Świetlica Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu


Dokumenty do pobrania

Karta zapisu dziecka do świetlicy – pobierz


O naszej świetlicy – SP16

Kierownik świetlicy: mgr Anna Hano

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Świetlica  stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku.

W świetlicy dzieci mogą rozwijać swoje pasje, posiadane umiejętności  i   zainteresowania, poznawać nowe techniki wykonywania prac, mogą uczestniczyć w różnych konkursach, tutaj uczniowie uczą się współdziałać w nowej grupie, innej niż klasowa, pomagać sobie nawzajem. Świetlica w dużym stopniu przyczynia się do kształtowania nawyków higieny i kultury życia codziennego.

Zasady przyjęcia ucznia do świetlicy określa regulamin. Uczniowie dzieleni są na grupy zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin wewnętrzny.

Zajęcia świetlicowe organizowane są od poniedziałku do piątku od 630 – 1630.

Wychowawcy z całych sił, starają się zapewnić dzieciom jak najmilszą atmosferę. Wcielają się w różne role: nauczyciela, opiekuna, rozjemcy. Są cierpliwi i łagodni. Można się do nich przytulić, kiedy jest taka potrzeba, ocierają łzy, pocieszają lecz muszą być czasem wymagający i konsekwentni. Słuchają i chcą nauczyć dzieci słuchać. Wychowawcy są przyjaciółmi dzieci, przewodnikami, doradcami. Można się z nimi pośmiać, pożartować, pograć i poważnie porozmawiać. To oni starają się, by świetlica była miejscem, gdzie dzieci czują się dobrze i bezpiecznie.

Zorganizowanie świetlicy wymaga sporego zaangażowania wielu osób, koordynacji i pomysłowości. Niekiedy sami się zastanawiamy, dlaczego wiele dzieci wybiera pobyt w świetlicy zamiast ciszy i obecności babci czy dziadka. Można to wytłumaczyć jedynie tym, że w świetlicy można być wśród kolegów, z którymi wciąż chce się rozmawiać i co dzień od nowa wyruszać w świat fantazji…

Zajęcia w świetlicy prowadzone są na podstawie planu pracy świetlicy, który opiera się na tygodniowych hasłach tematycznych nawiązujących do czterech pór roku, rocznic i uroczystości państwowych, kościelnych, szkolnych, nawiązujących do postaw dziecka w społeczeństwie i codziennym życiu.

Dzieci rozwijają zainteresowania uczestnicząc w (patrz galeria świetlica oraz zakładka – „Heca z pieca” – zajęcia ceramiczne):

 • zajęciach plastycznych ( poznanie licznych technik plastycznych),
 • zajęciach z papieroplastyki ( orgiami, kirigami ),
 • zajęciach ceramicznych (w pracowni ceramicznej w naszej szkole)
 • zajęciach kulinarnych
 • zajęciach na podłodze interaktywnej
 • zajęciach o tematyce turystyczno – krajoznawczo – przyrodniczej,
 • zajęciach integracyjnych,
 • grach i zabawach świetlicowych ( gry planszowe, układanie puzzli, kalambury, gry umysłowe), pedagogika zabawy, ćwiczenia z zakresu metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,  „gimnastyka mózgu” P. Denisona
 • zajęciach umuzykalniających, słuchanie muzyki, nauka piosenek, tańce i zabawy ruchowe przy muzyce
 • zajęciach czytelniczych,
 • zajęciach sportowych: gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Świetlica uczestniczy w imprezach odbywających się w szkole, jak również poza jej obrębem.

Do wspólnych zajęć zapraszają: A.Hano, M.Amarowicz, B.Bednarczyk, B.Bublewicz,  B.Sikorska, E.Sowa, H.Stachowicz, P.Gładki, R.Kupecki, J.Pakosz

Dzieci uczęszczające do świetlicy, mają do dyspozycji   trzy przestronne pomieszczenia, które służą do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych i wyposażone są  w niezbędne do pracy i zabawy pomoce. Ponadto świetlica dysponuje  dodatkowo  salą zabaw,  w której organizowane są relaksacyjne zajęcia świetlicowe z wykorzystaniem m.in. kształtek rehabilitacyjnych i wiszących kokonów.

