Świetlica w SP16

Kierownik świetlicy: mgr Anna Hano

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Świetlica  stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku.

W świetlicy dzieci mogą rozwijać swoje pasje, posiadane umiejętności  i   zainteresowania, poznawać nowe techniki wykonywania prac, mogą uczestniczyć w różnych konkursach, tutaj uczniowie uczą się współdziałać w nowej grupie, innej niż klasowa, pomagać sobie nawzajem. Świetlica w dużym stopniu przyczynia się do kształtowania nawyków higieny i kultury życia codziennego.

Zasady przyjęcia ucznia do świetlicy określa regulamin. Uczniowie dzieleni są na grupy zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin wewnętrzny.

Zajęcia świetlicowe organizowane są od poniedziałku do piątku od 630 – 1630.

Wychowawcy z całych sił, starają się zapewnić dzieciom jak najmilszą atmosferę. Wcielają się w różne role: nauczyciela, opiekuna, rozjemcy. Są cierpliwi i łagodni. Można się do nich przytulić, kiedy jest taka potrzeba, ocierają łzy, pocieszają lecz muszą być czasem wymagający i konsekwentni. Słuchają i chcą nauczyć dzieci słuchać. Wychowawcy są przyjaciółmi dzieci, przewodnikami, doradcami. Można się z nimi pośmiać, pożartować, pograć i poważnie porozmawiać. To oni starają się, by świetlica była miejscem, gdzie dzieci czują się dobrze i bezpiecznie.

Zorganizowanie świetlicy wymaga sporego zaangażowania wielu osób, koordynacji i pomysłowości. Niekiedy same się zastanawiamy, dlaczego wiele dzieci wybiera pobyt w świetlicy zamiast ciszy i obecności babci czy dziadka. Można to wytłumaczyć jedynie tym, że w świetlicy można być wśród kolegów, z którymi wciąż chce się rozmawiać i co dzień od nowa wyruszać w świat fantazji…

Zajęcia w świetlicy prowadzone są na podstawie planu pracy świetlicy, który opiera się na tygodniowych hasłach tematycznych nawiązujących do czterech pór roku, rocznic i uroczystości państwowych, kościelnych, szkolnych, nawiązujących do postaw dziecka w społeczeństwie i codziennym życiu.

Dzieci rozwijają zainteresowania uczestnicząc w (patrz galeria):

 • zajęciach plastycznych ( poznanie licznych technik plastycznych),
 • zajęciach z papieroplastyki ( orgiami, kirigami ),
 • zajęciach o tematyce turystyczno – krajoznawczo – przyrodniczej,
 • zajęciach integracyjnych,
 • grach i zabawach świetlicowych ( gry planszowe, układanie puzzli, kalambury, gry umysłowe), pedagogika zabawy, ćwiczenia z zakresu metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,  „gimnastyka mózgu” P. Denisona
 • zajęciach umuzykalniających, słuchanie muzyki, nauka piosenek, tańce i zabawy ruchowe przy muzyce
 • zajęciach czytelniczych,
 • zajęciach sportowych: gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Ponadto w bieżącym roku szkolnym chętni  uczniowie uczęszczający do świetlicy z klas II i III będą mogli uczestniczyć w zajęciach na basenie. Szczegółowe informacje u kierownika świetlicy, pani Anny Hano.

Świetlica uczestniczy w imprezach odbywających się w szkole, jak również poza jej obrębem.

Do wspólnych zajęć zapraszają: A.Hano, A.Seredyńska, D.Wolańska, B.Bednarczyk, B.Sikorska, E.Sowa, M.Czajka, E.Kowalska, M.Kania

Dzieci uczęszczające do świetlicy, która od bieżącego roku szkolnego dysponuje większą bazą lokalową –  trzy przestronne pomieszczenia świetlicowe, które służą do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych i wyposażone są  w niezbędne do pracy i zabawy pomoce. Ponadto świetlica dysponuje  małą salką zabaw,  w której organizowane są relaksacyjne zajęcia świetlicowe z wykorzystaniem m.in. kształtek rehabilitacyjnych.

Sale wyposażone są w: 

 • urządzenia audiowizualne (kolorowy telewizor,  DVD, a także płyty DC i DVD z bajkami, piosenkami i tańcami)
 • pomoce dydaktyczne (książki, czasopisma, gry i pomoce dydaktyczne wykorzystywane do realizacji zajęć)
 • sprzęt rekreacyjny (duże gry stołowe – hokej, futbol, gry planszowe, różnego rodzaju zabawki)
 • sprzęt sportowy (piłki, skakanki, zestawy do  badmintona, szczudła itp.)
 • sale wyposażone są w regały na zabawki i tornistry oraz stoliki i krzesła.

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne

Zasady funkcjonowania stołówki w SP-16

 1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna. Korzystać z niej mogą odpłatnie uczniowie szkoły.
 2. Obiady są wydawane od godz. 1130 do 1330 (Od godziny 1330 do godziny 1340 są wydawane bezpłatne obiady, któe nie zostały wydane w danym dniu).
 3. Dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej w stołówce wydawane są obiady refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.
 4. Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole rodzice lub opiekunowie dziecka  mogą poinformować o tym telefonicznie  kierownika świetlicy (tel. 798-201-762) wówczas zostanie dokonany odpis obiadu.
 5. Odpisy obiadów należy zgłaszać dzień wcześniej lub do godz. 830 danego dnia. W przypadku braku zgłoszenia odpisu dziecko jest traktowane jako obecne.
 6. W przypadku gdy uczeń nie ma możliwości ze skorzystania z obiadu (np. z powodu choroby )w stołówce, posiłki mogą być wydawane na wynos.
 7. Podczas pobytu w stołówce uczniowie są zobowiązani do kulturalnego zachowania się, poszanowania sprzętu szkolnego i odnoszenia naczyń do przeznaczonego do tego celu miejsca.
 8. Opłaty za obiady należy uiszczać u kierownika świetlicy w terminie od 1 do 8 każdego miesiąca.
 9.  W roku szkolnym 2020/2021 cena obiadu wynosi 4 zł.
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
czter pory roku
baner Nasze orlątko
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Vulcan Nabor
Skip to content