Ważny komunikat!!!

Szanowni Rodzice uczniów naszej przemyskiej „Szesnastki”

Zgodnie z „Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” przesyłam Państwu informacje dotyczące pracy naszej szkoły od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku:

1) głównym kanałem komunikacyjnym dla całej społeczności naszej szkoły pozostaje e-dziennik LIBRUS/ALTUM, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca ustala inną formę kontaktu z uczniem/rodzicem;

2) nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dokumentując proces nauczania i inne działania na rzecz szkoły/uczniów w e-dzienniku, wykorzystując jego funkcjonalności oraz własną inicjatywę dostosowaną do możliwości i oczekiwań swoich podopiecznych oraz ich rodziców;

3) uczeń nie może być nadmiernie obciążany realizacją zlecanych zadań, będziemy przeplatać kształcenie z użyciem monitorów ekranowych z inną nauką oraz uwzględniać możliwości/ograniczenia ucznia oraz środowiska rodzinnego;

4) w interfejsie lekcyjnym nauczyciele wpisują tematy zajęć, realizując tym samym podstawę programową, ponadto monitorują i weryfikują wiedzę/umiejętności oraz oceniają postępy uczniów uwzględniając specyfikę przedmiotu nauczania i ustalenia przyjęte/uzgodnione/przekazane uczniom i ich rodzicom;

5) wszystkim uczniom nauczyciele zaznaczają na swojej lekcji tzw. obecność inną (oi), a na zakończenie każdego tygodnia zmienią na nieobecności w przypadku niewywiązania się ucznia ze zdalnego nauczania, jeżeli rodzice odpowiednio wcześniej (przed godziną 9.00 w poniedziałek) nie usprawiedliwią takiej sytuacji;

6) nauczyciele mają uwzględniać specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, dostosowywać sposoby i metody pracy do ich potrzeb i możliwości, w tym wynikających z Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych;

7) uczniowie niepełnosprawni będą zdalnie nauczani przez swoich rewalidatorów, a  nauczyciele wspomagający współpracując z przedmiotowcami będą pośredniczyć w organizowaniu edukacji uczniów niepełnosprawnych oraz będą współorganizować nauczanie dla pozostałych uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych w danej klasie;

8) biorąc pod uwagę specyfikę pracy świetlicy i biblioteki, nauczyciele mogą zamieszczać w ogłoszeniach dziennnika propozycje/instruktaże na atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu indywidualnie lub w gronie rodzinnym;

9) biorąc pod uwagę specyfikę pracy psychologa, pedagoga, pedagoga terapeuty i logopedy, będziemy skupiać się na adekwatnych do nowej sytuacji działaniach wspomagających uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wychowawców;

10) każdemu uczniowi i rodzicowi umożliwiamy konsultacje ze wszystkimi  nauczycielami poprzez moduł „Wiadomości” w e-dzienniku, a nauczyciele w dni robocze są zobowiązani do sprawdzania poczty w godzinach dopołudniowych oraz udzielenia odpowiedzi najpóźniej w godzinach dopołudniowych następnego dnia.

To właśnie My – Dorośli możemy wspólnie zadbać o normalny, choć odmienny od dotychczasowego przebieg procesu edukacyjno-wychowawczego oraz o to, by młode pokolenie czuło się przez Nas dobrze zaopiekowane…

 

baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content