Sale wyposażone są w: 

 • pomoce dydaktyczne (książki, czasopisma, gry i pomoce dydaktyczne wykorzystywane do realizacji zajęć)
 • urządzenia audiowizualne (kolorowy telewizor,  DVD, a także płyty DC i DVD z bajkami, piosenkami i tańcami)
 • podłogę interaktywną
 • sprzęt rekreacyjny (duże gry stołowe – hokej, futbol, gry planszowe, różnego rodzaju zabawki)
 • sprzęt sportowy (piłki, skakanki, zestawy do  badmintona, szczudła itp.)
 • regały na zabawki i tornistry oraz stoliki i krzesła.

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne

Zasady funkcjonowania stołówki w SP-16

 1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna. Korzystać z niej mogą odpłatnie uczniowie szkoły.
 2. Obiady są wydawane od godz. 1200 do 1320 (Od godziny 1320 do godziny 1330 są wydawane bezpłatne obiady, które nie zostały wydane w danym dniu).
 3. Dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej w stołówce wydawane są obiady refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.
 4. Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole rodzice lub opiekunowie dziecka  mogą poinformować o tym  kierownika świetlicy przez dziennik elektroniczny e- Librus wówczas zostanie dokonany odpis obiadu.
 5. Odpisy obiadów należy zgłaszać dzień wcześniej lub do godz. 830 danego dnia. W przypadku braku zgłoszenia odpisu dziecko jest traktowane jako obecne.
 6. W przypadku gdy uczeń nie ma możliwości ze skorzystania z obiadu (np. z powodu choroby )w stołówce, posiłki mogą być wydawane na wynos.
 7. Podczas pobytu w stołówce uczniowie są zobowiązani do kulturalnego zachowania się, poszanowania sprzętu szkolnego i odnoszenia naczyń do przeznaczonego do tego celu miejsca.
 8. Opłaty za obiady należy uiszczać u kierownika świetlicy w terminie od 1 do 8 każdego miesiąca.
 9. W roku szkolnym 2022/2023 cena obiadu wynosi 5,50 zł.

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

I   Podstawy prawne funkcjonowania świetlicy szkolnej

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) art. 1
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.2001.Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
 4. Program Wychowawczy Szkoły oraz Program Profilaktyki.

II  Cele i zadania świetlicy szkolnej
Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju. Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

 1. stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 2. dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
 3. rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
 4. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 5. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 6. wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
 7. podnoszenie kultury życia codziennego,
 8. niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych),
 9. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.

III  Założenia organizacyjne

 1. Świetlica jest czynna w godz. 6.30-16.30 w dni, w których odbywają się  zajęcia dydaktyczne w szkole.
 1. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor szkoły.
 1. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania ich po skończonych zajęciach.
 2. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25.
 3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie  naszej szkoły, których rodzice udokumentują zatrudnienie.
 4. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy.
 5. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą  decyzję  podejmuje dyrektor szkoły

IV  Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu Pracy  Opiekuńczo – Wychowawczej świetlicy. Plan ten jest zgodny z planem Wychowawczym Szkoły.
 2. Wychowawca świetlicy ponosi odpowiedzialność za dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
 3. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zapisu do świetlicy.
 4. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.

V   Zadania nauczycieli-wychowawców

 1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
 2. Przeprowadzenie codziennych zajęć programowych.
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 4. Organizowanie wycieczek i spacerów.
 5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
 7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
 8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem.

VI  Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych
Wychowanek ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanej opieki
 2. Życzliwego traktowania
 3. Swobodnego  wyrażania myśli i przekonań
 4. Poszanowania godności osobistej
 5. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną
 6. Rozwijania  swoich zainteresowań poprzez udział w różnych formach  aktywności twórczej kierowanej przez nauczyciela
 7. Wychodzić do sklepiku szkolnego raz dziennie pod opieką nauczyciela

Wychowanek jest zobowiązany do:

 1. Respektowania poleceń wychowawców
 2. Nie opuszczania świetlicy bez zezwolenia nauczyciela
 3. Nie wychodzenia do domu bez osoby dorosłej lub pisemnej zgody rodziców
 4. Przestrzegania zasad współżycia w grupie
 5. Nie używania brzydkich słów, odnoszenia się do innych z szacunkiem
 6. Bawienia się ze wszystkimi dziećmi zgodnie i spokojnie oraz pomagania sobie nawzajem
 7. Szanowania zabawek i odkładanie ich po skończonej zabawie na miejsce
 8. Odkładania na wyznaczonym miejscu plecaków i rzeczy osobistych
 9. Brania czynnego udziału w zajęciach świetlicowych
 10. Nie oddalania się od grupy w czasie zabaw na szkolnym placu zabaw i boisku
 11. Kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji
 12. Zmiany obuwia w świetlicy

