub pisemnej.

6. Termin pracy pisemnej, obejmującej treści przerobione wcześniej niż przed miesiącem, nauczyciel uzgadnia z uczniami. Sprawdzianów takich nie może być więcej niż 2 w ciągu tygodnia dla klas IV-VI i nie więcej niż 3 dla klas VII-VIII. Ponadto w jednym dniu może odbyć się jeden taki sprawdzian, a uczniowie powinni być powiadomieni o jego terminie co najmniej tydzień wcześniej i nauczyciel informację o sprawdzianie zaznacza w e-dzienniku.

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły.

8. Sposób udostępniania uczniom lub rodzicom wglądu w każdą dokumentację dotyczącą oceniania, w tym dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, zastrzeżeń co do trybu wystawienia oceny:

 1. uczeń lub rodzic składa pisemny wniosek do dyrektora szkoły;
 2. dyrektor szkoły w ciągu 3 dni od wpłynięcia wniosku informuje pisemnie ucznia lub rodzica o terminie i miejscu wglądu do dokumentacji szkolnej dotyczącej oceniania, w tym do dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz zastrzeżeń co do trybu wystawienia oceny.

9. W oddziałach integracyjnych ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczno-wychowawczy w klasie integracyjnej.

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia                   w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego należy także brać pod uwagę systematyczność udziału ucznia            w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej i sportu.

11. Zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII są prowadzone w formie zajęć klasowo-lekcyjnych oraz zajęć do wyboru przez uczniów:

1) zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjno-zdrowotne, zajęcia taneczne lub aktywnej turystyki, które mogą być prowadzone przez nauczyciela innego niż prowadzącego zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej;

2) osobą dokonującą śródrocznego i rocznego oceniania uczniów (w przypadku gdy inny nauczyciel prowadzi zajęcia klasowo-lekcyjne, a inny zajęcia do wyboru) jest nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo-lekcyjne, który ma obowiązek uwzględnić opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia do wyboru przez ucznia.

12. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 60.

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się w przypadku ucznia:
 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, na podstawie tego orzeczenia;
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania, na podstawie tej opinii;
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych        i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie tej opinii.
 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
  o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia tej szkoły.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w opinii.
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 6. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 7. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie          z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 61.

 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w oddziałach I-III szkoły podstawowej polega na opisowym okresowym lub rocznym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów, a ocena opisowa jest sporządzana w oparciu o zapisy w dzienniku lekcyjnym według ustalonej skali znajdującej się w odrębnym dokumencie.

2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa                        w ust.1, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane                       z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

3. W szkole poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania ocenia się w stopniach szkolnych według następującej skali:

stopień skrót literowy oznaczenie cyfrowe
celujący cel 6
bardzo dobry bdb 5
dobry db 4
dostateczny dst 3
dopuszczający dop 2
niedostateczny ndst 1

4. Przyjmuje się taką samą skalę stopni w ocenianiu śródrocznym i rocznym, przy czym stopień celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny i dopuszczający jest oceną pozytywną natomiast stopień niedostateczny jest oceną negatywną.

5. Podstawą wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona ocen bieżących, przy czym ustala się następujący sposób przeliczania średniej ważonej na stopień szkolny      z zastrzeżeniem ust. 6:

Stopień Średnia ważona
bardzo dobry od 4,50
dobry od 3,50 do 4,60
dostateczny od 2,50 do 3,60
dopuszczający od 1,60 do 2,60
niedostateczny poniżej 1,70

6. Przy wartościach granicznych średniej ważonej o ocenie śródrocznej lub rocznej decyduje nauczyciel.

7. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym określają odrębne przepisy.

8. W przypadku religii i etyki na każdym etapie edukacyjnym ocena wyrażona jest                 w stopniach szkolnych według skali z ust. 3.

9. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+” (plus) poza stopniem celującym lub „-” (minus) poza stopniem niedostatecznym przy cyfrowych stopniach szkolnych i dopuszczalne jest stosowanie innych znaków, o ile te oznaczenia oraz zasady ich stosowania zostaną zawarte w przedmiotowych systemach oceniania.

 

§ 62.

1. Kryteria oceny z zajęć edukacyjnych w szkole:

1) ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który według wymagań edukacyjnych określonych przez nauczyciela spełnił wymagania konieczne, tj. obejmujące treści najbardziej przystępne, najprostsze i najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia;

2) ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który według wymagań edukacyjnych spełnił wymagania podstawowe, tj. obejmujące treści najbardziej przystępne, najprostsze                    i najbardziej uniwersalne, najpewniejsze naukowo, niezbędne na danym etapie kształcenia       i na wyższych etapach kształcenia, bezpośrednio użyteczne w dalszej działalności ucznia;

3) ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który spełnił wymagania podstawowe i rozszerzające, przy czym wymagania rozszerzające obejmują treści umiarkowanie przystępne, bardziej złożone      i mniej typowe, w pewnym stopniu hipotetyczne, przydatne, ale nie niezbędne na danym          i wyższym etapie kształcenia, pośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności uczniów;

4) ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który spełnił wymagania podstawowe, rozszerzające i dopełniające, przy czym wymagania dopełniające obejmują treści trudne do opanowania, najbardziej złożone, wyspecjalizowane ponad potrzeby głównego kierunku nauki szkolnej, odległe od bezpośredniej użyteczności w pozaszkolnej działalności ucznia;

5) ocenę celującą uzyskuje uczeń, który spełnił wymagania programowe i wykraczające poza treść programową, szczególnie złożone, oryginalne, twórcze naukowo, wyspecjalizowane.

 1. Każdy nauczyciel obowiązkowo (indywidualnie lub w zespole przedmiotowym) opracowuje Przedmiotowy System Oceniania zwany dalej PSO, który powinien zawierać:
 1. cele edukacyjne opracowane w oparciu o podstawę programową danego przedmiotu;
 2. wymagania programowe na poszczególne oceny, opracowane na podstawie kryteriów przedstawionych w ust.1.;
 3. wymagania programowe dostosowane do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi;
 4. sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów z uwzględnieniem procedury uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych;
 5. sposób informowania uczniów oraz ich rodziców o zasadach zawartych w PSO, o których mowa w pkt 2–7;
 6. wagi ocen za poszczególne aktywności ucznia;
 7. kryteria uzyskiwania oceny celującej.

 

§ 63.

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (pierwsze i drugie półrocze).
 2. Uczeń podlega klasyfikacji:
 1. śródrocznej i rocznej;
 2. końcowej.
 1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do końca drugiego pełnego tygodnia stycznia.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że                w oddziałach klas I- III w przypadku:
 1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
  z tych zajęć;
 2. dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
 1. Na klasyfikację końcową składają się:
 1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo najwyższej;
 2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;
 3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej w szkole danego typu.
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna uwzględnia osiągnięcia ucznia, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej i taki uczeń otrzymuje     z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 64.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, a obowiązkiem każdego nauczyciela jest systematyczne dokonywanie wpisów notatek/pochwał/uwag/informacji do e-dziennika.
 2. Ocenianie zachowania ma na celu:
 1. informowanie ucznia o jego zachowaniu i postępach w tym zakresie;
 2. motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
 3. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach                      w zachowaniu ucznia;
 4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy wychowawczej.
 1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia następujące obszary:

1) frekwencja i punktualność;

2) aktywny udział w zajęciach lekcyjnych;

3) postawa wobec innych w ramach pracy zespołowej;

4) udział w konkursach, zawodach sportowych;

5) udział w organizacji imprez, uroczystości klasowych, szkolnych i innych;

6) działalność w organizacjach szkolnych i młodzieżowych;

7) działalność w ramach wolontariatu szkolnego;

8) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

9) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,

10) przeciwstawianie się agresji, wulgarności, wandalizmowi,

11) szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,

12) naprawienie wyrządzonej przez siebie szkody,

13) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów,

14) troska o mienie szkoły, utrzymywanie porządku i czystości, w tym zmiana obuwia,

15) godne reprezentowanie szkoły i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

16) sumienne wywiązywanie się z obowiązków uczniowskich,

17) dbanie o estetyczny, odpowiedni do sytuacji strój i wygląd zewnętrzny.

18) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

19) dbałość o honor i tradycje szkoły oraz piękno mowy ojczystej;

20) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

 1. Szczegółowe założenia, na których opiera się regulamin oceniania zachowania zawarte są w odrębnym dokumencie.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
  1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy według zasad zawartych w WZO i po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego danej klasy, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
  3. Na podstawie liczby uzyskanych punktów uzyskanych na 5 tygodni przed zakończeniem roku szkolnego wychowawca ma obowiązek przedstawić uczniowi i jego rodzicom propozycję rocznej oceny zachowania (ocena ta może być podwyższona lub obniżona             w zależności od aktywności ucznia).
  4. Procedura działań wychowawcy w związku z ocenianiem zachowania ucznia oraz informowania go o ocenie:
 1. trzy tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej wychowawca przygotowuje uczniów oddziału do procesu oceniania zachowania (przypomina zapisy ROZ);
 2. dwa tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej, uczeń, w oparciu          o ROZ przedstawia wychowawcy pisemnie swoje działania;
 3. tydzień przez zebraniem rady klasyfikacyjnej wychowawca ma obowiązek skonsultowania propozycji ocen swoich uczniów z członkami zespołu wychowawczego danego oddziału podczas spotkania nauczycieli uczących na danym etapie;

4) uczeń jest informowany o uzyskanej liczbie punktów z zachowania i ocenie z zachowania na dzień po spotkaniu zespołu wychowawczego danego oddziału;

5) jeśli uczeń jest chory, to jego rodzic jest zobowiązany do przyjęcia tej informacji w ciągu dwóch dni roboczych od poinformowania uczniów tego oddziału o ocenie.

 1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna,                  z zastrzeżeniem odwołania od ustalonej oceny zachowania.
 2. Zachowanie uczniów w szkole ocenia się według następującej skali i przyjmuje się jako obowiązujące w ocenie śródrocznej i rocznej:
  1. wzorowe – wz;
  2. bardzo dobre – bdb;
  3. dobre – db;
  4. poprawne – pop;
  5. nieodpowiednie – ndp;
  6. naganne – ng.
 3. W oddziałach I-III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową,                  a nauczyciele korzystają z opracowanego dla potrzeb WZO arkusza oceny zachowania.
 4. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe (w tym nadpobudliwość psychoruchową), należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§ 65.

 1. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w danej klasie według zasad ustalonych przez nauczyciela po konsultacjach z uczniami i rodzicami i uzyskaniu zgody dyrektora.
 2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 3. Oceny z zajęć nadobowiązkowych na życzenie rodziców mogą być umieszczone na świadectwie szkolnym.

 

§ 66.

 1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjneustalają śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w terminie 5 tygodni przed radą klasyfikacyjną.

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek poinformować wychowawców o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych, a wychowawca ma obowiązek pisemnie poinformować rodziców o ocenach niedostatecznych oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.

3. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują                o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz                  o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

 1. ucznia na poszczególnych zajęciach w rozmowie bezpośredniej z wpisem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego;
 2. rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału
  z potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez e-dziennik, jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu.

 

§ 67.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 przeprowadza się tylko w ramach klasyfikacji rocznej.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki/ zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nie ustala się dla niego oceny z zachowania.

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki/zajęć technicznych, zajęć komputerowych/informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

10. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami, a jeśli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

 1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja,
w skład której wchodzą:

 1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

13.W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny/nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający

w szczególności:

 1. imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego, a protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy
w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 68.

