Świetlica w SP16

Kierownik świetlicy: mgr Anna Hano

 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Świetlica  stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku.

W świetlicy dzieci mogą rozwijać swoje pasje, posiadane umiejętności  i   zainteresowania, poznawać nowe techniki wykonywania prac, mogą uczestniczyć w różnych konkursach, tutaj uczniowie uczą się współdziałać w nowej grupie, innej niż klasowa, pomagać sobie nawzajem. Świetlica w dużym stopniu przyczynia się do kształtowania nawyków higieny i kultury życia codziennego.

Zasady przyjęcia ucznia do świetlicy określa regulamin. Uczniowie dzieleni są na grupy zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin wewnętrzny.

Zajęcia świetlicowe organizowane są od poniedziałku do piątku od 630 – 1630.

Wychowawcy z całych sił, starają się zapewnić dzieciom jak najmilszą atmosferę. Wcielają się w różne role: nauczyciela, opiekuna, rozjemcy. Są cierpliwi i łagodni. Można się do nich przytulić, kiedy jest taka potrzeba, ocierają łzy, pocieszają lecz muszą być czasem wymagający i konsekwentni. Słuchają i chcą nauczyć dzieci słuchać. Wychowawcy są przyjaciółmi dzieci, przewodnikami, doradcami. Można się z nimi pośmiać, pożartować, pograć i poważnie porozmawiać. To oni starają się, by świetlica była miejscem, gdzie dzieci czują się dobrze i bezpiecznie.

Zorganizowanie świetlicy wymaga sporego zaangażowania wielu osób, koordynacji i pomysłowości. Niekiedy same się zastanawiamy, dlaczego wiele dzieci wybiera pobyt w świetlicy zamiast ciszy i obecności babci czy dziadka. Można to wytłumaczyć jedynie tym, że w świetlicy można być wśród kolegów, z którymi wciąż chce się rozmawiać i co dzień od nowa wyruszać w świat fantazji…

Zajęcia w świetlicy prowadzone są na podstawie planu pracy świetlicy, który opiera się na tygodniowych hasłach tematycznych nawiązujących do czterech pór roku, rocznic i uroczystości państwowych, kościelnych, szkolnych, nawiązujących do postaw dziecka w społeczeństwie i codziennym życiu.

Dzieci rozwijają zainteresowania uczestnicząc w (patrz galeria):

 • zajęciach plastycznych ( poznanie licznych technik plastycznych),
 • zajęciach z papieroplastyki ( orgiami, kirigami ),
 • zajęciach o tematyce turystyczno – krajoznawczo – przyrodniczej,
 • zajęciach integracyjnych,
 • grach i zabawach świetlicowych ( gry planszowe, układanie puzzli, kalambury, gry umysłowe), pedagogika zabawy, ćwiczenia z zakresu metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,  „gimnastyka mózgu” P. Denisona
 • zajęciach umuzykalniających, słuchanie muzyki, nauka piosenek, tańce i zabawy ruchowe przy muzyce
 • zajęciach czytelniczych,
 • zajęciach sportowych: gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Ponadto w bieżącym roku szkolnym chętni  uczniowie uczęszczający do świetlicy z klas II i III będą mogli uczestniczyć w zajęciach na basenie. Szczegółowe informacje u kierownika świetlicy, pani Anny Hano.

Świetlica uczestniczy w imprezach odbywających się w szkole, jak również poza jej obrębem.

Do wspólnych zajęć zapraszają: mgr Anna Hano, mgr  Bogumiła  Bublewicz, mgr Przemysław Gładki, mgr Rafał Kupecki, mgr Jakub Pakosz, mgr Anna  Seredyńska, mgr  Bożena  Sikorska, mgr Halina Stachowicz.

Dzieci uczęszczające do świetlicy, która od bieżącego roku szkolnego dysponuje wiekszą bazą lokalową –  trzy przestronne pomieszczenia świetlicowe, które służą do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych i wyposażone są  w niezbędne do pracy i zabawy pomoce. Ponadto świetlica dysponuje  małą salką zabaw,  w której organizowane są relaksacyjne zajęcia świetlicowe z wykorzystaniem m.in. kształtek rehabilitacyjnych.

Sale wyposażone są w: 

 • urządzenia audiowizualne (kolorowy telewizor,  DVD, a także płyty DC i DVD z bajkami, piosenkami i tańcami)
 • pomoce dydaktyczne (książki, czasopisma, gry i pomoce dydaktyczne wykorzystywane do realizacji zajęć)
 • sprzęt rekreacyjny (duże gry stołowe – hokej, futbol, gry planszowe, różnego rodzaju zabawki)
 • sprzęt sportowy (piłki, skakanki, zestawy do  badmintona, szczudła itp.)
 • sale wyposażone są w regały na zabawki i tornistry oraz stoliki i krzesła.

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne

Zasady funkcjonowania stołówki w SP-16

 1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna. Korzystać z niej mogą odpłatnie uczniowie szkoły.
 2. Obiady są wydawane od godz. 1130 do 1330 (Od godziny 1330 do godziny 1340 są wydawane bezpłatne obiady, któe nie zostały wydane w danym dniu).
 3. Dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej w stołówce wydawane są obiady refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.
 4. Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole rodzice lub opiekunowie dziecka  mogą poinformować o tym telefonicznie  kierownika świetlicy (tel. 798-201-762) wówczas zostanie dokonany odpis obiadu.
 5. Odpisy obiadów należy zgłaszać dzień wcześniej lub do godz. 830 danego dnia. W przypadku braku zgłoszenia odpisu dziecko jest traktowane jako obecne.
 6. W przypadku gdy uczeń nie ma możliwości ze skorzystania z obiadu (np. z powodu choroby )w stołówce, posiłki mogą być wydawane na wynos.
 7. Podczas pobytu w stołówce uczniowie są zobowiązani do kulturalnego zachowania się, poszanowania sprzętu szkolnego i odnoszenia naczyń do przeznaczonego do tego celu miejsca.
 8. Opłaty za obiady należy uiszczać u kierownika świetlicy w terminie od 1 do 8 każdego miesiąca.
 9. W roku szkolnym 2017/2018 cena jednego obiadu wynosi 4,00 zł.
Deklaracja dostępności
Skip to content