VII   Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

 1. Stołówka wydaje  obiady od 12.00 do 13.20
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne
 3. Opłaty za obiady dokonuje się u kierownika świetlicy z góry do 8- go każdego miesiąca
 4. W sytuacji kiedy uczeń jest nieobecny można dokonać odpisu obiadu (zgłosić u kierownika świetlicy przez dziennik elektroniczny e-Librus)
 5. Za sprawy związane z organizowaniem, przygotowaniem i wydawanie posiłków odpowiada kierownik kuchni
 6. Korzystających ze stołówki obowiązuje samoobsługa
 7. Dzieci korzystające z obiadów w stołówce szkolnej, spożywają je pod opieką wychowawców świetlicy (przed lub po lekcjach)
 8. Uczeń korzystający ze stołówki szkolnej, który w porze obiadowej przebywa  w świetlicy:
 • na jadalnię schodzi pod opieką nauczyciela
 • obiad spożywa pod opieką wychowawcy świetlicy
 • po skończonym posiłku czeka na pozostałe dzieci i z grupą, pod nadzorem nauczyciela wraca do świetlicy.
 1. Spożywający posiłki mają obowiązek:
 • kulturalnie i cicho zachowywać się na stołówce
 • jeść tylko przy stolikach
 • po posiłku posprzątać stolik, odnieść naczynia i zasunąć krzesło
 1. Rodzice dzieci spożywających obiad nie powinni przebywać na terenie stołówki

  VIII   Kary i nagrody wobec wychowanków

 1. Nagrodę może otrzymać każdy wychowanek świetlicy, który:
 • nienagannie zachowuje się w świetlicy, stosuje się do regulaminu oraz przyjętych norm i zasad,
 • wykonuje inne czynności na rzecz świetlicy (np. prace porządkowe, pomoc młodszym kolegom w nauce, itp.)
 • reprezentuje świetlicę w konkursach międzyświetlicowych,  wojewódzkich,  ogólnopolskich, itp.,
 • pomaga w przygotowaniu dekoracji, imprez świetlicowych,
 1. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
 • ustna pochwała ucznia przez nauczyciela lub kierownika świetlicy.
 • pochwała przed rodzicami, wychowawcą klasy, grupą rówieśniczą.
 • wyróżnienie w postaci punktów – bonusów na tablicy aktywności.
 • nagroda w postaci dyplomów i książek.
 1. Karęmoże otrzymać uczeń, który:
 • nie przestrzega regulaminu, łamie obowiązujące normy i zasady postępowania,
 • stosuje zachowania agresywne, przemoc psychiczną lub fizyczną,
 • nie stosuje się do poleceń wychowawcy świetlicy,
 • kradnie,
 • niszczy mienie kolegów lub świetlicy,
 • samowolnie opuszcza świetlicę, itp.,
 • zagraża bezpieczeństwu innych.
 1. Karą może być:
  • upomnienie wychowawcy świetlicy
  • upomnienie wychowawcy klasy
  • ustne lub pisemne powiadomienie rodziców /prawnych opiekunów/ przez wychowawcę, kierownika świetlicy lub pedagoga
  • upomnienie dyrektora szkoły
  • zawieszenie lub wykluczenie ucznia w prawach uczestnika świetlicy
 2. Wniosek o wykluczenie może nastąpić za nagminne łamanie  regulaminu świetlicy po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego, gdy uczeń:
 • umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innych osób
 • z premedytacją demoralizuje innych uczniów
 • stanowi zagrożenie dla siebie i innych dzieci,
 1. Po dwukrotnym zawieszeniu, w przypadku kolejnego przewinienia, uczeń  zostaje skreślony z listy świetlicowej.
  7. Procedurę o wykluczenie ucznia ze świetlicy szkolnej można rozpocząć na wniosek: wychowawcy lub kierownika świetlicy.
 1. Decyzję o wykluczeniu podejmuje komisja w skład, której wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor, kierownik świetlicy, pedagog lub psycholog szkolny,  nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawcy świetlicy.

IX   Dokumentacja świetlicy

 1. Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy
 2. Protokoły z posiedzeń komisji kwalifikacyjnej
 3. Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej
 4. Regulamin Świetlicy Szkolnej
 5. Roczny Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej
 6. Miesięczne harmonogramy zajęć
 7. Rozkład dnia pracy świetlicy
 8. Dzienniki zajęć

Procedury obowiązujące w świetlicy SP 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

I.Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.