 1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji roczne uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki/zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a przeprowadza się go w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego    w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły,                  a w jej skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach i wówczas dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje      w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
 1. skład komisji;
 2. termin egzaminu poprawkowego;
 3. nazwę zajęć edukacyjnych;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego, a protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
 3. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

 

§ 69.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany według odrębnych przepisów.

 

§ 70.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej     z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
  z danych zajęć edukacyjnych;
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. W skład komisji wchodzą:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, jako przewodniczący,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia,
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, jako przewodniczący,
 2. wychowawca oddziału,
 3. wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 5. przedstawiciel rady rodziców,
 6. pedagog,
 7. psycholog.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
  a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół załączany do arkusza ocen ucznia i zawierający:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. skład komisji,
 2. termin sprawdzianu,
 3. nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania sprawdzające,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną, a do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację                        o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego;
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny, ponadto ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki/zajęć technicznych, informatyki/zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć pięć dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 5. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

 

§ 71.

 1. Uczeń oddziału klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy programowo wyższej.
 2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I-III, a decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy  i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić      o promowaniu ucznia oddziału klasy I-II do oddziału klasy programowo wyższej również        w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie             w jednym roku treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od oddziału klasy VI uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie    o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania.
 10. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
 11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę (religia/etyka —), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
 12. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:
 1. w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
 2. przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
 1. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 12, powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

Rozdział 8

Klasy gimnazjalne

§ 72.

1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.

2. Czas trwania cyklu kształcenia w oddziałach dotychczasowego gimnazjum wynosi 3 lata.

3. Podział na grupy w klasach gimnazjalnych jest obowiązkowy:

1) na zajęciach z języków obcych nowożytnych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów;

2) podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

4. Termin pracy pisemnej, obejmującej treści przerobione wcześniej niż przed miesiącem, nauczyciel uzgadnia z uczniami, a sprawdzianów takich nie może być więcej niż                     trzy w tygodniu. Ponadto w jednym dniu może odbyć się jeden sprawdzian, a uczniowie powinni być powiadomieni o terminie co najmniej tydzień wcześniej i nauczyciel informację o sprawdzianie zaznacza w e-dzienniku.

5. Przy ustalaniu oceny z zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

6. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć artystycznych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

§ 73.

1.  Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym działaniem planowanym do zrealizowania w klasie II.

2. Wychowawcy przedstawiają uczniom i rodzicom zasady i warunki realizacji projektu.

3. Zakres tematyczny projektów edukacyjnych jest przedstawiany uczniom przez nauczycieli.

4. Po wybraniu tematu uczniowie współpracują w zespole pod kierunkiem opiekuna projektu.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek rodzica, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

 

§ 74.

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany według odrębnych przepisów.

 

§ 75.

1. Uczeń gimnazjum:

1) klasy II, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy III, 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej;

2) klasy III, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy szkoły, 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

 

§ 76.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, obowiązują zapisy Statutu Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskichw Przemyślu.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

§ 77.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§ 78.

1. Szkoła posiada sztandar.

2. Ceremoniał szkolny opracowany przez zespół humanistyczny opisuje przeprowadzanie uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego.

 

§ 79.

1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 80.

 1. Statut Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich         w Przemyślu jest nadawany i zmieniany drogą nowelizacji po podjęciu uchwały przez radę

pedagogiczną zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

2. Zmian w statucie dokonuje zespół co najmniej czterech nauczycieli.

3. Organy szkoły mają prawo na wniosek 1/3 członków wystąpić o zmianę przepisów zawartych w statucie szkoły lub wprowadzenie nowych.

4.Statut jest dostępny na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej oraz                     w sekretariacie jednostki.

 

§ 81.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawyz dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Vulcan Nabor
Deklaracja dostępności
baner Nasze orlątko
Skip to content