Zdalna szkoła +

Projekt Zdalna Szkoła+ zakłada wsparcie funkcjonowania systemu oświaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego w związku z epidemią COVID-19. Odpowiada na potrzeby zarówno jednostek oświatowych jak i uczniów niemogących w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym. Zakłada się szczególne uwzględnienie potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych. W ramach projektu dokonano analizy uwarunkowań i potrzeb w zakresie ograniczeń infrastrukturalnych występujących po stronie placówek oświatowych oraz uczestników systemu oświaty, uniemożliwiających skuteczne wprowadzenie zdalnego systemu kształcenia, a także podniesienia jakości świadczenia usług OSE. Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu grantowego dla gmin na doposażenie Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym wraz z niezbędnymi kosztami zapewnienia dostępu do Internetu. Celem projektu jest zakup laptopów, tabletów oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Wartość projektu: 182 138 000,00 zł

Wartość dofinansowania UE: 182 138 000,00 zł 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Opis wskaźników realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej projektu

   Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu  w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+  w kwietniu 2020 r. otrzymała 2 laptopy,  zaś w maju 2020 r.  kolejnych 7 laptopów w celu  wykorzystania ich do kształcenia na odległość, w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.   Komputery zostały przeznaczone dla najbardziej potrzebujących uczniów w czasie pandemii, w celu realizacji zajęć edukacyjnych w formie zdalnej.  

Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy jest zdecydowanie większe, w  szkole realizuje obowiązek szkolny 500 uczniów i zatrudnionych jest 80 nauczycieli. Szczególnie wiosną  2020 r., kiedy niespodziewanie musieliśmy realizować nauczanie zdalne, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli to zapotrzebowanie na laptopy i tablety bardzo wzrosło.

W październiku 2020 r. sytuacja się powtórzyła i po raz kolejny wielu rodziców naszych uczniów  i nauczycieli zgłaszało zapotrzebowanie na w/w sprzęt.

Przez cały okres pandemii wspomagamy uczniów i nauczycieli, wypożyczamy szkolny sprzęt zakupiony w ramach różnych projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Zdalna Szkoła+

Wszystkie laptopy otrzymane w kwietniu 2020 r. w ramach projektu Zdalna Szkoła+  zostały wypożyczone uczniom z rodzin wielodzietnych,   z wszystkich etapów  nauczania.

Jesienią 2020r. wymieniony sprzęt komputerowy został wypożyczony uczniom wg zgłoszonych potrzeb, częściowo są to dzieci z rodzin wielodzietnych (3 uczniów) oraz  uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (6 uczniów). Wszyscy uczniowie są z drugiego etapu edukacyjnego i aktualnie wykorzystują wypożyczony sprzęt w ramach nauki zdalnej.

Erasmus+

Mamy16 tabletów zakupionych w ramach realizacji projektu, wszystkie są regularnie wypożyczane uczniom klas 1-3, których rodzice zgłaszają zapotrzebowanie w przypadku przejścia klasy na zdalne nauczanie.

Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów-projekt realizowany przez szkołę w latach 2018-2020

16 laptopów jest wykorzystywanych do pracy zdalnej przez nauczycieli naszej szkoły, zdecydowana większość na terenie szkoły, a w wyjątkowych przypadkach w domu nauczyciela.

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content