 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów/ (Karta zapisu dziecka do świetlicy), składanego rokrocznie w sekretariacie szkoły, lub w świetlicy
 2. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice /prawni opiekunowie/ w terminie do końca kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny, wyjątkowo do 10 września danego roku szkolnego.
 3. Rodzice / prawni opiekunowie/ mogą zgłosić chęć zapisu  dziecka do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych przypadkach.
 4. Karty zgłoszenia są pobierane u wychowawców świetlicy lub w sekretariacie szkoły.
 5. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas 1-3 oraz 4, w szczególności rodziców pracujących, sieroty i dzieci z rodzin niepełnych.
 6. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku (karty zapisu  do świetlicy) przez komisje kwalifikacyjną w składzie: kierownik świetlicy, wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny.
 7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania informacji na ten temat.
 8. Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidzianym w regulaminie terminie, następuje do 15 września – po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc.
 9. W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze, które nie powinny przekraczać 25 wychowanków. Grupą w miarę możliwości opiekuje się jeden wychowawca.
 10. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do kierownika świetlicy.

II.Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

 1. Przyjście dziecka  do świetlicy zostaje odnotowane w dzienniku świetlicowym
 1. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do świetlicy dzieci zdrowe i czyste.
 2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do świetlicy. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 1. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez rodziców /opiekunów/ lub osobę dorosłą wskazaną przez rodziców /opiekunów/ w karcie świetlicowej. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, musi ona posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów.
 2. W wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca świetlicy może po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicem, wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu.
 3. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklaracje, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie/ zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. O sytuacji częstego  nie odbierania dziecka ze świetlicy wychowawca informuje kierownika świetlicy, dyrektora szkoły.

III.Procedura w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy do godziny 16.30

 1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut.
 3. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
 4. W sytuacji gdy wychowawca nie może nawiązać kontaktu z rodzicami, bądź opiekunami dziecka, nauczyciel informuje kierownika świetlicy, dyrektora szkoły  o zaistniałej sytuacji.
 5. Wychowawca jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką wychowawcy i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności wychowawcy przekazuje ucznia rodzicowi /opiekunowi/.
 6. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów/ dziecko przekazane zostaje  policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.
 7. Z przebiegu zaistniałej sytuacji wychowawca sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora szkoły.

IV.Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci klas I–III uczęszczających do świetlicy

 1. Na lekcje dzieci odprowadzane są ze świetlicy pod opieką wychowawcy ze  świetlicy.
 2. Po skończonych lekcjach wychowawca klasy jest zobowiązany odprowadzić dzieci do świetlicy.
 3. Jeżeli lekcje kończy inny nauczyciel (np. religii, języka angielskiego itd.), jest on również zobowiązany do  odprowadzenia uczniów do świetlicy po skończonej lekcji.
 4. Nauczyciel /wychowawca klasy/ jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy.
 5. Przed odprowadzeniem uczniów na lekcje oraz po ich przyjściu do świetlicy po lekcjach wychowawcy świetlicy mają obowiązek sprawdzić listę obecności.
 6. Wychowawcy klas zobowiązani są zgłaszać kierownikowi świetlicy zaplanowane wycieczki i zmiany panu związane z wyjściami lub uroczystościami klasowymi.

V.Procedura postępowania z dziećmi z klas I–III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki

 1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci nie zapisane do świetlicy szkolnej mogą w niej przebywać, gdy liczebność grupy obecnej w świetlicy nie przekracza 25 uczniów.
 2. Jeżeli w danym momencie w świetlicy przebywa więcej niż 25 wychowanków na jednego wychowawcę, opiekę do momentu przybycia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnią lekcję.
 3. W sytuacji opisanej w punkcie 2, jeżeli nauczyciel ma jeszcze planowe zajęcia dydaktyczne, może przyprowadzić dziecko do świetlicy. Robi to osobiście, podając dane ucznia. Zobowiązany jest również do telefonicznego poinformowania rodziców /prawnych opiekunów/, gdzie przebywa dziecko.

VI.Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia świetlicy przez dziecko (ucieczki)

 1. Jeżeli w świetlicy obecnych jest dwóch wychowawców, jeden z nich sprawuje opiekę nad dziećmi, drugi  prowadzi poszukiwania na terenie szkoły.
 2. O zaistniałym zdarzeniu nauczyciel informuje rodziców/prawnych opiekunów/ i wychowawcę klasy oraz sporządza notatkę służbową.
 3. W obecności rodziców /opiekunów prawnych/ wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu.
 4. W przypadku ponownego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny.
 5. Jeżeli w/w czynności nie przynoszą oczekiwanego rezultatu i dziecko w dalszym ciągu samowolnie opuszcza świetlicę, zostaje ono zawieszone w prawach uczestnika świetlicy.
 6. Jeżeli dziecko samowolnie opuściło budynek szkolny, wychowawca o zajściu powiadamia rodziców i wspólnie z nimi ustala dalsze działania. Informuje również dyrektora szkoły, pedagoga i wychowawcę klasy, i sporządza notatkę służbową.

VII.Procedura przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych.

Procedura dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia ze świetlicy w czasie, kiedy powinien w niej przebywać: przed lub po lekcjach.

Obowiązki ucznia:

 1. Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica lub opiekuna z czytelnym podpisem i datą. W piśmie takim powinna być wyraźnie wyrażona zgoda na samodzielne wyjście ucznia, z podaniem nazwy zajęć dodatkowych oraz godzin, w jakich się one odbywają.
 2. Wymieniony dokument uczeń powinien przedstawić wychowawcy świetlicy.
 3. Bez spełnienia powyższych warunków, dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy na dodatkowe zajęcia.

Obowiązki wychowawcy świetlicy:

 1. Wychowawca świetlicy, który otrzymuje stosowne pismo informujące o zwolnieniu ucznia ze świetlicy, odnotowuje w dzienniku nieobecność ucznia,
 2. Otrzymane pismo przechowuje się w świetlicy, w segregatorze z upoważnieniami.

Odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć świetlicowych ponosi osoba wydająca pozwolenie na piśmie/rodzice, opiekunowie/.

VIII.Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających

 1. W przypadku podejrzenia, iż rodzic/opiekun prawny/ jest nietrzeźwy (czuć od niego alkohol) lub znajduje się pod wpływem innych środków odurzających, wychowawca zobowiązany jest poinformować go o konsekwencjach czynu.
 2. Nie może przekazać dziecka i podejmuje następujące działania:
  1. jeżeli rodzic po odmowie wydania dziecka zachowuje się spokojnie, wychowawca świetlicy:
 • powiadamia drugiego rodzica/opiekuna prawnego/ i czeka na jego przybycie,
 • jeżeli poinformowanie drugiego rodzica/opiekuna prawnego/ nie jest możliwe (np. nie odbiera telefonu), powiadamia osobę dorosłą, wskazaną przez rodzica/opiekuna prawnego/, a po jego zgłoszeniu się spisuje dane z dowodu osobistego i za pisemnym oświadczeniem o podjęciu się opieki nad dzieckiem do czasu wytrzeźwienia rodzica, przekazuje dziecko,
 • jeżeli nie ma możliwości przekazania dziecka drugiemu rodzicowi lub innemu dorosłemu opiekunowi, powiadamia policję,
 • o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora szkoły i sporządza notatkę służbową,
 • o w/w zdarzeniu powiadamia również kierownika świetlicy, pedagoga szkolnego i wychowawcę klasy.
 1. b)  jeżeli rodzic po odmowie wydania dziecka awanturuje się wychowawca świetlicy:
 • dzwoni na policję, podaje adres zamieszkania dziecka oraz szkoły,
 • niezależnie od wymienionych czynności powiadamia dyrektora szkoły, kierownika świetlicy, wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i sporządza notatkę służbową.

IX.Procedura korzystania z telefonu komórkowego w świetlicy

 1. Rodzice, którzy pozwalają dzieciom przynosić do świetlicy telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny, czynią to na własną odpowiedzialność.
 2. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież w/w sprzętu.
 3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, są w świetlicy zabronione.
 4. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego tylko za pozwoleniem wychowawcy.
 5. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie świetlicy powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela, a następnie przekazanie go rodzicom lub prawnym opiekunom.
 6. W przypadku częstego naruszenia zasad, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do świetlicy.
 1. Procedura postępowania w przypadku stosowania przez ucznia agresji słownej i fizycznej
 1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych:
 1. a)  izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę, udziela upomnienia,
 2. b)  o zdarzeniu powiadamia wychowawcę klasy oraz rodziców,
 3. c)  sporządzą notatkę służbową.
 1. Jeżeli zachowania agresywne u dziecka powtarzają się lub dochodzi do sytuacji, w której inni wychowankowie narażeni są na niebezpieczeństwo, sprawca zostaje czasowo zawieszony w prawach uczestnika świetlicy (w zależności od przewinienia w okresie od jednego  do dwóch tygodni).
 1. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów i świetlicy
 1. Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia rodziców, wychowawcę klasy.
 2. Sporządza notatkę służbową i umieszcza informację w zeszycie do korespondencji.
 3. Uczeń niszczący mienie kolegów i szkoły oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

XII.  Procedura postępowania w przypadku kradzieży

 1. Gdy kradzież ma miejsce wśród wychowanków świetlicy i na jej terenie, nauczyciel przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową.
 2. O zdarzeniu informuje pedagoga, który wdraża szkolną procedurę postępowania w przypadku kradzieży w szkole.
 3. Rodzic, który wyraża zgodę na przynoszenie przez dziecko do świetlicy drogich przedmiotów – zabawek, telefonów komórkowych, itp. ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność. Wychowawcy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w świetlicy.

XIII.  Procedura korzystania ze sklepiku szkolnego i stołówki szkolnej

 1. Uczniowie przebywający w świetlicy wychodzą do sklepiku szkolnego pod opieką nauczyciela.
 2. Dzieci korzystające z obiadów w stołówce szkolnej, spożywają je pod opieką wychowawców świetlicy (przed lub po lekcjach)
 3. Uczeń korzystający ze stołówki szkolnej, który w porze obiadowej przebywa w świetlicy:
  • na jadalnię schodzi pod opieką nauczyciela
  • obiad spożywa pod opieką wychowawcy świetlicy
  • po skończonym posiłku czeka na pozostałe dzieci i z grupą, pod nadzorem nauczyciela wraca do świetlicy.

XIV. Procedura udzielania nagród i kar wobec wychowanków świetlicy

 1. Nagrodę może otrzymać każdy wychowanek świetlicy, który:
 • nienagannie zachowuje się w świetlicy, stosuje się do regulaminu oraz przyjętych norm i zasad,
 • wykonuje inne czynności na rzecz świetlicy (np. prace porządkowe, pomoc młodszym kolegom w nauce, czynnościach samoobsługowych, itp.)
 • reprezentuje świetlicę w konkursach międzyświetlicowych,  wojewódzkich, ogólnopolskich, itp.,
 • pomaga w przygotowaniu dekoracji, imprez świetlicowych,
  1. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
 • ustna pochwała ucznia przez nauczyciela lub kierownika świetlicy.
 • pochwała przed rodzicami, wychowawcą klasy, grupą rówieśniczą.
 • wyróżnienie w postaci punktów – bonusów na tablicy aktywności.
 • nagroda w postaci dyplomów i książek.
 1. Karę może otrzymać uczeń, który:
 • nie przestrzega regulaminu, łamie obowiązujące normy i zasady postępowania,
 • stosuje zachowania agresywne, przemoc psychiczną lub fizyczną,
 • nie stosuje się do poleceń wychowawcy świetlicy,
 • kradnie,
 • niszczy mienie kolegów lub świetlicy,
 • samowolnie opuszcza świetlicę, itp.,
 • zagraża bezpieczeństwu innych.
  1. Karą może być:
 • upomnienie wychowawcy świetlicy
 • upomnienie wychowawcy klasy
 • ustne lub pisemne powiadomienie rodziców /prawnych opiekunów/ przez wychowawcę, kierownika świetlicy lub pedagoga
 • upomnienie dyrektora szkoły
 • zawieszenie lub wykluczenie ucznia w prawach uczestnika świetlicy
  1. Wniosek o wykluczenie może nastąpić za nagminne łamanie  regulaminu świetlicy po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego, gdy uczeń:
 • umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innych osób
 • z premedytacją demoralizuje innych uczniów
 • stanowi zagrożenie dla siebie i innych dzieci,
  1. Po dwukrotnym zawieszeniu, w przypadku kolejnego przewinienia, uczeń  zostaje skreślony z listy świetlicowej.
  2. Procedurę o wykluczenie ucznia ze świetlicy szkolnej można rozpocząć na wniosek: wychowawcy lub kierownika świetlicy.
  3. Decyzję o wykluczeniu podejmuje komisja w skład, której wchodzą:

dyrektor lub wicedyrektor, kierownik świetlicy, pedagog lub psycholog szkolny, nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawcy świetlicy.

 1. Rodzice /prawni opiekunowie/ ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy ponoszą odpowiedzialność materialną .

Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

Postanowienia końcowe

Procedura obowiązuje wszystkich wychowawców świetlicy, rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy oraz osób upoważnionych  przez nich do odbioru dzieci.

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2015 r., została przedstawiona na Radzie Pedagogicznej w dniu 27.08.2015 r.

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content